Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull APA (7fed arg.) (Ar-lein): Delweddau

This page is also available in English

Delweddau a thablau

Mae ffigurau'n cynnwys graffiau, delweddau, siartiau, mapiau, sgrinluniau, ffotograffau, darluniau ac ati. Mae tablau'n cynnwys testun a/neu rifau a drefnir mewn colofnau a rhesi. Mae'n bwysig nodi bod y canllaw hwn ar gyfer gweithiau nas cyhoeddwyd yn unig (aseiniadau ysgrifenedig a gweithgareddau ystafell ddosbarth).

Delwedd / Tabl

Dylai'r ffigur cyntaf (graff, siart, delwedd) rydych chi'n ei gynnwys yn eich aseiniad gael ei labelu fel Ffigur 1 mewn print trwm a'i alinio â'r ymyl chwith. Yn dilyn hyn dylai fod colon, yna teitl y ffigwr gyda llythyren gyntaf pob un o'r geiriau pwysig wedi'u priflythrennau.

Dylid gosod nodyn cyffredinol o dan y ffigwr/tabl. Dylid ei italeiddio a'i halinio i'r chwith. Dylai'r nodyn esbonio'r ffigur/tabl (mesuriadau, symbolau a byrfoddau ac ati) a chynnwys unrhyw gydnabyddiaeth bod y ffigur/tabl wedi'i addasu o ffynhonnell arall. Dylid rhoi esboniadau o fyrfoddau a phriodoliadau hawlfraint yn olaf yn y nodyn.

Cyfeirnod pennawd ar gyfer figwr

Cyfeirir at dabl gan ddefnyddio'r un fformat. Yna dylai pob un gynnwys eich dyfyniad mewn testun i alluogi'r defnyddiwr i nodi'r ffynhonnell yn y rhestr gyfeiriadau / llyfryddiaeth.

Cyfeirnod pennawd ar gyfer tabl

Yna dylid labelu tablau, graffiau neu siartiau dilynol yn Ffigur 2 neu Dabl 2 yn dibynnu ar y cynnwys, yna Ffigur 3 neu Dabl 3 ac ati, gyda phob un â disgrifiad o'r cynnwys.

Mae APA yn awgrymu eich bod chi'n cyfeirio tablau a ffigurau rydych chi wedi'u hatgynhyrchu neu eu haddasu o ffynhonnell arall mewn nodyn cyffredinol o dan y tabl neu'r ffigur. Ond ar gyfer aseiniadau academaidd na fwriadwyd eu cyhoeddi, mae'n ddigonol dyfynnu'r ffynhonnell fel y byddech chi'n ei ddyfynnu, trwy ddefnyddio cromfachau wrth ymyl y pennawd gydag enw olaf, dyddiad a rhif tudalen yr awdur. Fel bob amser, mae'n well gwirio gyda'ch darlithydd neu gydlynydd cwrs am eu dewis cyfeirio.

Defnyddio delweddau gwreiddiol (Crëwyd gennych chi)

Os ydych chi'n defnyddio'ch delweddau eich hun (ee: ffotograff eich hun) does ond angen i chi gynnwys pennawd. Nid oes angen dyfyniad mewn testun na chynnwys yn eich rhestr gyfeiriadau.

Rhestr cyfeiriadau

Awdur/Crëwr. (Dyddiad cyhoeddi). Teitl [Cyfrwng ee: Ffotograff, Delwedd digidol]. URL

Enghraifft:

Prifysgol Abertawe. (d.d.). Llyfrgell Prifysgol Abertawe [Ffotograff]. http://www.swansea.ac.uk/library/

Datganiad hawlfraint yn y testun

I gael y manylion llawn am ysgrifennu datganiadau hawlfraint mewn testun, ewch i'r Blog APA a darllenwch yr enghreifftiau y maen nhw wedi'u darparu.

Os ydych yn cynnwys ffigurau a thablau, sicrhewch eich bod yn gweithio yn unol â'r ddeddfwriaeth hawlfraint. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth gan Brifysgol Abertawe ar ein tudalennau Hawlfraint: Defnyddio Delweddau.

Defnyddio delweddau

Fe'ch cynghorir i wirio dogfennau eich modiwl i sicrhau bod defnyddio delweddau a thablau yn eich gwaith yn rhan o’r modiwl yn dderbyniol. Mae’n well gan rai Colegau eich bod yn dyfynnu'r wybodaeth yn eich dogfen ac yn cynnwys y cyfeirnod yn eich rhestr gyfeiriadau yn hytrach na rhoi delwedd yn eich gwaith.