Skip to Main Content

Archifau Richard Burton: Troseddu a Chosbi

This page is also available in English

Ffynonellau ar gyfer Hanes Troseddu a Chosbi

Assorted printed documents.Mae Archifau Richard Burton yn cadw casgliadau amrywiol sy'n berthnasol i astudio troseddu, plismona, carchardai, cosbi a'r gyfraith. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Casgliad Maes Glo De Cymru, gan gynnwys papurau personol aelodau undebau llafur a ddedfrydwyd i’r  carchar
 • streiciau ac anghydfodau diwydiannol eraill
 • ffotograffiaeth sy'n dangos plismona
 • rôl yr eglwys a mudiadau gwirfoddol, megis llochesi i fenywod, mewn perthynas â'r gyfraith a threfn

Papurau o Gasgliad Maes Glo De Cymru yn ymwneud â gwrthwynebwyr cydwybodol, gan gynnwys llythyr a rheoliadau o Garchar Abertawe a anfonwyd yn ystod carchariad Lance Rogers, 1941.

 

 

Casgliad Maes Glo De Cymru

Mae Casgliad Maes Glo De Cymru yn cynnwys llawer o gofnodion gwahanol sy'n ymwneud â throseddu, anghydfodau, plismona a diwygio'r gyfraith. Gall y rhain fod ar lefel unigol, lefel glofa neu'r lefel genedlaethol, gan gynnwys:

 • Cofnodion o streiciau a gwrthdystiadau, rhai yn manylu ar ymateb yr heddlu. I gael rhagor o wybodaeth am y ffynonellau hyn, gweler ein canllaw i Anghydfodau Diwydiannol a Streiciau
 • Papurau personol gweithredwyr undebau llafur a ddedfrydwyd i’r carchar, gan gynnwys gohebiaeth â theuluoedd, darnau newyddion o'r wasg am eu hachosion, gwŷs llys etc e.e. llythyrau a chardiau post a anfonwyd at Edgar Evans yn ystod ei naw mis yn y carchar am ysgogi terfysg, a thelegramau yn ei groesawu adref pan gafodd ei ryddhau, 1936 (Cyf. SWCC/MNA/PP/24/4
 • Papurau personol, gwleidyddol ac etholaethol (1912-1971) S O Davies, glöwr, swyddog undeb llafur ac AS y Blaid Lafur. Mae'r rhain yn cynnwys cyfeiriadau at ddeddfau a pholisi tramor sy'n ymwneud â throseddu a'r gyfraith, biliau trwyddedu, a chynlluniau arfaethedig ar gyfer plismona a gwasanaethau prawf (Cyf. SWCC/MNA/PP/16
 • Mae llungopi o lyfr nodiadau John Reilly , Tonypandy, yn cynnwys nodiadau ar ddienyddiadau yng Ngharchar Abertawe, 1858-1909 (Cyf. SWCC/MNA/PP/102/1)
 • Copi o gylchlythyr gan Murray Williams, Ysgrifennydd Mygedol yr Amddiffyniad Llafur Rhyngwladol (Adran De Cymru), ynghylch ymgyrch yn erbyn heddlu Morgannwg, 1934 (Cyf. SWCC/MNA/NUM/L/8/32)
 • Ailargraffiadau o ffotograffau o Gyngres Casnewydd gan gynnwys llun a dynnwyd o ymosodiad terfysg gan y Siartwyr ar Westy'r Westgate, 1839 (Cyf. SWCC/MND/137/2/46/10)
 • Adroddiad gan Jack Jones (Blaenclydach) am gyflwr a gweithgareddau gwirfoddolwyr y Frigâd Ryngwladol mewn gwahanol wersylloedd carchar yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen, 1939 (Cyf.  SC/275) 

Assorted letters, postcards, photos and articles.

Eitemau o gasgliad personol yr arweinydd undebau llafur yng Nghymru, Arthur Horner, sy'n cynnwys llythyrau, ffotograffau ac erthyglau yn manylu ar ei gyfnod yn y carchar rhwng 1918 a 1919 (yn wrthwynebydd cydwybodol) ac ym 1932 (ymgynnull anghyfreithlon) (Cyf.  SWCC/MNA/PP/46)

Oriel - Plismona gwrthdystiadau

Blocâd yr heddlu ym Mhontypridd, tua 1910

Blocâd yr heddlu ym Mhontypridd, tua 1910 (Cyf. SWCC/PHO/DIS/9)

Gornest focsio ym mhencadlys yr heddlu yn Nhonypandy, 1911

Gornest focsio ym mhencadlys yr heddlu yn Nhonypandy, 1911 (Cyf. SWCC/PHO/DIS/18)

Aelodau o Heddluoedd Brighton, Dorset a Morgannwg a wasanaethodd mewn gwahanol ardaloedd yn ystod streic 1926

Aelodau o Heddluoedd Brighton, Dorset a Morgannwg a wasanaethodd mewn gwahanol ardaloedd yn ystod streic 1926 (Cyf. SWCC/PHO/DIS/50)

Gwersyll Heddwch Menywod Comin Greenham, 23 Medi 1984

Gwersyll Heddwch Menywod Comin Greenham, 23 Medi 1984 (Cyf. DC3/14/1)

Ffotograff gan Raissa Page. Diogelwyd gan hawlfraint. Peidiwch â'i atgynhyrchu heb ganiatâd, cysylltwch ag Archifau Richard Burton

Streic y Glowyr 1984-1985

Streic y Glowyr 1984-1985. Hawlfraint: Martin Shakeshaft (Cyf. SWCC/PHO/DIS/106) https://martinshakeshaft.com/strike84/

Streic y Glowyr 1984-1985

Streic y Glowyr 1984-1985. Hawlfraint: Martin Shakeshaft (Cyf. SWCC/PHO/DIS/106) https://martinshakeshaft.com/strike84/

Cofnodion eglwys

O'r oesoedd canol, bu cysylltiad agos rhwng yr eglwys a chrefydd a’r gyfraith a chosbi. Hyd yn oed yn fwy diweddar, gall cofnodion yr eglwys fod yn ffynhonnell ddiddorol o hyd ar gyfer manylu ar 'droseddau' o natur grefyddol, cablu, methu â mynychu'r eglwys, ymddygiad anfoesol etc.

 • Priordy Dewi Sant, Eglwys Rhufain - cofrestri cynnar, cofnodion eglwys y plwyf ac ysgolion a nifer o eitemau sy'n ymwneud â hanes yr Eglwys Rhufain yn Abertawe ac yn ne Cymru (Cyf.  LAC/99
 • Cylchdaith Fethodistaidd Abertawe a Gŵyr - cofnodion gweinyddol y Gylchdaith a llawer o'r capeli cyfansoddol (Cyf. LAC/75

Tudalennau o Hysbysiadau Dydd Sul, 1863. Adroddiadau fel a ganlyn: 'Dance Houses are hot beds of vice and inequity, we beg of you, my Bretheren, to shun them as you would a pest house' (Cyf.  LAC/99/C1)

Cofnodion eraill

 • Adroddiad gan Lewis Llewelyn Dillwyn am ei gyfarfod â Therfysgwyr Beca yn Nhollborth Pontarddulais, 10 Medi 1843 (Cyf. LAC/26/D/82) a chofnodion yn ei ddyddiadur o'r un cyfnod (Cyf.  LAC/26/D/8, ceir trawsgrifiad ar-lein
 • Adroddiad pwyllgor rheoli Ysgol Benyd Morgannwg, 1867 (Cyf. LAC/38/8)
 • Toriadau o bapurau newydd lleol gan gynnwys achosion llys, 1898 (Cyf. LAC/124/3-4)

Casgliad Raissa Page

Prison guard with key on chain in door lock.

Swyddog carchar, Carchar Wormwood Scrubs, Llundain, Awst 1982 (Cyf. DC3/15/1/2)

Ffotograff gan Raissa Page. Diogelwyd gan hawlfraint. Peidiwch â'i atgynhyrchu heb ganiatâd, cysylltwch ag Archifau Richard Burton.

Tynnodd y ffotograffydd dogfennol Raissa Page lawer o ffotograffau sy'n dangos plismona, gwrthdystio a sefydliadau, gan gynnwys:

 • carchardai (Wormwood a Holloway), y gwasanaeth prawf, troseddwyr ifanc a'r heddlu (Cyf. DC3/15
 • lluniau a dynnwyd yn ystod Streic y Glowyr 1984-1985 (Cyf. DC3/6)
 • gwrthdystiadau gwleidyddol, anghydfodau diwydiannol eraill a gweithgarwch undebau llafur yn y DU (Cyf. DC3/24)
 • CND, Comin Greenham a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â heddwch (Cyf. DC3/14)

Casgliad y Brifysgol

Mae casgliadau'r Brifysgol, megis papurau newydd y myfyrwyr a chyfweliadau hanes llafar, yn cynnwys deunydd sy'n ymwneud â streiciau a gwrthdystiadau myfyrwyr a digwyddiadau lle bu’r heddlu’n bresennol, a chyfeiriadau at ddigwyddiadau troseddol ledled y byd.

Scuffle between students and police officers.

Ymladd rhwng yr heddlu a gwrthdystwyr yng ngêm y Springboks, Abertawe. Papur newydd y myfyrwyr, Crefft , Rhagfyr 1969. ©Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Casgliad Lloches Cwmdonkin

Bu Lloches Cwmdonkin, a agorwyd ym 1886, yn lloches dros dro i ferched beichiog, tlawd, diymgeledd, ac roedd yn cael ei rheoli gan fenywod blaenllaw yn y gymdeithas yn Abertawe (Pwyllgor y Menywod). Ei nod datganedig oedd achub a diwygio ond hefyd atal merched rhag ildio i demtasiwn. Achubwyd merched o'r dociau, llysoedd yr heddlu a'r tloty ac fe'u derbyniwyd beth bynnag eu crefydd. Addysgwyd sgiliau ymarferol iddynt, cawsant eu helpu i ddychwelyd i'w cymunedau, eu hanfon i gartrefi hyfforddi arhosiad hir neu i allfudo i Ganada er mwyn dechrau bywydau newydd.

Mae'r casgliad (Cyf. LAC/22) yn manylu ar ymweliadau â llysoedd yr heddlu i helpu merched mewn trafferth. Mae'r darn hwn, o lyfr cofnodion ym 1895, yn sôn am ferch 10 oed yn dod i'r lloches o lys yr ynadon am gardota a phigo pocedi, yna fe'i hanfonwyd i gartref yn Llundain.

Handwritten text in minute book.

Detholiad o lyfr cofnodion Lloches Cwmdonkin, 1887-1970 (Cyf. LAC/22/A/1)

Ffynonellau mewn lleoedd eraill

Ffynonellau ym Mhrifysgol Abertawe