Skip to main content

iFind Reading (Cymraeg): Cais am Ddigideiddio

This page is also available in English

Gwybodaeth am Wasanaeth Sganio'r Llyfrgell

Service Update (16/04/20)

Due to the current difficulties caused by COVID-19, the Copyright Licensing Agency (CLA) have temporarily relaxed two key terms in the CLA HE Licence to support copying for remote teaching. Please note that these temporary amendments do not allow self-upload of scanned copies to Blackboard or Canvas. All copies must be administered by the Library Scanning Service.

Ownership

There is no longer a requirement for the institution to own the original source. This will apply to all works covered by the licence and only where a suitable digital edition is unavailable commercially to the Library.

This allows the service to provide access to pre-scanned extracts where available and where we do not own or cannot acquire the original print source. It also enables academic staff to scan extracts from their own personal copies of works. Due to additional licence requirements, self-scanned extracts must be emailed to the Library Scanning Service and not uploaded directly to Blackboard or Canvas.​*

Copy Extent Limit

For works published by opted-in publishers, the copy extent limit for printed books has been increased to 30% or three chapters (whichever is the greater), but only where:

a) a suitable digital edition is unavailable commercially to the Library.

b) the institution or a member of academic staff owns the original.

c) the book is not an anthology, play, or poetry.


Scanned extracts created under these amendments will be removed by 30th June 2020 or within one week’s notice from the CLA. Modules will be subject to internal auditing for CLA Licence compliance during the latter part of 2020.

* Restrictions on access to print resources mean we are only able to fulfil requests where another UK institution has previously scanned the material (we can check this for you), or where you are able to send us a scan from your personal copy. Please email scans to us with the following information:

 • Book / Journal Title
 • Chapter / Article Title
 • Author
 • ISBN / ISSN
 • Edition / Year
 • Module Code(s) 

Er mwyn cydymffurfio â thrwydded Addysg Uwch y CLA, nid oes hawl gan staff greu nac uwchlwytho eu copïau digidol o gynnwys cyhoeddedig eu hunain. Rhaid i bob copi digidol gael ei awdurdodi a'i greu gan Wasanaeth Sganio'r Llyfrgell.

Mae Gwasanaeth Sganio'r Llyfrgell yn cynhyrchu copïau digidol o gynnwys argraffedig sydd ar gael yn y llyfrgelloedd er mwyn i'ch myfyrwyr elwa o fynediad uniongyrchol ar-lein i ddeunyddiau cwrs y mae galw mawr amdanynt. Yn unol â Strategaeth Trawsnewid Digidol y Brifysgol, rydym yn darparu cynnwys i gefnogi amgylchedd dysgu rhyngweithiol, diddorol a hyblyg.

Rydym yn darparu:

 • Copïau digidol ansawdd uchel ar ffurf ffeiliau PDF lle y gellir chwilio yn y testun.
 • Cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) i osgoi tor hawlfraint
 • Mynediad ar-lein drwy ddolenni sy'n hawdd i'w defnyddio.
 • Ystadegau defnyddio i lywio'ch addysgu.

Mae Trwydded Addysg Uwch y CLA yn caniatáu ailddefnyddio darnau cyfyngedig o'r rhan fwyaf o lyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig a gyhoeddwyd yn y DU, ynghyd â llawer o gyhoeddiadau tramor. Mae'n bosibl y bydd rhai cyhoeddiadau wedi'u heithrio, ond byddwn yn gwirio hyn pan fyddwch yn gwneud eich cais.

Gellir gwneud copïau o gynnwys y mae llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn ei ddal neu ddarn ffi hawlfraint wedi'i thalu (CFP) yn unig. Os nad oes gan y llyfrgell y cynnwys sy'n ofynnol gennych, gwnewch gais am ddigido a byddwn yn gwirio a oes modd prynu copi.

Gallwn gopïo'r symiau canlynol:

 • Un bennod gyflawn o lyfr

 • Un erthygl gyflawn o un rhifyn o gyfnodolyn

 • Un stori fer, cerdd neu ddrama (nad yw’n fwy na 10 tudalen o hyd) o ddetholiad

 • Un olygfa gyflawn o ddrama

 • Un papur cyflawn o set o drafodion cynhadledd

 • Un adroddiad cyflawn o un achos o gyfrol o drafodion barnwrol

 

NEU

10% o'r cyhoeddiad cyfan

pa bynnag un sydd fwyaf

Categorïau sydd wedi'u heithrio

 • Cerddoriaeth argraffedig, papurau newydd, mapiau, siartiau, llyfrau gwaith, cardiau gwaith a thaflenni aseiniadau.
 • Copïau arolwg a chyhoeddiadau o'ch casgliad personol.
 • Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd a chopïau cyflenwi dogfennau – caiff y rhain eu casglu at eich dibenion astudio preifat yn unig.
 • E-adnoddau - Os yw'r llyfrgell eisoes yn rhoi mynediad at fformat digidol, megis e-lyfr neu erthygl ar-lein, cysylltwch ef â Chatalog iFind.

Copïo o Bapurau Newydd

Mae trwydded sylfaenol y Brifysgol gan yr Asiantaeth Trwyddedu Papurau Newydd yn caniatáu copïo o bapurau cenedlaethol y DU ac o 5 teitl rhanbarthol at ddibenion dysgu ac addysgu.  Nid yw'n cynnwys papurau newydd rhyngwladol. I gael rhagor o wybodaeth am y drwydded ar gyfer sefydliadau addysgol, ewch i wefan Media Access NLA.

Gadewch hyd at 5 niwrnod gwaith i gyflawni'ch cais.

Efallai y bydd angen mwy o amser ar gyfer cynnwys sydd ar fenthyg neu gynnwys y mae'r llyfrgell yng nghanol ei brynu. 

Pan fydd y broses ddigido wedi'i chwblhau, byddwch yn cael e-bost sy’n cynnwys dolen i’r copi digidol mewn fformat PDF. Gallwch ddefnyddio'r ddolen hon i greu 'dolen we' i'ch myfyrwyr ar Blackboard – cyfarwyddiadau yma.

Os ydych wedi gwneud cais i ddigideiddio o Restr Ddarllen iFind, yna caiff yr eitem ar eich rhestr ddarllen ei diweddaru'n awtomatig gyda dolen at 'Gweld ar-lein'. Gall myfyrwyr glicio ar y ddolen i weld y copi digidol. 


Telerau defnyddio copïau digidol

 • Ni ddylech lanlwytho copi o'r ffeil PDF i Blackboard
 • Rhaid defnyddio'r copi digidol mewn cysylltiad â'r modiwl y gwneir y cais ar ei gyfer yn unig. Cysylltwch â ni, neu cyflwynwch gais arall os hoffech sicrhau bod copi ar gael ar gyfer modiwlau ychwanegol.
 • Gall staff a myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y modiwl penodol lawrlwytho ac argraffu'r PDF at ddibenion astudio preifat yn unig. Ni chaniateir copïo, storio neu ddosbarthu'n bellach.
 • Canllaw Ymarfer Da - Ni ddylai cyfuniad o erthyglau digidol neu erthyglau wedi eu llungopïo wneud i brynu gwerslyfrau craidd ymddangos yn ddiangen. Rydym yn monitro rhestrau darllen ar gyfer achosion posibl o ail-greu gwerslyfrau wrth brosesu ceisiadau digideiddio. Mae’r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint wedi creu Canllaw Ymarfer Da ar gyfer osgoi ail-greu gwerslyfrau.

Gall y tîm Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau ddarparu cyngor a chefnogaeth wrth:

 • Arweiniad ar gydymffurfio â Thrwydded y CLA.
 • Diweddariadau ar gynnydd ar eich ceisiadau digideiddio gweithredol.
 • Cymorth gyda datrysiadau posib lle na chaniateir digideiddio o dan Drwydded y CLA.

E-bostiwch y tîm neu'r ffôn: +44 (0)1792 295045


Ceir gwybodaeth ar hawlfraint yn: Canllaw Hawlfraint y Llyfrgell

Cyflwyno Cais : Rhestrau darllen iFind

Os oes gan eich modiwl Restr Ddarllen iFind, dilynwch y camau hyn i wneud cais am ddigideiddio testun:

1. Cliciwch ar eitem ar eich rhestr. 

2. Ewch i lawr y dudalen a chlicio Cais Digido.

3. Nodwch rif, teitl a rhifau tudalennau'r bennod ofynnol.

4. Nodwch unrhyw ofynion ychwanegol yn y maes Nodyn. 

5. Cliciwch Cyflwyno i gyflwyno eich cais. 

Pan fydd y ddogfen wedi'i digideiddio, caiff eich rhestr ddarllen ei diweddaru i ddangos dolen i fyfyrwyr glicio arni a 'Gweld ar-lein'. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost.

Mae iFind Reading yn cefnogi profiad digidol myfyrwyr drwy gynnig mynediad uniongyrchol i gynnwys electronig, gwybodaeth yn fyw ar argaeledd yr eitem ac opsiynau cais wedi'u hintegreiddio.

Cliciwch ar y tab Am iFind Reading ar frig y canllaw hwn i ddechrau creu eich rhestr. Am gymorth ychwanegol, cysylltwch â'ch Tîm Pwnc yn y Llyfrgell.

Cyflwyno Cais : Ffurflen Gais Academaidd CLA

Os nad oes gennych Restr Ddarllen iFind, gallwch wneud cais drwy ddefnyddio Ffurflen Gais Academaidd CLA.
 
CLICIWCH YMA i fewngofnodi i'r ffurflen.

Cyfarwyddiadau ar gyfer y sawl sy'n defnyddio am y tro cyntaf

 1. Os ydych yn cyflwyno cais am ddigideiddio am y tro cyntaf, cysylltwch â Gwasanaeth Sganio'r Llyfrgell (e-bost neu rif ffôn, est. 5045) gydag enw a chyfeiriad e-bost y Brifysgol fel bod modd i ni awdurdodi eich cyfrif.
 2. Ar ôl i ni awdurdodi eich cyfrif, ewch i dudalen mewngofnodi i'r ffurflen, dewiswch New User, a dilynwch y cyfarwyddiadau i greu eich cyfrinair.
 3. Unwaith y bydd eich cyfrinair wedi'i greu, byddwch yn gallu mewngofnodi ar unrhyw adeg i gwblhau'r ffurflen a chyflwyno cais.


Cliciwch yma i gael canllawiau ychwanegol o ran asesu a chwblhau Ffurflen Gais Academaidd CLA.

Canllawiau ar Hawlfraint ac Addysgu