Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

iFind Reading (Cymraeg): Cais am Ddigido

This page is also available in English

Gwybodaeth am Wasanaeth Digideiddio

Er mwyn cydymffurfio â thrwydded Addysg Uwch y CLA, rhaid i staff beidio â llwytho eu copïau digidol eu hunain o gynnwys cyhoeddedig i Canvas neu iFind Reading. Rhaid i bob copi digidol gael ei awdurdodi a'i greu gan y Gwasanaeth Digideiddio.

Mae Gwasanaeth Digideiddio yn cynhyrchu copïau digidol o gynnwys argraffedig sydd ar gael yn y llyfrgelloedd er mwyn i'ch myfyrwyr elwa o fynediad uniongyrchol ar-lein i ddeunyddiau cwrs y mae galw mawr amdanynt. Rydym yn darparu:

 • Copïau digidol ansawdd uchel ar ffurf ffeiliau PDF lle y gellir chwilio yn y testun.
 • Cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) i osgoi tor hawlfraint
 • Mynediad ar-lein drwy ddolenni sy'n hawdd i'w defnyddio.

Mae Trwydded Addysg Uwch y CLA yn caniatáu ailddefnyddio darnau cyfyngedig o'r rhan fwyaf o lyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig a gyhoeddwyd yn y DU, ynghyd â llawer o gyhoeddiadau tramor. Mae'n bosibl y bydd rhai cyhoeddiadau wedi'u heithrio, ond byddwn yn gwirio hyn pan fyddwch yn gwneud eich cais.

Gellir gwneud copïau o gynnwys y mae llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn ei ddal neu ddarn ffi hawlfraint wedi'i thalu (CFP) yn unig. Os nad oes gan y llyfrgell y cynnwys sy'n ofynnol gennych, gwnewch gais am ddigido a byddwn yn gwirio a oes modd prynu copi.

Gallwn gopïo'r symiau canlynol:

 • Un bennod gyflawn o lyfr

 • Un erthygl gyflawn o un rhifyn o gyfnodolyn

 • Un stori fer, cerdd neu ddrama (nad yw’n fwy na 10 tudalen o hyd) o ddetholiad

 • Un olygfa gyflawn o ddrama

 • Un papur cyflawn o set o drafodion cynhadledd

 • Un adroddiad cyflawn o un achos o gyfrol o drafodion barnwrol

 

NEU

10% o'r cyhoeddiad cyfan

pa bynnag un sydd fwyaf

Categorïau sydd wedi'u heithrio

 • Cyhoeddiadau cyfan neu fwy na 10% (neu un bennod, erthygl etc) ar draws argraffiadau gwahanol o’r un cyhoeddiad.  
 • Cerddoriaeth argraffedig, papurau newydd, mapiau, siartiau, llyfrau gwaith, cardiau gwaith a thaflenni aseiniadau.
 • Copïau arolwg a chyhoeddiadau o'ch casgliad personol.
 • Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd a chopïau cyflenwi dogfennau – caiff y rhain eu casglu at eich dibenion astudio preifat yn unig.
 • E-adnoddau - Os yw'r llyfrgell eisoes yn rhoi mynediad at fformat digidol, megis e-lyfr neu erthygl ar-lein, cysylltwch ef â Chatalog iFind.

Copïo o Bapurau Newydd

Mae trwydded sylfaenol y Brifysgol gan yr Asiantaeth Trwyddedu Papurau Newydd yn caniatáu copïo o bapurau cenedlaethol y DU ac o 5 teitl rhanbarthol at ddibenion dysgu ac addysgu.  Nid yw'n cynnwys papurau newydd rhyngwladol. I gael rhagor o wybodaeth am y drwydded ar gyfer sefydliadau addysgol, ewch i wefan Media Access NLA.

DIWEDDARIAD AM WASANAETH

Oherwydd canllawiau ar arferion gwaith sy’n gysylltiedig â COVID, gall gymryd yn hwy na’r arfer i brosesu ceisiadau. Caniatewch o leiaf bythefnos i ni gwblhau’ch cais.  

Efallai y bydd angen mwy o amser ar gyfer cynnwys sydd ar fenthyg neu gynnwys y mae'r llyfrgell yng nghanol ei brynu. 

Pan fydd y broses ddigido wedi'i chwblhau, byddwch yn cael e-bost sy’n cynnwys dolen i’r copi digidol mewn fformat PDF. I ddefnyddio cynnwys wedi’i ddigideiddio yn Canvas copïwch ddolen y cynnwys er mwyn creu eitem fodiwl neu hyperddolen.

Os ydych wedi gwneud cais i ddigideiddio o Restr Ddarllen iFind, yna caiff yr eitem ar eich rhestr ddarllen ei diweddaru'n awtomatig gyda dolen at 'Gweld ar-lein'. Gall myfyrwyr glicio ar y ddolen i weld y copi digidol. 


Telerau defnyddio copïau digidol

 • Ni ddylech lanlwytho copi o'r ffeil PDF i Canvas.
 • Rhaid defnyddio'r copi digidol mewn cysylltiad â'r modiwl y gwneir y cais ar ei gyfer yn unig. Cysylltwch â ni, neu cyflwynwch gais arall os hoffech sicrhau bod copi ar gael ar gyfer modiwlau ychwanegol.
 • Gall staff a myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y modiwl penodol lawrlwytho ac argraffu'r PDF at ddibenion astudio preifat yn unig. Ni chaniateir copïo, storio neu ddosbarthu'n bellach.
 • Canllaw Ymarfer Da - Ni ddylai cyfuniad o erthyglau digidol neu erthyglau wedi eu llungopïo wneud i brynu gwerslyfrau craidd ymddangos yn ddiangen. Rydym yn monitro rhestrau darllen ar gyfer achosion posibl o ail-greu gwerslyfrau wrth brosesu ceisiadau digideiddio. Mae’r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint wedi creu Canllaw Ymarfer Da ar gyfer osgoi ail-greu gwerslyfrau.

Gall y tîm Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau ddarparu cyngor a chefnogaeth wrth:

 • Arweiniad ar gydymffurfio â Thrwydded y CLA.
 • Diweddariadau ar gynnydd ar eich ceisiadau digideiddio gweithredol.
 • Cymorth gyda datrysiadau posib lle na chaniateir digideiddio o dan Drwydded y CLA.

E-bostiwch y tîm neu'r ffôn: +44 (0)1792 295045


Ceir gwybodaeth ar hawlfraint yn: Canllaw Hawlfraint y Llyfrgell

Gofyn am Ddigideiddio trwy iFind Reading

Os oes gan eich modiwl Restr Ddarllen iFind, dilynwch y camau hyn i wneud cais am ddigideiddio testun:

1. Cliciwch ar eitem ar eich rhestr. 

2. Ewch i lawr y dudalen a chlicio Cais Digido.

3. Nodwch rif, teitl a rhifau tudalennau'r bennod ofynnol.

4. Nodwch unrhyw ofynion ychwanegol yn y maes Nodyn. 

5. Cliciwch Cyflwyno i gyflwyno eich cais. 

Pan fydd y ddogfen wedi'i digideiddio, caiff eich rhestr ddarllen ei diweddaru i ddangos dolen i fyfyrwyr glicio arni a 'Gweld ar-lein'. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost.

Mae iFindReading yn cefnogi profiad digidol myfyrwyr drwy gynnig mynediad uniongyrchol i gynnwys electronig, gwybodaeth yn fyw ar argaeledd yr eitem ac opsiynau cais wedi'u hintegreiddio.

Cliciwch ar y tab Am iFindReading ar frig y canllaw hwn i ddechrau creu eich rhestr. Am gymorth ychwanegol, cysylltwch â'ch Tîm Pwnc yn y Llyfrgell.

Gofyn am Ddigideiddio trwy iFind Reading (Fideo)

Gofyn am Ddigideiddio trwy E-bost

Os nad ydych chi’n defnyddio rhestr iFindReading gallwch chi ofyn am fersiwn wedi’i digideiddio trwy e-bost. Dylech chi sicrhau bod eich cais yn cynnwys o leiaf yr wybodaeth ofynnol:

 • Teitl y cyfnodolyn / llyfr 
 • Teitl yr erthygl / pennod
 • Tudalennau
 • ISBN / ISSN
 • Codau modiwl

Ni chaiff ceisiadau trwy e-bost eu hychwanegu at iFindReading ar ôl eu cwblhau.

Canllawiau ar Hawlfraint ac Addysgu