Skip to main content

iFind Reading (Cymraeg): Cyflwyno Cais am Ddigideiddio

This page is also available in English

Gwybodaeth am Wasanaeth Sganio'r Llyfrgell

Er mwyn cydymffurfio â thrwydded Addysg Uwch y CLA, nid oes hawl gan staff greu nac uwchlwytho eu copïau digidol o gynnwys cyhoeddedig eu hunain. Rhaid i bob copi digidol gael ei awdurdodi a'i greu gan Wasanaeth Sganio'r Llyfrgell.

Mae Gwasanaeth Sganio'r Llyfrgell yn cynhyrchu copïau digidol o gynnwys argraffedig sydd ar gael yn y llyfrgelloedd er mwyn i'ch myfyrwyr elwa o fynediad uniongyrchol ar-lein i ddeunyddiau cwrs y mae galw mawr amdanynt. Yn unol â Strategaeth Trawsnewid Digidol y Brifysgol, rydym yn darparu cynnwys i gefnogi amgylchedd dysgu rhyngweithiol, diddorol a hyblyg.

Rydym yn darparu:

 • Copïau digidol ansawdd uchel ar ffurf ffeiliau PDF lle y gellir chwilio yn y testun.
 • Cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) i osgoi tor hawlfraint
 • Mynediad ar-lein drwy ddolenni sy'n hawdd i'w defnyddio.
 • Ystadegau defnyddio i lywio'ch addysgu

Mae Trwydded Addysg Uwch y CLA yn caniatáu ailddefnyddio darnau cyfyngedig o'r rhan fwyaf o lyfrau, cyfnodolion a chylchgronau argraffedig a gyhoeddwyd yn y DU, ynghyd â llawer o gyhoeddiadau tramor. Mae'n bosibl y bydd rhai cyhoeddiadau wedi'u heithrio, ond byddwn yn gwirio hyn pan fyddwch yn gwneud eich cais.

Gellir gwneud copïau o gynnwys y mae llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe yn ei ddal neu ddarn ffi hawlfraint wedi'i thalu (CFP) yn unig. Os nad oes gan y llyfrgell y cynnwys sy'n ofynnol gennych, gwnewch gais am ddigido a byddwn yn gwirio a oes modd prynu copi.

Gallwn gopïo'r symiau canlynol:

 • Un bennod gyflawn o lyfr
 • Un erthygl gyflawn o un rhifyn o gyfnodolyn
 • Un stori fer, cerdd neu ddrama (nad yw’n fwy na 10 tudalen o hyd) o ddetholiad
 • Un olygfa gyflawn o ddrama
 • Un papur cyflawn o set o drafodion cynhadledd
 • Un adroddiad cyflawn o un achos o gyfrol o drafodion barnwrol

 

NEU

10% o'r cyhoeddiad cyfan

pa bynnag un sydd fwyaf

Categorïau sydd wedi'u heithrio

 • Cerddoriaeth argraffedig, papurau newydd, mapiau, siartiau, llyfrau gwaith, cardiau gwaith a thaflenni aseiniadau.
 • Copïau arolwg a chyhoeddiadau o'ch casgliad personol.
 • Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd a chopïau cyflenwi dogfennau – caiff y rhain eu casglu at eich dibenion astudio preifat yn unig.
 • E-adnoddau - Os yw'r llyfrgell eisoes yn rhoi mynediad at fformat digidol, megis e-lyfr neu erthygl ar-lein, cysylltwch ef â Chatalog iFind.

Copïo o Bapurau Newydd

Mae trwydded sylfaenol y Brifysgol gan yr Asiantaeth Trwyddedu Papurau Newydd yn caniatáu copïo o bapurau cenedlaethol y DU ac o 5 teitl rhanbarthol at ddibenion dysgu ac addysgu.  Nid yw'n cynnwys papurau newydd rhyngwladol. I gael rhagor o wybodaeth am y drwydded ar gyfer sefydliadau addysgol, ewch i wefan Media Access NLA.

Gadewch hyd at 5 niwrnod gwaith i gyflawni'ch cais.

Efallai y bydd angen mwy o amser ar gyfer cynnwys sydd ar fenthyg neu gynnwys y mae'r llyfrgell yng nghanol ei brynu. 

Pan fydd y broses ddigido wedi'i chwblhau, byddwch yn cael e-bost sy’n cynnwys dolen i’r copi digidol mewn fformat PDF. Gallwch ddefnyddio'r ddolen hon i greu 'dolen we' i'ch myfyrwyr ar Blackboard – cyfarwyddiadau yma.

Os ydych wedi gwneud cais i ddigideiddio o Restr Ddarllen iFind, yna caiff yr eitem ar eich rhestr ddarllen ei diweddaru'n awtomatig gyda dolen at 'Gweld ar-lein'. Gall myfyrwyr glicio ar y ddolen i weld y copi digidol. 


Telerau defnyddio copïau digidol

 • Ni ddylech lanlwytho copi o'r ffeil PDF i Blackboard
 • Rhaid defnyddio'r copi digidol mewn cysylltiad â'r modiwl y gwneir y cais ar ei gyfer yn unig. Cysylltwch â ni, neu cyflwynwch gais arall os hoffech sicrhau bod copi ar gael ar gyfer modiwlau ychwanegol.
 • Gall staff a myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y modiwl penodol lawrlwytho ac argraffu'r PDF at ddibenion astudio preifat yn unig. Ni chaniateir copïo, storio neu ddosbarthu'n bellach.
 • Canllaw Ymarfer Da - Ni ddylai cyfuniad o erthyglau digidol neu erthyglau wedi eu llungopïo wneud i brynu gwerslyfrau craidd ymddangos yn ddiangen. Rydym yn monitro rhestrau darllen ar gyfer achosion posibl o ail-greu gwerslyfrau wrth brosesu ceisiadau digideiddio. Mae’r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint wedi creu Canllaw Ymarfer Da ar gyfer osgoi ail-greu gwerslyfrau.

Gall y tîm Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau ddarparu cyngor a chefnogaeth wrth:

 • Arweiniad ar gydymffurfio â Thrwydded y CLA.
 • Diweddariadau ar gynnydd ar eich ceisiadau digideiddio gweithredol.
 • Cymorth gyda datrysiadau posib lle na chaniateir digideiddio o dan Drwydded y CLA.

E-bostiwch y tîm neu'r ffôn: +44 (0)1792 295045


Ceir gwybodaeth ar hawlfraint yn: Canllaw Hawlfraint y Llyfrgell

Loading ...

Cyflwyno Cais : Rhestrau darllen iFind

Os oes gan eich modiwl Restr Ddarllen iFind, dilynwch y camau hyn i wneud cais am ddigideiddio testun:

1. Cliciwch ar eitem ar eich rhestr. 

2. Ewch i lawr y dudalen a chlicio Cais Digido.

3. Nodwch rif, teitl a rhifau tudalennau'r bennod ofynnol.

4. Nodwch unrhyw ofynion ychwanegol yn y maes Nodyn. 

5. Cliciwch Cyflwyno i gyflwyno eich cais. 

Pan fydd y ddogfen wedi'i digideiddio, caiff eich rhestr ddarllen ei diweddaru i ddangos dolen i fyfyrwyr glicio arni a 'Gweld ar-lein'. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost.

Mae iFind Reading yn cefnogi profiad digidol myfyrwyr drwy gynnig mynediad uniongyrchol i gynnwys electronig, gwybodaeth yn fyw ar argaeledd yr eitem ac opsiynau cais wedi'u hintegreiddio.

Cliciwch ar y tab Am iFind Reading ar frig y canllaw hwn i ddechrau creu eich rhestr. Am gymorth ychwanegol, cysylltwch â'ch Tîm Pwnc yn y Llyfrgell.

Loading ...

Cyflwyno Cais : Ffurflen Gais Academaidd CLA

Os nad oes gennych Restr Ddarllen iFind, gallwch wneud cais drwy ddefnyddio Ffurflen Gais Academaidd CLA.
 
CLICIWCH YMA i fewngofnodi i'r ffurflen.

Cyfarwyddiadau ar gyfer y sawl sy'n defnyddio am y tro cyntaf

 1. Os ydych yn cyflwyno cais am ddigideiddio am y tro cyntaf, cysylltwch â Gwasanaeth Sganio'r Llyfrgell (e-bost neu rif ffôn, est. 5045) gydag enw a chyfeiriad e-bost y Brifysgol fel bod modd i ni awdurdodi eich cyfrif.
 2. Ar ôl i ni awdurdodi eich cyfrif, ewch i dudalen mewngofnodi i'r ffurflen, dewiswch New User, a dilynwch y cyfarwyddiadau i greu eich cyfrinair.
 3. Unwaith y bydd eich cyfrinair wedi'i greu, byddwch yn gallu mewngofnodi ar unrhyw adeg i gwblhau'r ffurflen a chyflwyno cais.


Cliciwch yma i gael canllawiau ychwanegol o ran asesu a chwblhau Ffurflen Gais Academaidd CLA.

Canllawiau ar Hawlfraint ac Addysgu