Skip to main content

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau: Hafan

This page is also available in English

DIWEDDARIAD GWASANAETH (COVID-19)

Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda COVID-19 a'r cyfyngiadau Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau bellach yn darparu gwasanaethau o bell.

 • Nid ydym bellach yn gallu cyflenwi benthyciadau print, ond bydd pob cais am gyflenwad dogfen yn cael ei gyflawni ar ffurf electronig lle bo hynny'n bosibl. Fe'ch cynghorir os nad yw'ch cais ar gael mewn fformat electronig.
 • Mae'r holl fenthyciadau rhyng-lyfrgell cyfredol wedi'u hadnewyddu tan Dydd Mercher 23 Medi 2020 heb unrhyw dâl i ddefnyddwyr.
 • Bydd staff Cyflenwi Dogfennau yn parhau i ymateb i ymholiadau e-bost, ond ni fyddant ar gael dros y ffôn.
 • Os ydych chi’n hyfforddwr cwrs ac mae angen copi o bennod neu erthygl wedi’i hallanoli at ddibenion addysgu, cyflwynwch gais am ddigideiddio.

Y Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Eich Cysylltu â’r Cynnwys

Os oes angen cynnwys hanfodol arnoch ar gyfer eich ymchwil ac nid yw ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, gallwn fenthyca'r eitem neu archebu copi o lyfrgell arall i chi.

Gall y canlynol wneud cais:

 • Os mai chi fydd unig ddefnyddiwr y cynnwys ac mae ei angen arnoch at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol yn unig.
 • Nid yw'r cynnwys angenrheidiol ar gael eisoes yn iFind ac nid yw ar gael am ddim ac yn gyfreithlon ar-lein drwy Fynediad Agored.

Nid oes tâl am wneud cais, ond sylwer y bydd cost i'r llyfrgell. Felly, nid ydym yn annog ceisiadau oni bai fod gwir angen am yr eitemau.

Gall eich cais gael ei gyflenwi gan British Library On Demand. Pan fyddwch yn cofrestru gydag On Demand am y tro cyntaf, dylech chi aros am 5 munud ar ôl i chi gwblhau cofrestru cyn i chi lawrlwytho’ch dogfen.

Cyfarwyddiadau ar gyfer lawrlwytho'ch Archeb gan British Library On Demand

 

Gallwn archebu:

 • Llyfrau ar fenthyg
 • Erthyglau cyfnodolion (copi o un erthygl fesul rhifyn cyfnodolyn)
 • Penodau llyfr (copi o un bennod fesul llyfr)
 • Papurau cynadleddau
 • Rhai traethodau estynedig a thraethodau ymchwil*

Fel arfer, ni allwn archebu:

 • Nifer o erthyglau o un ran o gyfrol cyfnodolyn. Gallwch wneud cais i fenthyca'r rhifyn penodol yn lle hynny.
 • Llyfrau a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 • E-lyfrau.
 • E-gyhoeddiadau cyn y dyddiad argraffu. Fel rheol mae'r rhain ar gael i'w prynu gan y cyhoeddwr yn unig.
 • Safonau Prydeinig, safonau a phatentau tramor. Mae'r rhain ar gael yn electronig fel arfer a chodir tâl sylweddol amdanynt.
 • Deunydd cyn 1900
 • Mapiau.

‚Äč*Traethodau Estynedig a Thraethodau Ymchwil 

Gwiriwch wefan EThOS y Llyfrgell Brydeinig (y DU) a Proquest Dissertations and Theses (Byd-eang) am fynediad am ddim a mynediad drwy danysgrifiad i e-draethodau ymchwil cyn cyflwyno cais. Os nad yw traethawd ymchwil wedi cael ei ddigideiddio o'r blaen ac ni allwn ei fenthyca, mae'n bosib y gallwch brynu copi drwy'r gwasanaethau canlynol:

Oherwydd y gost uchel, nid yw'r llyfrgell yn gallu tanysgrifio i brynu'r traethodau ymchwil hyn.

I gael gwybodaeth am fynediad i draethodau ymchwil Prifysgol Abertawe, darllenwch Ganllaw'r Llyfrgell i E-draethodau Ymchwil a Thraethodau Ymchwil.

Diweddariad i'r Polisi ar Fenthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd (o 02/09/19):

 • Codir ffi o £1 y dydd am ddychwelyd benthyciadau rhwng llyfrgelloedd yn hwyr.
 • Codir ffi o £10 am beidio â chasglu benthyciadau. Rydym wedi cyflwyno'r ffi hon i fynd i'r afael â chynnydd mewn benthyciadau nad ydynt yn cael eu casglu, ac i leihau gwastraff arian.

Ceisiadau am Fenthyciad/Copi Am ddim
Adnewyddu

Adnewyddu'r tro cyntaf - Am ddim 

Adnewyddu'r eildro - £5

Ceisiadau Rhyngwladol £10
Ffi am Beidio â Chasglu Benthyciad £10
Ffi Dychwelyd yn Hwyr £1 fesul dydd
Ffi am Golli Benthyciad a Phrynu Copi Arall £182.80 (ffi safonol y Llyfrgell Brydeinig)

 

 

Fel arfer, rydym yn darparu eitemau o fewn yr amserau canlynol: 

 • Copïau o erthyglau a phenodau:  2-4 diwrnod gwaith

 • Benthyciadau: 5-10 niwrnod gwaith

Fodd bynnag, gall benthycwyr amrywio o ran eu hamserau cyflenwi, felly rydym yn argymell eich bod yn caniatáu hyd at 10 niwrnod gwaith i'ch eitem gael ei darparu.

I ganslo cais, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib.

   

Benthyciadau

Bydd benthyciadau ar gael i'w casglu yn y llyfrgell a nodwyd gennych yn eich cais a byddwch yn derbyn e-bost i'ch hysbysu pan fyddant yn barod i'w casglu. 

Y llyfrgell fenthyca sy'n penderfynu ar gyfnodau benthyca ond, fel arfer, cewch hyd at bedair wythnos. Sylwer hefyd, gall rhai benthyciadau fod ar gael i gyfeirio atynt yn y llyfrgell yn unig.

Codir ffi o £10 am beidio â chasglu benthyciadau. Rydym wedi cyflwyno'r ffi hon i fynd i'r afael â chynnydd mewn benthyciadau nad ydynt yn cael eu casglu, ac i leihau gwastraff arian.

 

Copïau o erthyglau a phenodau

A digital copy will be delivered to your university email address. If we cannot obtain a digital copy, then a paper copy will be delivered to your requested pick-up library.


Eitemau a ddarperir gan British Library On Demand

Byddwch yn derbyn dolen gan noreply@bldss.bl.uk i lawrlwytho'r eitem. Bydd y ddolen yn dod i ben 30 o ddiwrnodau ar ôl ei hanfon, felly rydym yn eich argymell i lawrlwytho'ch dogfen cyn gynted â phosib.

Cyfarwyddiadau ar gyfer lawrlwytho'ch Archeb gan British Library On Demand

 

Nid yw benthyciadau rhwng llyfrgelloedd yn adnewyddu'n awtomatig. I wneud cais am adnewyddu, cysylltwch â Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau drwy e-bost neu drwy ffonio +44 (0)1792 295045.  

Adnewyddu'r tro cyntaf: Am ddim

Adnewyddu'r Eildro: £5 fesul benthyciad (caiff ei ychwanegu at eich cyfrif llyfrgell)

 

Gadewch ddigon o amser i'ch cais am adnewyddu gael ei brosesu. Mae ceisiadau am adnewyddu'n amodol ar ganiatâd y benthyciwr a gellir adalw benthyciadau unrhyw bryd.

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

Llyfrgell Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: +44 (0)1792 295045     
E-bost: Cyflenwi Dogfennau

Gwneud Cais am Fenthyciad Rhwng Llyfrgelloedd

Ffurflen Gais Benthyciad Rhwng Llyfrgelloedd

Gwneud cais am fenthyciad, pennod neu gopi o erthygl at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol.

Cyflwyno Cais

NEW REQUEST FORM: Welcome to our new online request form. If you would like to provide feedback, please contact DSCS@swansea.ac.uk. Thank you.

Chwilio am Gynnwys Mynediad Agored

Botwm Mynediad Agored

Open Access Button logo

Mynediad i gynnwys testun llawn, Mynediad Agored, am ddim ac yn gyfreithlon.

Powered by Open Access Button

Cais am Ddigideiddio Cynnwys at Ddiben Addysgu

Gwasanaeth Sganio'r Llyfrgell

Copyright Licensing Agency logo

Cais am ddigideiddio cynnwys ar gyfer eich rhestr ddarllen a Canvas. Gwasanaeth ar gyfer aelodau staff yw hwn er mwyn darparu deunyddiau addysgu sy'n bodloni gofynion hawlfraint.

Rhagor o wybodaeth

Benthyca i sefydliadau eraill

Sut i wneud cais am ddeunydd:
Gellir gwneud cais am lungopïau neu i fenthyca deunydd a gedwir gan Brifysgol Abertawe drwy anfon e-bost atom neu drwy ysgrifennu i'n cyfeiriad post. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn a'ch cyfeiriadau post ac e-bost gyda phob cais. Os ydych yn gwsmer yn y DU, rhowch rif eich cyfrif yn y Llyfrgell Brydeinig gyda phob cais.

Ffioedd:
Copïau – £9.80 + TAW (£11.46)

Benthyciadau – £15.80

Codir cyfradd gyfredol cynllun CONARLS ar aelodau.

Rydym yn derbyn talebau IFLA i dalu am fenthyciadau neu lungopïau rhyngwladol.

 • Benthyciadau – 3 IFLA

 • Copïau – 2 IFLA

Argaeledd Deunyddiau: 
Caiff yr holl eitemau eu benthyca am chwe wythnos a gellir eu hadnewyddu am chwe wythnos ychwanegol oni nodir yn wahanol. Gellir cyfyngu rhai eitemau at ddefnydd o fewn eich sefydliad yn unig, e.e. traethodau ymchwil. Gwiriwch ein catalog cyn gwneud cais am eitem i sicrhau y gellir ei benthyca.

Byddwn yn benthyca:

 • Llyfrau a argraffwyd ar ôl 1900.

 • Traethodau ymchwil i'w defnyddio o fewn eich sefydliad yn unig (llyfrgelloedd y DU yn unig). Gall llyfrgelloedd y tu allan i'r DU ofyn am amcangyfrif o gost darparu llungopi o draethawd ymchwil.