Skip to Main Content

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau: Hafan

This page is also available in English

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Eich Cysylltu â’r Cynnwys

Os oes angen cynnwys hanfodol arnoch ar gyfer eich ymchwil ac nid yw ar gael yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, gallwn fenthyca'r eitem neu archebu copi o lyfrgell arall i chi. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe at ddibenion astudio preifat ac ymchwil nad yw’n fasnachol yn unig.


Darllenwch os gwelwch yn dda:

 • Mae’n rhaid i fenthyciadau rhwng llyfrgelloedd gael eu casglu o’r Ddesg Wybodaeth yn eich dewis lleoliad yn ystod oriau gwaith y staff. Byddwch chi’n derbyn neges e-bost pan fydd eich benthyciad yn barod i’w gasglu.

 • Bydd ceisiadau am gopi o siarter/erthygl yn parhau i gael eu darparu’n electronig i’ch cyfeiriad e-bost yn y Brifysgol. Gall eich cais gael ei gyflenwi gan British Library On Demand.

 • Os ydych chi’n hyfforddwr cwrs ac mae angen erthygl neu bennod wedi’i digido arnoch i ddefnyddio mewn rhestr ddarllen neu Canvas, cyflwynwch gais am ddigido yn hytrach.  Caniatewch o leiaf 8 wythnos er mwyn i gynnwys newydd gael ei brynu a'i gyflenwi.  

 

Gallwn archebu:

 • Llyfrau ar fenthyg
 • Erthyglau cyfnodolion (copi o un erthygl fesul rhifyn cyfnodolyn)
 • Penodau llyfr (copi o un bennod fesul llyfr)
 • Papurau cynadleddau
 • Rhai traethodau estynedig a thraethodau ymchwil*

Fel arfer, ni allwn archebu:

 • Nifer o erthyglau o un ran o gyfrol cyfnodolyn. Gallwch wneud cais i fenthyca'r rhifyn penodol yn lle hynny.
 • Llyfrau a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 • Safonau Prydeinig, safonau a phatentau tramor. Mae'r rhain ar gael yn electronig fel arfer a chodir tâl sylweddol amdanynt.
 • Deunydd cyn 1900
 • Mapiau.

‚Äč*Traethodau Estynedig a Thraethodau Ymchwil 

Gwiriwch wefan EThOS y Llyfrgell Brydeinig (y DU) a Proquest Dissertations and Theses (Byd-eang) am fynediad am ddim a mynediad drwy danysgrifiad i e-draethodau ymchwil cyn cyflwyno cais. Os nad yw traethawd ymchwil wedi cael ei ddigideiddio o'r blaen ac ni allwn ei fenthyca, mae'n bosib y gallwch brynu copi drwy'r gwasanaethau canlynol:

Oherwydd y gost uchel, nid yw'r llyfrgell yn gallu tanysgrifio i brynu'r traethodau ymchwil hyn.

I gael gwybodaeth am fynediad i draethodau ymchwil Prifysgol Abertawe, darllenwch Ganllaw'r Llyfrgell i E-draethodau Ymchwil a Thraethodau Ymchwil.

Nid oes tâl am wneud cais, ond sylwer y bydd cost i'r llyfrgell. Felly, nid ydym yn annog ceisiadau oni bai fod gwir angen am yr eitemau.

Ceisiadau am Fenthyciad/Copi Am ddim
Adnewyddu

Adnewyddu'r tro cyntaf ac eildro - Am ddim 

Adnewyddu'n olynol - £5

Ceisiadau Rhyngwladol £10
Ffi am Beidio â Chasglu Benthyciad £10
Ffi Dychwelyd yn Hwyr £1 fesul dydd
Ffi am Golli Benthyciad a Phrynu Copi Arall £214.30 (ffi safonol y Llyfrgell Brydeinig). Gellir derbyn amnewid corfforol yn amodol ar gymeradwyaeth y llyfrgell.

 

 

Fel arfer, rydym yn darparu eitemau o fewn yr amserau canlynol: 

 • Copïau o erthyglau a phenodau:  2-4 diwrnod gwaith

 • Benthyciadau: 5-10 niwrnod gwaith

Fodd bynnag, gall benthycwyr amrywio o ran eu hamserau cyflenwi, felly rydym yn argymell eich bod yn caniatáu hyd at 10 niwrnod gwaith i'ch eitem gael ei darparu.

I ganslo cais, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib.

   

Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Bydd benthyciadau ar gael i'w casglu yn y llyfrgell a nodwyd gennych yn eich cais a byddwch yn derbyn e-bost i'ch hysbysu pan fyddant yn barod i'w casglu. 

Y llyfrgell fenthyca sy'n penderfynu ar gyfnodau benthyca ond, fel arfer, cewch hyd at bedair wythnos. Sylwer hefyd, gall rhai benthyciadau fod ar gael i gyfeirio atynt yn y llyfrgell yn unig.

Codir ffi o £10 am beidio â chasglu benthyciadau. Rydym wedi cyflwyno'r ffi hon i fynd i'r afael â chynnydd mewn benthyciadau nad ydynt yn cael eu casglu, ac i leihau gwastraff arian.

 

Copïau o erthyglau a phenodau

A PDF copy will be delivered to your university email address.

Gall eich cais gael ei gyflenwi gan British Library On DemandByddwch yn derbyn dolen gan noreply@bldss.bl.uk i lawrlwytho'r eitem. Bydd y ddolen yn dod i ben 30 o ddiwrnodau ar ôl ei hanfon, felly rydym yn eich argymell i lawrlwytho'ch dogfen cyn gynted â phosib.

 

Nid yw benthyciadau rhwng llyfrgelloedd yn adnewyddu'n awtomatig. I wneud cais am adnewyddu, cysylltwch â Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau drwy e-bost.

Adnewyddu'r tro cyntaf: Am ddim

Adnewyddu'r Eildro: £5 fesul benthyciad (caiff ei ychwanegu at eich cyfrif llyfrgell)

 

Gadewch ddigon o amser i'ch cais am adnewyddu gael ei brosesu. Mae ceisiadau am adnewyddu'n amodol ar ganiatâd y benthyciwr a gellir adalw benthyciadau unrhyw bryd.

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

Llyfrgell Parc Singleton
Prifysgol Abertawe
Abertawe, SA2 8PP
Y Deyrnas Unedig
   
 

E-bost: Cyflenwi Dogfennau

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Ffurflen Gais Cyflenwi Dogfen

Gwneud cais am fenthyciad, pennod neu gopi o erthygl at ddibenion astudio preifat ac ymchwil anfasnachol.

Cyflwyno Cais

 

Chwilio am Gynnwys Mynediad Agored

Chwilio Mynediad Agored

Logo for Open Access

Mynediad i gynnwys testun llawn, Mynediad Agored, am ddim ac yn gyfreithlon.

Chwilio CORE

 

Cais am Ddigideiddio Cynnwys at Ddiben Addysgu

Gwasanaeth Digideiddio

Copyright Licensing Agency logo

Cais am ddigideiddio cynnwys ar gyfer eich rhestr ddarllen a Canvas. Gwasanaeth ar gyfer aelodau staff yw hwn er mwyn darparu deunyddiau addysgu sy'n bodloni gofynion hawlfraint.

Rhagor o wybodaeth

 

Benthyca i sefydliadau eraill

Sut i wneud cais am ddeunydd
Gellir gwneud cais am lungopïau neu i fenthyca deunydd a gedwir gan Brifysgol Abertawe drwy anfon e-bost atom neu drwy ysgrifennu i'n cyfeiriad post. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn a'ch cyfeiriadau post ac e-bost gyda phob cais. Os ydych yn gwsmer yn y DU, rhowch rif eich cyfrif yn y Llyfrgell Brydeinig gyda phob cais.

Ffioedd (2021/22)
Benthyciadau: £16.35

Copïau (sganio): £10.15 + TAW

Copïau (electronig): £6.00

Codir cyfradd gyfredol cynllun CONARLS ar aelodau.

Rydym yn derbyn talebau IFLA i dalu am fenthyciadau neu lungopïau rhyngwladol.

Benthyciadau – 3 IFLA

Copïau – 2 IFLA

Argaeledd Deunyddiau 
Caiff yr holl eitemau eu benthyca am chwe wythnos a gellir eu hadnewyddu am chwe wythnos ychwanegol oni nodir yn wahanol. Gellir cyfyngu rhai eitemau at ddefnydd o fewn eich sefydliad yn unig, e.e. traethodau ymchwil. Gwiriwch ein catalog cyn gwneud cais am eitem i sicrhau y gellir ei benthyca.

Byddwn yn benthyca:

 • Llyfrau a argraffwyd ar ôl 1900.

 • Traethodau ymchwil i'w defnyddio o fewn eich sefydliad yn unig (llyfrgelloedd y DU yn unig). Gall llyfrgelloedd y tu allan i'r DU ofyn am amcangyfrif o gost darparu llungopi o draethawd ymchwil.