Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

iFind Reading (Cymraeg): Adfywio Rhestrau Darllen

This page is also available in English

Mae Llyfrgell Prifysgol Abertawe yn cynnal prosiect Adfywio Rhestrau Darllen i newid y ffordd y defnyddiwn ac edrychwn ar Restrau Darllen. Rydym wedi ceisio dod o hyd i’r hyn mae staff a myfyrwyr yn credu yw pwrpas rhestr ddarllen ac a oes ganddi werth fel offeryn addysgeg. Gwnaethom adolygu ymchwil ddiweddar gan brifysgolion y DU a chynnal grwpiau ffocws gyda staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Yn gyffredinol, mae gan academyddion a myfyrwyr ddisgwyliadau gwahanol o'u rhestrau darllen nhw. Os ydym yn helpu i roi trefn ar ddisgwyliadau, mae potensial i gynyddu boddhad myfyrwyr wrth gyrchu adnoddau a sicrhau ein bod yn darparu adnodd defnyddiol ar gyfer eu dysgu. Dyma rai o’n prif awgrymiadau ar gyfer gwella eich rhestr darllen.

Trefnu

Peidiwch â theimlo’n gaeth i’r templed yn iFindReading.  Trefnwch eich rhestr mewn ffordd sy’n gweithio ar gyfer eich modiwl.  Ystyriwch fapio’ch deunyddiau darllen i ddeilliannau dysgu, asesiad neu strwythur y modiwl. Gallech hefyd ystyried ychwanegu adrannau newydd neu ddefnyddio tagio i nodi darllen wythnosol.

Mwy na Llyfrau

Yn draddodiadol, mae rhestrau darllen wedi canolbwyntio ar lyfrau, ond gallwch ychwanegu pob math o bethau at eich rhestr.  Oes fideos neu bodlediadau am eich pwnc?  Oes arbenigwr yn eich maes sy’n ysgrifennu blog da?

Arnodi

Esboniwch pam y mae pob eitem ar eich rhestr a sut rydych yn disgwyl i fyfyrwyr ymwneud â’r deunydd. Rhowch wybod i fyfyrwyr pa adnoddau sy’n dda am feithrin dealltwriaeth sylfaenol o’r pwnc a pha rai sy’n ymdrin â materion uwch.

Digido

Gall y llyfrgell gynhyrchu copïau digidol o gynnwys printiedig y llyfrgell fel y gall eich myfyrwyr elwa o fynediad ar-lein i ddeunyddiau darllen y mae galw mawr amdanynt. Er mwyn cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA), mae’n rhaid i staff addysgu lanlwytho eu copïau eu hunain o gynnwys cyhoeddedig i Canvas neu lwyfannau dysgu ar-lein eraill. Ceir gwybodaeth bellach ar y dudalen Cais am Ddigido y canllaw hwn.

Ennyn diddordeb

Mae rhestrau darllen sy’n gysylltiedig â deilliannau dysgu ac asesu yn ennyn diddordeb myfyrwyr. Cyfeiriwch at eich rhestr ddarllen mewn darlithoedd a seminarau.  Ychwanegwch adnoddau newydd/amserol wrth iddynt ddod ar gael. Allwch chi wneud eich rhestr yn rhyngweithiol?  A fyddai’n briodol i fyfyrwyr awgrymu adnoddau i’w hychwanegu at y rhestr.

Amrywio

Gallwch osgoi creu ystrydebau a thuedd ddiduedd o ran grwpiau a dangynrychiolir drwy wella eu cynrychiolaeth yn eich rhestr ddarllen. Dyma ragor o wybodaeth a chyngor ymarferol ar amrywio eich tudalen rhestr ddarllen.