Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllawiau'r Llyfrgell ar gyfer staff Academaidd: Rhestrau darllen ac archebu

This guide is also available in English

Eitemau Hanfodol ar Restrau Darllen

**Gwybodaeth Bwysig am Eitemau Hanfodol ar Restrau Darllen: Covid19 a Dechrau’r Tymor**

Mae’r Llyfrgell yn darparu meddalwedd iFind Reading i arweinwyr a gweinyddwyr modiwl/rhaglen i greu rhestrau darllen sy’n hygyrch i fyfyrwyr. Bydd rhestrau iFind Reading yn cael eu cysylltu’n awtomatig â modiwlau yn Canvas ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd ar ddod. Oherwydd argyfwng COVID19, bu’n rhaid newid rhai agweddau ar fynediad at ddeunyddiau’r Llyfrgell sydd wedi’u cynnwys mewn rhestrau, oherwydd y mynediad cyfyngedig at y casgliad papur a’r cyfryngau ar hyn o bryd. Rydym yn gofyn i arweinwyr modiwl a/neu raglen weithredu ar frys i adolygu rhestrau darllen oherwydd nad oes modd cael mynediad at adnoddau papur yn y Llyfrgell ar hyn o bryd, a bydd mynediad at y casgliad papur yn gyfyngedig ar ddechrau’r flwyddyn academaidd.

Mae’r Llyfrgell yn defnyddio rhestrau iFind Reading wrth ychwanegu deunyddiau newydd at adnoddau’r Llyfrgell. I’n helpu i flaenoriaethu gwariant yn y cyfnod hwn, rydym yn gofyn i chi nodi eitemau sy’n Hanfodol (h.y. sy’n hanfodol i’r modiwl/cwrs ac mae angen i’r holl fyfyrwyr gael gafael arnynt).

Gellir gwneud hyn drwy greu Adran Darllen Hanfodol yn eich rhestrau neu drwy ychwanegu’r tag priodol at eitem. Os nad ydych wedi defnyddio iFind Reading o’r blaen mae canllawiau ar-lein i’ch helpu i gychwyn ac mae’r Llyfrgellwyr Cyswllt a Phwnc yma i helpu.

Rydym yn gweithio tuag at archebu testunau Hanfodol fel blaenoriaeth eleni, ar yr amod eu bod ar gael yn electronig. Mae rhai testunau Hanfodol ar gael ar-lein hefyd ar hyn o bryd ac mae’r Llyfrgelloedd yn gweithio i sicrhau bod ein trwyddedau’n darparu mynediad boddhaol. Os nad yw eitem ar gael yn electronig, mae’n bosib y bydd angen nodi testunau amgen.

Bydd rhai testunau papur yn y Llyfrgell nad ydynt ar gael yn electronig. Bydd yr adran Cyflenwi Dogfennau’n digideiddio penodau nad ydynt yn destun hawlfraint testunau sydd gennym ar ffurf papur. Meddyliwch a oes angen y testun cyfan, neu a fyddai pennod hanfodol yn dderbyniol. Gall fod oedi wrth gynhyrchu copïau digidol, oherwydd bod angen copi argraffedig arnom i greu’r rhain ac mae’n bosib y byddwn yn derbyn nifer uchel o geisiadau.

Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod heriol ac efallai bydd mynediad at ddeunyddiau’n wahanol wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Hoffem eich sicrhau y byddwn yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr bod y testunau a’r adnoddau sy’n angenrheidiol i’ch gweithgareddau addysgu a dysgu’r myfyrwyr ar gael ac yn hygyrch.

Rhestrau darllen

Mae'r brifysgol yn defnyddio system o'r enw iFindReading sy'n cysylltu â Canvas i'w gwneud hi'n hawdd i fyfyrwyr ddod o hyd i lyfrau. Mae hefyd yn arddangos yng nghatalog y modiwl a chynnal a chadw modiwlau.

Mae'r canllaw isod yn eich tywys trwy greu rhestr ddarllen. Mae gennym hefyd ganllaw llyfrgell gyda gwybodaeth ychwanegol.

Strategaeth cynnwys llyfrgell

Darganfyddwch fwy am ein dull o reoli a datblygu ein casgliadau.

Awgrymu Teitl Llyfr neu Gyfnodolyn ar gyfer ein Casgliad Llyfrgell

Awgrymu teitl Llyfr ar gyfer ein Casgliad Llyfrgell

Mae'r Llyfrgell yn annog academyddion i awgrymu teitlau i'w hychwanegu at gasgliad y Llyfrgell. Mae llawer o'r teitlau wedi'u harchebu i gefnogi rhestrau darllen gweithredol sy'n cael eu llwytho i'n meddalwedd rhestr ddarllen (iFind Reading - gweler y tab ar restrau darllen).

Wrth archebu llyfr, nodwch pa fodiwl y mae'r llyfr ar ei gyfer, os yw'n destun craidd neu'n ddarlleniad cefndir, ac os ydych chi am argymell nifer benodol o gopïau. Polisi casglu'r Llyfrgell yw archebu fersiwn e-lyfr fel y fformat a ffefrir.

Yr amser cyrraedd ar gyfer llyfrau'r DU fel arfer yw 3-4 wythnos (*Bydd hyn yn hirach yn ystod cyfyngiadau Covid-19), ynghyd ag amser i'r llyfrgell brosesu'r llyfrau a'u gwneud yn barod i'w benthyca. Os yw cais ar frys rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i roi blaenoriaeth iddo.

Cysylltwch â'ch tîm pwnc os oes angen cyngor arnoch ar ddethol, prisio ac ati. Mae gan golegau gynrychiolwyr llyfrgell hefyd fel cyswllt a all gynghori ynghylch archebu ac ati.


Awgrymu teitl Cyfnodolyn ar gyfer ein Casgliad Llyfrgell

Gallwch awgrymu cyfnodolyn i'ch llyfrgellydd cyswllt academaidd ar unrhyw adeg. Adolygir tanysgrifiadau yn yr Hydref. Sylwch fod y cronfeydd yn gyfyngedig. Os mai dim ond un neu ddwy erthygl o gyfnodolyn yr ydych chi eu hangen, ystyriwch archebu o'r gwasanaeth cyflenwi dogfennau.

Gwybodaeth am ddigideiddio

Gallwch ofyn am ddigideiddio adran o lyfr neu erthygl mewn cyfnodolyn i wella argaeledd myfyrwyr. Bydd staff cyflenwi dogfennau yn sganio deunydd i chi yn unol â thrwydded CLA y brifysgol. Gan fod angen cadw cofnodion ar gyfer y CLA ni ddylech wneud eich sganiau eich hun.

Holi Llyfrgellydd