Skip to Main Content

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver (Ar-lein): Hafan

This page is also available in English

Llyfrgell Prifysgol Abertawe - Arddull cyfeirnodi Vancouver

Mae Canllaw Llyfrgell Prifysgol Abertawe i Arddull Vancouver yn seiliedig ar Citing Medicinethe NLM style guide for authors, editors & publishersCiting Medicine yw'r canllaw swyddogol i arddull Vancouver. Gallwch ddod o hyd i ganllawiau i arddull Vancouver neu weld amrywiadau ar yr arddull mewn cyfnodolion gwahanol. Yn benodol, gellir ymdrin â dyfyniadau eilaidd yn wahanol. Bydd cyfnodolion hefyd yn pennu rheolau gwahanol ynghylch a ddylai rhifau yn y testun fod y tu mewn i atalnodau neu'r tu allan iddynt. Dilynwch y cyngor isod a chyfeiriwch at Citing Medicine neu cysylltwch â'r Llyfrgell am ragor o gyngor. Hwnnw felly, os caiff ei ddyfynnu eto yn y testun, bydd yr un rhif ganddo. Y cyfeiriad cyntaf a ddyfynnir fydd rhif 1 bob tro a dyrennir rhifau yn eu trefn.

Cydnabod o fewn y testun

Gellir ysgrifennu rhif y cyfeiriad mewn cromfachau crwm (1), cromfachau sgwâr neu [1] neu fel uwchnod1 . Os ydych yn defnyddio meddalwedd llyfryddiaethol Endnote i reoli'ch cyfeiriadau, byddwch yn gweld bod arddull Vancouver Endnote yn defnyddio cromfachau crwm yn Canllaw i gyfeirnodi Vancouver fersiwn 2 5 awtomatig. Gallwch ddefnyddio hyn pan fydd angen i chi ddefnyddio cromfachau crwm at ddiben arall (megis rhifo hafaliadau). 

Uniondeb Academaidd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol. Os oes angen cyngor ychwanegol ar sut i osgoi llen-lladrad cwbwlhewch y tiwtorial ar-lein Llwyddiant academaidd: Sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd ar gael trwy Canvas.

Holi Llyfrgellydd

Canllaw i gyfeirnodi Vancouver

Mae arddull Vancouver yn system rifiadol. Cafodd ei datblygu mewn cyfarfod o olygyddion cyfnodolion biofeddygol ym 1978, ac mae wedi cael ei mabwysiadu'n helaeth gan gyfnodolion mewn sawl disgyblaeth, yn enwedig y gwyddorau ffisegol.

Dynodir rhif (Arabaidd) i bob cyfeiriad y tro cyntaf iddo ymddangos yn y testun. Y rhif a roddir fydd y dynodwr unigryw ar gyfer y cyfeiriad.

Cydnabyddiaeth

Cydnabyddiaeth

1. Patrias, K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors and publishers [Internet]. 2nd ed. Wendling, DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of 1. Medicine (US); 2007 – [updated 2015 Oct 2; cited 2018 May 31]. Ar gael yn: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

2.Y Sefydliad Safonau Prydeinig BS 5605.  Recommendations for citing and referencing published material. Llundain: BSI; 1990.

3. Lyfrgell Prifysgol Birmingham.. Vancouver Referencing Handbook [Internet]. Birmingham: Birmingham University Library; 2016 [cited 2018 April 27]. Ar gael yn: https://intranet.birmingham.ac.uk/as/