Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Y Gyfraith: Cyfeirio

This page is also available in English

Mae Coleg y Gyfraith Prifysgol Abertawe'n defnyddio Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA) at ddibenion cyfeirnodi.

Wrth ysgrifennu aseiniad neu draethawd hir, mae eich meddyliau a’ch syniadau eich hun yn adeiladu ar waith ysgrifenwyr ac ymchwilwyr eraill.  Mae’n hanfodol eich bod yn cydnabod y ffynonellau gwybodaeth hynny trwy:

•Cydnabod y ffynhonnell yn y testun ac mewn troednodiadau.
•Lle bo angen - rhoi manylion llawn mewn llyfryddiaeth ar gyfer pob eitem y cyfeiriwyd ati
 

Llwyddiant Academaidd: sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd

Cymorth ar-lein gydag OSCOLA

Endnote

EndNote

Mae EndNote yn rhaglen sy'n eich galluogi i storio, rheoli a chwilio am gyfeiriadau yn eich cronfa ddata eich hun. Mae modd gosod cyfeiriadau o'ch cronfa ddata mewn dogfen Word a chaiff y llyfryddiaeth ei llunio yn awtomatig gan EndNote. Mae modd copïo cyfeiriadau gan gronfeydd data ar-lein megis Web of Science i mewn i EndNote heb orfod aildeipio. Mae hefyd fersiwn ar-lein o feddalwedd Endnote sydd ag ymarferoldeb sydd wedi'i leihau ychydig ac sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio yn y tŷ.

I dderbyn cymorth llawn ar ddefnyddio EndNote, darllenwch y Canllaw Llyfrgell ar gyfer EndNote.

Go brin y caiff OSCOLA ei gynnwys gan feddalwedd rheoli cyfeiriadau ond gall eich helpu i gadw trefn ar eich ymchwil. Cysylltwch â'ch tîm pwnc y Gyfraith os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynghylch defnyddio Endnote neu Gyfeiriadu.

 

Cwestiynau a Holir yn Aml

Cyfeiriadau a Llên-ladrad

Pam y mae cyfeirnodi'n bwysig?

Dyma rai enghreifftiau o gyfeirnodi OSCOLA mewn traethawd.

 

Bydd angen i chi gyfeirnodi eich gwaith fel hyn...

•I alluogi'r darllenydd i olrhain y cyfeiriadau a dod o hyd i'r llyfr neu'r erthygl mewn llyfrgell.
•I alluogi'r arholwr neu'r goruchwyliwr i wirio cywirdeb yr wybodaeth.
•I ddangos i'r arholwr eich bod wedi darllen yn eang ar draws ystod o farnau.
•I osgoi llên-ladrad (defnyddio syniadau rhywun arall fel eich rhai eich hun.)

Llên-ladrad

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. gyfeirnodi'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol. 

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol.

Mae croeso i chi gysylltu â'ch tîm pwnc ar gyfer y Gyfraith gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych am gyfeirnodi neu lên-ladrad.