Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 10 of 287 Results

06/13/2024

profile-icon

Naomi Prady

Gwella eich dysgu, eich addysgu a'ch ymchwil drwy ein Gwasanaethau Llyfrgell.

Bydd y Llyfrgelloedd a Chasgliadau'n cynnal diwrnod datblygiad proffesiynol i wella sgiliau dysgu, addysgu ac ymchwil cydweithwyr academaidd (ddydd Iau 25 Gorffennaf).

Bydd y diwrnod yn cynnwys 6 sgwrs ddiddorol a fydd yn cynnwys ystod o bynciau cyfredol a pherthnasol, a fydd yn gwella eich gwybodaeth a'ch sgiliau. Gan gynnwys sesiwn ddiddorol gan ein prif siaradwr, Claudia Paicu (Hyfforddwr SAGE).

Lleoliad y digwyddiad: Ystafell 402, Llyfrgell Parc Singleton ac ar Zoom.

Amserlen:

10:00 – Cyflwyniad i offer ymchwil AI.

10:30 – Cyflwyniad i adnoddau fideo gan y Llyfrgell.

11:00 – Egwyl.

11:15 – iFind Reading.

12:00 – EndNote.

13-00 –Egwyl ginio.

14:00 – Gwreiddio a hysbysebu dosbarthiadau'r Llyfrgell i fyfyrwyr (sgiliau llythrennedd academaidd a gwybodaeth).

14:45 – Egwyl.

15:00 – Cronfa Ddata Dulliau Ymchwil SAGE.

16:00 – Taith ddewisol o ardaloedd newydd Llyfrgell Parc Singleton. 

I gael mwy o wybodaeth am gynnwys pob sesiwn, ewch i'n canllaw manwl i gael mwy o wybodaeth. 

Rydym yn annog ein cydweithwyr i ddod i'r diwrnod neu ran ohono, a gallwch gofrestru eich presenoldeb yma.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael drwy gydol y dydd, ac rydym yn gobeithio eich gweld chi yno er mwyn elwa o'r datblygiad proffesiynol hwn. 

Os oes gennych gwestiynau neu ymholiadau am y diwrnod, e-bostiwch Naomi Prady.

This post has no comments.

Load More Comments

06/13/2024

profile-icon

Naomi Prady

Enhance your learning, teaching, and research via our Library Services.

Libraries & Collections will be hosting a professional development day to enhance academic colleague’s learning, teaching, and research skills (Thursday 25th July).

The day will feature 6 insightful talks covering a range or current and relevant topics, designed to enhance your knowledge and skills. Including a highlight session from our keynote speaker Claudia Paicu (SAGE Trainer).

Event location: Singleton Park Library Room 402 & Zoom.

Schedule:

10:00 – Introduction to Artificial Intelligence research tools.

10:30 – Introduction to video resources from the Library.

11:00 – Interval.

11:15 – iFind Reading.

12:00 – EndNote.

13:00 – Lunch break.

14:00 – Embedding and signposting Library classes to students (academic and information literacy skills).

14:45 – Interval.

15:00 – SAGE Research Methods Database.

16:00 – Optional tour of new Singleton Park Library spaces. 

To find out more about what each session entails, please visit our more in-depth guide

We would encourage all colleagues to attend all or part of the day, all you need to do is register your attendance here.

Light refreshments will be provided throughout the day, and we hope to see you all there benefiting from this professional development. 

If you have any questions or queries relating to the day, please contact Naomi Prady.

This post has no comments.

Load More Comments

05/21/2024

profile-icon

Bernie Williams

No Subjects

Image courtesy of https://www.bbc.co.uk/

Finished your exams?...  Looking for some light relief?...  Fed up with Netflix and Amazon Prime?...  The Library can help!

We provide access to 3 great FREE video streaming platforms:

 • AVON: Academic Video Online provides unlimited access to more than 80,000 videos, including documentaries, interviews, field recordings, and films. All of the videos have closed captioning available, as well as running transcripts. Users can email videos, embed them into Canvas, and create clips.

 • Kanopy is an online streaming service for films and documentaries. Content includes popular documentaries, Oscar winners and nominees, classic films, and independent films. Swansea University users can have full access to several dozen films which the Library has purchased for teaching. These films will be displayed after you login in and can be accessed from any device including computer, IOS and Android devices.

 • Box of Broadcasts (BoB) is a huge library of over 2 million TV and radio programmes and feature films that have been broadcast by BBC, ITV, Ch4, Ch5 and over 70 other freeview channels. Create playlists to watch later or edit clips and embed in your presentations.

If you would like any help with accessing or searching these resources, contact us via the Library Guides.

This post has no comments.

Load More Comments

05/21/2024

profile-icon

Bernie Williams

No Subjects

Daw’r llun diolch i https://www.bbc.co.uk/

Ydych chi wedi gorffen eich arholiadau?...  Ydych chi’n chwilio am adloniant ysgafn?...  Ydych chi wedi diflasu ar Netflix ac Amazon Prime?...  Gall y Llyfrgell helpu! 

Rydyn ni’n cynnig mynediad at 3 phlatfform ffrydio fideos AM DDIM gwych:

 • AVON: Academic Video Online yn darparu mynediad diderfyn at dros 80,000 o fideos gan gynnwys rhaglenni dogfen, cyfweliadau, recordiadau maes a ffilmiau. Mae isdeitlau ar gael ar gyfer yr holl fideos, yn ogystal â thrawsgrifiadau parhaol. Gall defnyddwyr e-bostio fideos, eu hymgorffori yn Canvas a chreu clipiau fideo.

 • Mae Kanopy yn wasanaeth ar-lein i ffrydio ffilmiau a rhaglenni dogfen. Mae'n cynnwys rhaglenni dogfen poblogaidd, enillwyr ac enwebeion Oscar, ffilmiau bytholwyrdd a ffilmiau annibynnol. Gall defnyddwyr ym Mhrifysgol Abertawe gael mynediad llawn at ddwsinau o ffilmiau a brynwyd gan y Llyfrgell at ddiben addysgu. Byddwch yn gweld y ffilmiau hyn ar ôl i chi fewngofnodi a gallwch chi eu cyrchu o unrhyw ddyfais, gan gynnwys cyfrifiadur a dyfeisiau IOS ac Android.

 • Box of Broadcasts (BoB) - llyfrgell enfawr o dros 2 filiwn o raglenni teledu a radio a ffilmiau nodwedd sydd wedi'u darlledu gan y BBC, ITV, Ch4, Ch5 a dros 70 o sianeli eraill. Creu rhestri chwarae i wylio yn hwyrach neu olygu clipiau a'u hymgorffori yn eich cyflwyniadau.

This post has no comments.

Load More Comments

04/23/2024

profile-icon

Lori Havard

No Subjects

Y tymor hwn rydyn ni'n cynnig cwrs Llyfrgell a ddyluniwyd yn benodol i ôl-raddedigion!

Llyfrgell MyUni i Ôl-raddedigion banner.png

Ar y cwrs, byddi di'n dod o hyd i ddolenni i lawer o wybodaeth a fydd yn dy helpu i gael y gorau o’r Llyfrgell wrth i ti astudio ym Mhrifysgol Abertawe; o strategaethau chwilio uwch i ymchwil agored i gyhoeddi twyllodrus. Gwna'n siŵr dy fod yn cofrestru ar y cwrs Canvas hwn os wyt ti'n fyfyriwr ôl-raddedig yma yn Abertawe. Cofia hefyd y gall pawb gofrestru ar gyfer Hanfodion Llyfrgell MyUni; mae'r cwrs hanfodol hwn yn cynnwys tiwtorialau a fideos byr a fydd yn eich atgoffa o'r hyn rydych wedi'i ddysgu yn eich sesiynau cynefino yn y Llyfrgell, yn ogystal â dangos technegau chwilio a chyfeirnodi i chi.

This post has no comments.

Load More Comments

04/23/2024

profile-icon

Lori Havard

No Subjects

New this term is a Library course designed specifically for Postgraduates!

MyUni Library Postgradute banner.png

In it, you will find links to lots of information which will help you to make the most out of the Library while you are studying at Swansea University; from advanced search strategies to open research to predatory publishing. Make sure that you enrol on this Canvas course if you are a Postgraduate here at Swansea. Don’t forget too that everyone can sign up to MyUni Library Essentials; this essential course is made up of tutorials and short videos that will remind you of what you have learned in your Library inductions, as well as showing you researching and referencing techniques.

 

 

This post has no comments.

Load More Comments

03/18/2024

profile-icon

Philippa Price

No Subjects

Skills Week logo

The Library and the Centre for Academic Success are working together to bring you Skills Week. This is an opportunity to develop your academic skills in a week of face-to-face and online classes on dissertation writing, exam skills and much more!

You can see the full timetable and book on as many sessions as you’d like online. The sessions are open to anyone, but might be particularly useful for students working on dissertations and research projects.

This post has no comments.

Load More Comments

03/18/2024

profile-icon

Philippa Price

No Subjects

Logo: Wythnos Sgiliau

Mae'r llyfrgell a'r Ganolfan ar gyfer Llwyddiant Academaidd yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno Wythnos Sgiliau i chi. Dyma gyfle i ddatblygu eich sgiliau academaidd mewn wythnos o ddosbarthiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein ar ysgrifennu traethawd hir, sgiliau arholiad a llawer mwy!

Gallwch weld yr amserlen llawn a bwcio ar gynifer o sesiynau ag y mynnwch ar-lein. Mae'r sesiynau ar gael i unrhyw un, ond gallent fod yn arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr sy'n gweithio ar draethodau estynedig a phrosiectau ymchwil.

This post has no comments.

Load More Comments

03/11/2024

profile-icon

Philippa Price

No Subjects

Skills Week logo

The library and the Centre for Academic Success are working together to bring you Skills WeekA week of workshops to improve your:

 • Dissertation writing
 • Exam skills
 • Literature searching
 • Referencing
 • Time management

You can see the full timetable and book on as many sessions as you’d like online.

This post has no comments.

Load More Comments

03/11/2024

profile-icon

Philippa Price

No Subjects

Logo: Wythnos Sgiliau

Mae'r llyfrgell a'r Ganolfan ar gyfer Llwyddiant Academaidd yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno Wythnos Sgiliau i chi. Wythnos o weithdai i wella eich:

 • Ysgrifennu traethawd hir
 • Sgiliau arholiad
 • Chwilio am lenyddiaeth
 • Cyfeirio
 • Rheoli amser

Gallwch weld yr amserlen llawn a bwcio ar gynifer o sesiynau ag y mynnwch ar-lein.

This post has no comments.

Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.