Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Fferylliaeth: Gwefannau

This page is also available in English

Gwerthuso gwefannau

Mae dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd yn hawdd, ond mae dod o hyd i wybodaeth sydd o safon dda ac sy’n ddibynadwy yn anoddach nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Darllenwch ein geiriau o gyngor yn yr adran hon ar sut i wneud y defnydd gorau o gynnal chwiliadau ar-lein. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd o’r rhyngrwyd ar gyfer eich aseiniad dylech chi ofyn i’ch hun “A yw’r dudalen we hon gystal â’r wybodaeth y byddwch chi’n dod o hyd iddi mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?”

Gall unrhyw un greu tudalennau gwe felly, cyn i chi gyfeirnodi gwefan, dylech chi wirio bod y wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.

Dylech wirio:

 • Pwy ysgrifennodd y wybodaeth? A ydynt yn meddu ar y cymwysterau priodol? A ydynt wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc? A ydynt yn dangos rhagfarn?
 • Pryd gafodd y wybodaeth ei chyhoeddi? A yw’n ddigon cyfoes ar gyfer eich anghenion chi?
 • Pam cafodd y dudalen ei gosod ar y we? A yw’n gwerthu neu’n hyrwyddo rhywbeth? A yw’n rhagfarnllyd?

Chwiliwch am gliwiau yn yr URL

 • .com – cwmni masnachol
 • .co.uk – cwmni masnachol yn y Deyrnas Unedig​​
 • .edu – sefydliad academaidd yn yr Unol Daleithiau
 • .ac.uk – sefydliad academaidd yn y Deyrnas Unedig
 • .org - sefydliad dielw
 • .gov neu .gov.uk – safle llywodraeth yr Unol Daleithiau neu’r Deyrnas Unedig

Ydych chi’n cael trafferth wrth geisio dod o hyd i’r hyn sydd ei hangen arnoch chi ar Google?

Dyma rai geiriau o gyngor i’ch helpu i wella eich canlyniadau!

Ydych chi’n parhau i brofi trafferthion wrth geisio dod o hyd i ddigon o adnoddau academaidd ar Google?

Rhowch gynnig ar ddefnyddio Google Scholar sy’n chwilio am lenyddiaeth ysgolheigaidd yn unig. Mae modd cysylltu Google Scholar â thanysgrifiadau Prifysgol Abertawe, ceir cyfarwyddiadau cyflawn yn y canllawiau isod.

Dyma rai dolenni defnyddiol efallai hoffech chi eu harchwilio yn fanylach:

Fferylliaeth gymunedol

Newyddion, addysg ac offer hyfforddi ar gyfer fferyllwyr cymunedol

Mae Fferylliaeth Gymunedol Cymru'n cynrychioli dros 700 o berchnogion fferyllfeydd yng Nghymru ar faterion y GIG.

lefel y DU/Ewrop: Y Gymdeithas masnachu ar gyfer perchnogion fferyllfeydd cymunedol yn y DU. Mae bron pob un o fferyllfeydd yn y DU yn aelodau gwirfoddol.

Mae'r PSNC yn hyrwyddo ac yn cefnogi buddiannau holl fferyllfeydd cymunedol y GIG yn Lloegr. Mae'n cael ei gydnabod gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd fel corff sy'n cynrychioli contractwyr fferyllfeydd y GIG. Mae'n gweithio'n agos gyda'r Pwyllgorau Fferyllol Lleol (LPCs) i gefnogi eu rôl fel sefydliadau sy'n cynrychioli'r GIG yn lleol

Rhagnodi/Therapiwteg

Ei nod yw cael ei chydnabod fel yr awdurdod ar therapiwteg a thocsicoleg yng Nghymru, gan gysylltu â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, eu hysbysu a’u cynorthwyo , gan gynnwys cleifion a'r cyhoedd a chynghori Llywodraeth Cymru, yn ogystal â gweithio gyda'r diwydiant fferyllol

Gwybodaeth am feddyginiaethau wedi'u trwyddedu yn y DU

Gwybodaeth am gyffuriau drwy MedlinePlus, drwy Gymdeithas Fferyllwyr System Iechyd America

Yn darparu gwybodaeth am gost-effeithiolrwydd cyffuriau presgripsiwn

Yn rhoi arweiniad, cyngor a chymorth i gyflawni safon, diogelwch ac effeithlonrwydd wrth ddefnyddio meddyginiaethau

Gwybodaeth a chyngor yn seiliedig ar dystiolaeth yn y DU ar ddefnydd therapiwtig o feddyginiaethau

Gwerthuso gwefannau

Mae dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd yn hawdd, ond mae dod o hyd i wybodaeth sydd o safon dda ac sy’n ddibynadwy yn anoddach nag y byddwch yn ei ddisgwyl. Darllenwch ein geiriau o gyngor yn yr adran hon ar sut i wneud y defnydd gorau o gynnal chwiliadau ar-lein. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd o’r rhyngrwyd ar gyfer eich aseiniad dylech chi ofyn i’ch hun “A yw’r dudalen we hon gystal â’r wybodaeth y byddwch chi’n dod o hyd iddi mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?”

Gall unrhyw un greu tudalennau gwe felly, cyn i chi gyfeirnodi gwefan, dylech chi wirio bod y wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.

Dylech wirio:

 • Pwy ysgrifennodd y wybodaeth? A ydynt yn meddu ar y cymwysterau priodol? A ydynt wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc? A ydynt yn dangos rhagfarn?
 • Pryd gafodd y wybodaeth ei chyhoeddi? A yw’n ddigon cyfoes ar gyfer eich anghenion chi?
 • Pam cafodd y dudalen ei gosod ar y we? A yw’n gwerthu neu’n hyrwyddo rhywbeth? A yw’n rhagfarnllyd?

Chwiliwch am gliwiau yn yr URL

 • .com – cwmni masnachol
 • .co.uk – cwmni masnachol yn y Deyrnas Unedig​​
 • .edu – sefydliad academaidd yn yr Unol Daleithiau
 • .ac.uk – sefydliad academaidd yn y Deyrnas Unedig
 • .org - sefydliad dielw
 • .gov neu .gov.uk – safle llywodraeth yr Unol Daleithiau neu’r Deyrnas Unedig

Ydych chi’n cael trafferth wrth geisio dod o hyd i’r hyn sydd ei hangen arnoch chi ar Google?

Dyma rai geiriau o gyngor i’ch helpu i wella eich canlyniadau!

Ydych chi’n parhau i brofi trafferthion wrth geisio dod o hyd i ddigon o adnoddau academaidd ar Google?

Rhowch gynnig ar ddefnyddio Google Scholar sy’n chwilio am lenyddiaeth ysgolheigaidd yn unig. Mae modd cysylltu Google Scholar â thanysgrifiadau Prifysgol Abertawe, ceir cyfarwyddiadau cyflawn yn y canllawiau isod.

Dyma rai dolenni defnyddiol efallai hoffech chi eu harchwilio yn fanylach:

Ymarfer Fferylliaeth

Y gymdeithas masnachu ar gyfer mwy na 90 o gwmnïau fferyllol yn y DU sy'n cynhyrchu meddyginiaethau at ddefnydd pobl

Sefydliad myfyrwyr swyddogol Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Prydain Fawr

Newyddion, Safonau, Archwiliadau, Addysg a Hyfforddiant

Corff proffesiynol ar gyfer fferyllwyr cymunedol a thechnegwyr fferyllol. Mae aelodaeth AM DDIM i fyfyrwyr fferylliaeth ym Mhrydain Fawr sy'n astudio mewn sefydliad sy'n cael ei gydnabod gan y Gymdeithas

Mae aelodaeth am ddim i fyfyrwyr sy'n aelodau o'r BPSA. Mae’n cynnig cyfleoedd i rwydweithio, cydweithio, rhannu arfer gorau ac ysbrydoli arloesi. Mae’n darparu addysg a hyfforddiant a arweinir gan ymarferwyr ar gyfer y gweithlu fferylliaeth, ac mae wedi'i hachredu fel darparwr hyfforddiant gan y corff proffesiynol ar gyfer fferylliaeth ym Mhrydain Fawr, y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol.

Safleoedd defnyddiol eraill ar gyfer Fferylliaeth

O WebMD: gwybodaeth fferyllol am gyffuriau brand a generig

Chwilio am dermau a byrfoddau meddygol

O Lyfrgell Meddygaeth Genedlaethol yr UD: effeithiau ar iechyd wrth ddod i gysylltiad â chemegau yn y gwaith

Gwybodaeth am Dreialon Clinigol

Mae ClinicalTrials.gov yn gofrestrfa ac yn gronfa ddata o ganlyniadau astudiaethau clinigol a gefnogir yn gyhoeddus ac yn breifat o gyfranogwyr dynol a gynhelir ledled y byd.

Sefydlwyd y gronfa ddata hon fel "platfform gwirfoddol i gysylltu cofrestrau treialon clinigol er mwyn sicrhau un pwynt mynediad a nodi treialon yn ddiamwys â’r nod o wella mynediad at wybodaeth ar gyfer cleifion, teuluoedd, grwpiau o gleifion ac eraill".

Mae cofrestrfa'r ISRCTN yn gofrestrfa treialon clinigol sylfaenol sy'n cael ei chydnabod gan Sefydliad Iechyd y Byd a’r ICMJE ac sy'n derbyn yr holl astudiaethau ymchwil clinigol (boed yn rhai arfaethedig, rhai sy’n parhau neu sydd wedi'u cwblhau), gan ddilysu cynnwys a churadu a darparu’r rhif adnabod unigryw sy'n angenrheidiol ar gyfer cyhoeddi. Mae'r holl gofnodion astudiaethau yn y gronfa ddata ar gael am ddim a gallwch chwilio'r gronfa.

Mae'r Gofrestr Ymchwil Genedlaethol (NRR) yn gofrestr wedi'i harchifo o brosiectau ymchwil wedi'u cwblhau a ariannwyd  gan Wasanaeth Iechyd Gwladol y Deyrnas Unedig neu sydd o ddiddordeb iddo. Cedwir gwybodaeth am dros 80,000 o brosiectau ymchwil. Fe'i caewyd yn 2007.

Cronfa ddata o ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol a gynhelir ledled y DU.
Mae hyn yn cynnwys 'treialon clinigol' ac 'ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol' yn ogystal ag astudiaethau sy'n cael eu cynnal ar hyn o bryd ar unrhyw gyflwr neu faes clefyd.