Skip to Main Content

Cadolygiadau Systematig a Chyflym: Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd

This page is also available in English

Adnoddau a chymorth wrth chwilio yn dilyn dull systematig

Am adnoddau, fideos a thiwtorialau ynghylch y broses chwilio systematig gyfan, wedi'i rhannu'n ddarnau maint cyfleus, gan gynnwys diagramau PRISMA, gweler modiwl y Llyfrgell ar Hyb Canvas ynghylch chwilio'n systematig.

PICO - arf ar gyfer adnabod eich termau cwestiwn a chwilio clinigol

Dechreuwch ystyried eich prif dermau chwilio drwy adnabod y cysyniadau allweddol yn eich cwestiynau ymchwil, yna ystyriwch gyfystyron, termau cysylltiedig, sillafiadau gwahanol, byrfoddau, termau mwy penodol a chyffredinol y byddai awdur neu awduron efallai wedi’u defnyddio i drafod pwnc.

Y teclyn PICO

Gall Claf/ Ymyrraeth/ Cymhariaeth / Canlyniad eich helpu i fframio eich cwestiwn ymchwil ac adnabod cysyniadau ar gyfer eich chwiliad meddygol/clinigol.

 e.g. Haint a gafwyd yn yr ysbyty

Felly gall eich termau allweddol gynnwys; Haint a gafwyd yn yr ysbyty/Traws-heintiad

Golchi dwylo

Felly efallai bydd eich termau allweddol wrth chwilio yn cynnwys golchi dwylo/hylendid dwylo

Datrysiadau eraill

Felly efallai bydd eich termau allweddol wrth chwilio yn cynnwys rhwbiad alcohol/offer glanweithdra/rhwbiad dwylo/gel dwylo

 

Lleihau lledaeniad heintiau 

Felly gallwch gynnwys eich gostyngiad yn eich chwiliad. Er hynny, ystyriwch yn ofalus gan y gallwch ganfod deunydd perthnasol heb ychwanegu gostyngiad i’ch chwiliad wrth chwilio am erthyglau sy’n cynnwys haint a geir yn yr ysbyty a golchi dwylo a datrysiadau eraill.

Cronfeydd data ychwanegol

E-ddysgu ar werthuso asesiad beirniadol / ansawdd

Eich Llyfrgellwyr

Beth yw llenyddiaeth lwyd?

Mae llenyddiaeth llwyd yn cyfeirio at y ddau deunydd ymchwil cyhoeddedig ac anghyhoeddedig nad yw ar gael yn fasnachol. Gall adolygiad systematig fod yn rhagfarnllyd pan fydd yn methu i adrodd gwybodaeth hanfodol y gellir eu cuddio mewn rhyw llenyddiaeth lwyd. Mae chwiliad o lenyddiaeth lwyd yn un ffordd o fynd i'r afael adrodd a allai fod yn rhagfarnllyd canlyniadau ymchwil mewn deunydd a gyhoeddir.
Dyma rai enghreifftiau o lenyddiaeth lwyd yw:

 • papurau cynhadledd / trafodion cynhadledd
 • traethodau ymchwil
 • treialon clinigol
 • cylchlythyrau
 • pamffledi
 • adroddiadau
 • taflenni ffeithiau, bwletinau
 • dogfennau llywodraeth
 • arolygon
 • cyfweliadau
 • cyfathrebu anffurfiol (ee blogiau, podlediadau, e-bost)

Gall llenyddiaeth lwyd fod y ffynhonnell orau o hyd ddiweddaraf ymchwil ar rai pynciau yn nodi fodd bynnag fod llenyddiaeth lwyd Nid yw fel arfer yn destun adolygiad gan gymheiriaid, a rhaid eu gwerthuso yn unol â hynny.

Cronfeydd data allweddol

Camau allweddol sy'n ymwneud â gwerthusiad asesiad beirniadol / ansawdd

Cam 1: Nodwch gynllun(iau) yr astudiaethau i'w cynnwys yn eich adolygiad.

Cam 2: Nodwch y math(au) o offer asesu ansawdd sy'n briodol i'ch adolygiad

Cam 3: Dewch o hyd i offer asesu ansawdd priodol

Cam 4: Cynhaliwch asesiad ansawdd gan ddefnyddio'r offer priodol

Cam 5: Tablwch a chrynhowch ganlyniadau eich asesiad ansawdd

Cam 6: Meddyliwch sut gallai canlyniadau'r asesiad ansawdd effeithio ar argymhellion a chasgliadau eich adolygiad systematig