Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Rheolaeth: Data

This page is also available in English

Sut i ddarganfod data ac ystadegau

P'un ai eich bod am ddod o hyd i set ddata gyfan neu ychydig ystadegau yn unig i egluro safbwynt, mae'r adnoddau canlynol yn ffynonellau defnyddiol ac awdurdodol:

Math o ddata Cronfa ddata
Dewis adnodd fesul maeth o ddata:
Data cwmnïau: Y Deyrnas Unedig ac Iwerddon

FAME: Financial Analysis Made Easy

Refinitiv Workspace (Eikon/Datastream)

Nexis UK

Cyfuniadau a Chaffaeliadau; Deliau; IPO: byd-eang

Zephyr

Refinitiv Workspace (Eikon/Datastream)

Nexis UK

Economeg; Ecwitïau; Mynegeion Marchnadoedd Stoc a Marchnadoedd Bondiau; Cyfraddau Cyfnewid; Cyfraddau Llog: byd-eang Refinitiv Workspace (Eikon/Datastream)

Data Economaidd ac Ariannol: byd-eang

Data Arolygon Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Gwasanaeth Data y Deyrnas Unedig

Pob pwnc (Economeg; Busnes, Diwydiant a Masnach; Cyflogaeth a'r Farchnad Lafur; Iechyd; Addysg; Poblogaeth; Lles): Y Deyrnas Unedig

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Pob pwnc: Ewrop Eurostat
Data am ddiwydiannau a gwledydd ar gyfer ymchwil marchnata (maint marchnadoedd, segmentau marchnadoedd, cyfran o farchnadoedd, rhagfynegi, cyfraddau twf blynyddol cyfansawdd: byd-eang Mintel Market Sizes

 

Pam defnyddio FAME?

 • Mae gan FAME ddata ariannol 180,000 o gwmnïau mawr y Deyrnas Unedig ac Iwerddon sydd â throsiant o £1.5 miliwn neu fwy.
 • Mantolenni, Cyfrifon Elw a Cholledion, Cymarebau Ariannol a llawer mwy.
 • Mae'n cynnwys cwmnïau gweithredol a segur.
 • Offer dadansoddi.
 • Mae'n cynnwys y ddeng mlynedd ddiwethaf.
 • Caiff ei diweddaru'n ddyddiol.

Mae FAME yn galluogi i'r defnyddiwr:

 • Chwilio am gwmni yn y Deyrnas Unedig neu Iwerddon yn ôl enw ac adalw'r adroddiad ariannol llawn (mantolen) ac allforio i Excel fel ffeil wedi'i chadw.
 • Chwilio am gwmnïau yn ôl cyfuniad o feini prawf amrywiol, megis lleoliad, maint neu sector diwydiant.
 • Cymharu cwmni â naw arall yn ei grŵp cyfoedion (diffinnir grŵp cyfoedion yn ôl maint, diwydiant a throsiant blynyddol).
 • Dadansoddi data gan ddefnyddio dulliau amrywiol: dadansoddi segmentau, dadansoddi cyfanrediad, dadansoddi crynhoad, atchweliad llinellol a dosbarthiad ystadegol.

Help gyda FAME:

Pam defnyddio Zephyr?

 • Data Cyfuniadau a Chaffaeliadau, IPO, deliau ecwiti preifat a chyfalaf menter
 • Gwybodaeth am oddeutu 1.4 miliwn o ddeliau a sïon
 • Caiff ei diweddaru bob awr
 • Data y gellid ymddiried ynddo gan Bureau Van Dijk, yr arbenigwyr data ariannol

Beth allaf ei wneud?

 • Chwilio yn ôl cannoedd o feini prawf
 • Cynnal dadansoddiad manwl o set o ddeliau
 • Creu graffiau
 • Sefydlu hysbysiadau er mwyn cael gwybod am ddeliau newydd

Help gyda Zephyr:

 • Mae arweiniad cyflym dwy dudalen yma.
 • Rhagor o gymorth uwch gan y cyflenwr, Bureau Van Dijk: mewngofnodwch i Zephyr a chliciwch Help> Zephyr Help.
 • Fideo YouTube a grëwyd gan Winspear Business Library ym Mhrifysgol Alberta – mae'r fideo hwn yn rhoi trosolwg defnyddiol, ond fel defnyddiwr Prifysgol Abertawe, dylech allu cael mynediad at Zephyr drwy wefan Prifysgol Abertawe yn hytrach na thrwy wefan Prifysgol Alberta.
 • E-bostiwch Dîm Llyfrgell Prifysgol Abertawe ar gyfer yr Ysgol Reolaeth yn buslib@abertawe.ac.uk.

Pam defnyddio SNL

 • Mae SNL yn darparu data ariannol ar gyfer dros 50,000 o fanciau a sefydliadau ariannol
 • Sylw byd-eang
 • Creu rhybuddion
 • Newyddion ac adroddiadau am gwmnïau a marchnadoedd perthnasol
 • Offer dadansoddi cynwysedig

Gallwch ddefnyddio S&P Global i lawrlwytho data drwy Excel. I wneud hyn, bydd angen i chi ddefnyddio gwasanaeth mynediad cyfrifiaduron o bell y Brifysgol. Pan fyddwch wedi mewngofnodi i’r cyfrifiadur o bell, ewch i’r ‘Unified Desktop’ ac yna’r Ysgol Reolaeth, ‘Specialist Apps’ a chlicio ar yr eicon o’r enw ‘SNL-Excel Plugin’.

Cynnwys a nodweddion

 •   Modelu ariannol
 •   Dadansoddiad macroeconomaidd datastream
 •   Gwmnïau preifat
 •   Sylw i farchnadoedd sy'n dod i'r amlwg
 •   Newyddion a dadansoddiadau Reuters
 •   Hanfodion

 

 

Mynediad

Cyfyngir ar fynediad at Refinitiv Workspace. Os oes angen i chi ddefnyddio’r adnodd hwn, gofynnwch i gydlynydd eich modiwl neu oruchwyliwr eich traethawd estynedig e-bostio tîm y llyfrgell yn SoMLibrary@abertawe.ac.uk

 

Cyngor ac arweiniad

Ceir adnoddau hyfforddiant cynhwysfawr ar gyfer Refinitiv Workspace yn https://training.refinitiv.com/portal/search.php?q=workspace&pid=149&page=1 

Pam defnyddio Nexis UK?

 • Adroddiadau diwydiant a dadansoddiad
 • Proffiliau cwmnïau
 • Newyddion cyfuniadau a chaffaeliadau
 • Adroddiadau ariannol (ar gyfer cwmnïau Prydeinig a chwmnïau nad ydynt yn Brydeinig)

Pam defnyddio Gwasanaeth Data y Deyrnas Unedig?

 • Casgliad mwyaf y Deyrnas Unedig o setiau data economaidd a chymdeithasol, sydd am ddim i ddefnyddwyr addysg uwch y Deyrnas Unedig.
 • Ffynhonnell y gellir ymddiried ynddi o ddata swyddogol ac academaidd.
 • Mae'n cynnwys data meintiol ac ansoddol.
 • Yn cynnwys data o arolygon graddfa fawr blynyddol y Deyrnas Unedig, megis yr Arolwg o'r Llafurlu, yr Arolwg Costau Byw a Bwyd, yr Arolwg o Wariant Teuluoedd, yr Arolwg Teithio Cenedlaethol a'r Arolwg Byw yng Nghymru, a mwy...
 • Mae'n cynnwys macroddata rhyngwladol sefydliadau rhyngwladol megis y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF), y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) a Banc y Byd, a mwy...
 • Data Cyfrifiad y Deyrnas Unedig o 1971 tan 2011. Rhagor...
 • Dulliau ansoddol a chymysg o ddata ymchwil, er enghraifft, Cystadleuaeth Fasnachol a Dewis Defnyddwyr, a mwy...

Help wrth ddefnyddio Gwasanaeth Data y Deyrnas Unedig

Mae'r Ysgol Reolaeth yn cynnig mynediad at y cronfeydd data ariannol arbenigol canlynol. Gweler y tabl isod yn dangos rhestr o gronfeydd data a'u cynnwys.

CSMAR Solution, cewch fynediad at gronfeydd data CSMAR a restrir isod o us.gtarsc.com (fersiwn Saesneg) neu hk.gtarsc.com (fersiwn Tsieiniaidd) o gyfrifiadur ar y campws.

Mae WRDS (Wharton Research Data Services) yn llwyfan sy'n cynnal y cronfeydd data ariannol a ddarperir gan yr Ysgol Reolaeth. I gael mynediad at y cronfeydd data bydd angen i chi wneud cais am gyfrif WRDS.

 • Ewch i http://wrds.wharton.upenn.edu
 • Wrth ochr y tab "Sign in" gweler tab "Register" - cliciwch ar y tab hwn.
 • Llenwch y ffurflen gais am gyfrif.
 • Cliciwch ar y botwm "Submit".

Sylwer: Hefyd mae'n rhaid i chi gytuno â Thelerau Defnydd WRDS i gwblhau eich cais am gyfrif.

Angen help? I dderbyn cymorth am ddefnyddio'r cronfeydd data ewch i 'support' yn WRDS a'r llawlyfrau ar-lein ym mhob cronfa ddata. Os bydd angen cymorth pellach arnoch chi siaradwch a'ch tiwtor personol.

Cronfa ddata

Cynnwys:

pynciau

Cynnwys:

daearyddiaeth a chyfnod amser

Compustat: Research Insight North America

 • Data o S&P
 • Mantolenni
 • Cymarebau ariannol a chyfraddau twf
 • Cyfranddaliadau cyhoeddus
 • Gwasanaethau Ariannol
 • Ernesau
 • Statws credyd

Yr Unol Daleithiau

Byd-eang

CSMAR

 • CSMAR China Stock Market Trading Database
 • China Stock Market Financial Statements Database
 • China Stock Market Financial Database-Analyst Forecasts
 • China Listed Firm’s Cash and Stock Dividends Research Database
 • China Listed Firm’s Corporate Governance Research Database
 • China Stock Market Financial Database-Statements Release Database
 • China Listed Firm’s M&A and Asset Restructuring Research Database
 • China Listed Firm’s Seasoned Equity Offering Research Database
 • China Listed Firm’s Initial Public Offering Research Database-A, B shares
 • Institutional Investor Database
 • China Listed Firm’s Shareholders Research Database
 • Chinese Overseas Listed Company Research Database
 • China Funds Market Research Database

 • Marchnadoedd Stoc, Cronfeydd, Bondiau a Deiliadau
 • Cwmnïau rhestredig
 • Economeg
 • Ymchwil diwydiannol
 • Marchnadoedd ariannol

Tsieina

1990 i'r presennol

Mae WRDS hefyd yn rhoi mynediad at:

 • OTC,
 • TRACE,
 • RepRisk,
 • Bank Regulatory,
 • FDIC,
 • Federal Reserve Bank Reports,
 • Blockholders,
 • CBOE (Chicago Board Options Exchange),
 • DMEF (Direct Marketing Educational Foundation),
 • Dow Jones,
 • Fama French Portfolios,
 • IRI,
 • Penn World Tables,
 • Philadelphia Stock Exchange’s
 • SEC Disclosure of Order Execution
   

 

Ffynonellau data