Skip to Main Content

Storfa Sefydliadol: Home

This page is also available in English

Adrodd problemau RIS a Cronfa

Gall Tîm Cymorth Ymchwil y Llyfrgell (LRST) helpu o ran ymholiadau cyffredinol ynghylch allbynnau, cyfnodau embargo, hawlfraint, adrodd swyddogaethau ayyb. Gallwch chi drosglwyddo problemau technegol i LRST neu gallwch chi gofnodi galwad gan ddefnyddio Desg Wasanaeth GGS yn ardal My Apps mewnrwyd y staff.
 

Adborth RIS – e-bostiwch LibraryResearchSupport@abertawe.ac.uk neu cofnodwch alwad dechnegol trwy Ddesg Wasanaeth GGS 

Cronfa yw ein storfa sefydliadol

Cysylltu

Am gymorth neu gyngor ynglŷn ag unrhyw ymholiad yn ymwneud â Mynediad Agored neu Ystorfa Sefydliadol (IR):

E-bost

Twitter

Blog

Polisi Cymwys

Cwrdd â'r Tîm

RIS & Cronfa

Ynglŷn ag RIS (y System Gwybodaeth Ymchwil)

Mae System Gwybodaeth Ymchwil Prifysgol Abertawe wedi'i chynllunio i fod yn storfa sengl ganolog o ymchwil cyhoeddedig ac ymchwil ar y gweill yn y Brifysgol. Gellir lanlwytho'r holl gyhoeddiadau ymchwil a ysgrifennwyd, neu a ysgrifennwyd ar y cyd ag eraill, gan staff Prifysgol Abertawe  i'r system ac mae hyn yn bwydo'r gwasanaethau canlynol:

 • Cronfa, wyneb y System Gwybodaeth Ymchwil sy’n hygyrch i’r cyhoedd.
 • Adran 'Cyhoeddiadau' tudalennau gwe'r staff.
 • Proses Adolygiad Datblygiad Proffesiynol staff ymchwil yn ABW.
 • Cyflwyniadau'r Brifysgol i'r REF
 • Adroddiadau canolog a'r rhestr flynyddol o gyhoeddiadau ymchwil

System Gwybodaeth Ymchwil (RIS)

 • Mae gan bob aelod o staff fynediad i’r System Gwybodaeth Ymchwil drwy home.swan. Gallwch lanlwytho dogfennau eich hunain ar yr amod eich bod naill ai'n berchen ar yr hawlfraint neu fod eich cyhoeddwr yn caniatáu cyflwyno. Gellir gwirio hynny ar Sherpa Romeo neu drwy gysylltu â'r tîm os oes angen cyngor arnoch. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad yw'r cynnwys sy'n cael ei lanlwytho i Cronfa yn mynd yn groes i'r hawlfraint. Mae'r system yn caniatáu i chi roi dogfennau dan embargo os yw eich cyhoeddwr yn gofyn am hynny.
 • Yn ddelfrydol, dylid cyflwyno dogfennau pan gânt eu derbyn i'w cyhoeddi, er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni gofynion Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil HEFCE.
 • Argymhellir cyflwyno dogfennau PDF oherwydd bod y rhain yn hygyrch yn eang.  Gallwch hefyd gyflwyno ffeiliau Docx, TIFF, PostScript a PowerPoint.
 • Mae'n rhaid i chi sicrhau nad yw unrhyw ddogfen a gyflwynir yn mynd yn groes i hawliau unrhyw unigolyn neu sefydliad arall, nac yn cynnwys unrhyw wybodaeth ddifenwol neu sensitif. Dylid cymryd gofal i sicrhau nad oes risg o dorri'r rheolau diogelu data gyda chynnwys unrhyw ddata. Ein Polisi Dileu o'r System Gwybodaeth Ymchwil / Cronfa 
 • Mae allbynnau ymchwil a ddosberthir drwy Cronfa yn hawdd eu chwilio, yn rhad ac am ddim i'r defnyddiwr ac maen nhw ar gael ar unwaith yn amodol ar gyfyngiadau hawlfraint y cyhoeddwr 
 • Mae Cronfa yn rhoi'r cyfle i ymchwilwyr hyrwyddo eu gwaith ymchwil ar draws llwyfan byd-eang
 • Mae'r Brifysgol yn elwa ar gael ffenestr siop o waith ymchwil hygyrch sy'n gymorth o ran denu darpar fyfyrwyr, staff, buddsoddwyr neu gydweithwyr
 • Rhoddir URL parhaol i bob eitem a gyflwynir i'r ystorfa sefydliadol
 • Mae cynnwys yr ystorfa hon wedi'i fynegeio drwy Google a gwasanaethau eraill

Anogir awduron i gadw’r hawliau penodol i hunan archifo gwaith a gyhoeddwyd. Fel crëwr y gwaith, chi fydd yn berchen ar yr hawlfraint fel arfer oni bai eich bod yn ei throsglwyddo i barti arall neu os yw’n eiddo i’ch cyflogwr. Fodd bynnag, er gwaethaf y ffaith nad oes ymrwymiad arnoch i drosglwyddo hawlfraint unigryw, mae’r rhan fwyaf o gyhoeddwyr academaidd o siwrnalau tanysgrifio traddodiadol yn disgwyl i chi wneud hynny yn amod o’i gyhoeddi. Derbynnir mai chi fydd â hawlfraint y drafft cyntaf fel arfer; ond ar ôl ei dderbyn i’w gyhoeddi bydd yn ofynnol i chi roi hawlfraint y fersiynau eraill i’r cyhoeddwr drwy lofnodi cytundeb trosglwyddo hawlfraint.

Mae polisïau cyllido a sefydliadol yn ei gwneud yn ofynnol i allbynnau grant fod ar gael mewn storfa agored fel arfer, felly argymhellir eich bod yn ystyried yr hawliau yr ydych yn dymuno’u cadw cyn i chi lofnodi unrhyw gytundeb. Gallwch gyd-drafod â’ch cyhoeddwr i gadw’r holl hawliau sydd eu hangen arnoch i archifo’r gwaith eich hun ar y we, neu gyhoeddi’ch gwaith gan ddefnyddio’r model agored. Mae’n dderbyniol gofyn am gytundeb cyhoeddi arall.

Defnyddio Adendwm Ysgolhaig

Mae Addasiad Prifysgol Abertawe i’r Cytundeb Cyhoeddi yn caniatáu i chi gadw hawliau defnydd digidol a mynediad wrth drosglwyddo’r hawlfraint i’r cyhoeddwr. Lawr lwythwch ac argraffwch yr adendwm (dolen isod), llenwch ef a’i lofnodi. Anfonwch gopi at eich cyhoeddwr a gofyn iddo ei lofnodi a’i atodi i’r cytundeb trosglwyddo hawlfraint. Dylech chi gadw copïau wedi’u llofnodi o unrhyw gytundeb neu drwydded rhyngoch chi a’ch cyhoeddwr.

Rhagor o wybodaeth

Hawlfraint: Gwybodaeth i Ymchwilwyr

 

 • Fersiwn cyn argraffu: fel arfer drafft yr awdur cyn iddo gael ei adolygu, a dderbynnir i'w gyhoeddi heb gynnal adolygiad gan gymheiriaid.  Mae'r rhan fwyaf o gyhoeddwyr yn caniatáu i fersiynau cyn argraffu gael eu harchifo heb gyfyngiad.
 • Fersiwn o'r llawysgrif wedi'i dderbyn gan yr awdur (ar ôl argraffu): fel arfer yr erthygl derfynol a adolygwyd gan gymheiriaid sydd wedi'i derbyn i'w chyhoeddi ond sydd heb ei fformatio yn unol â chynllun terfynol y cyhoeddwr. Fel rheol caiff hawliau hawlfraint a/neu hawliau cyhoeddi eraill eu trosglwyddo i'r cyhoeddwr drwy gytundeb cyhoeddi felly dylech wirio a oes gennych hawl i archifo'r fersiwn hwn. Gallai cyfnodau gwahardd hunan-archifo fod yn gymwys.
 • Fersiwn cyhoeddedig PDF (fersiwn o'r cofnod) yn cynnwys cynllun a threfniant teipograffyddol y cyhoeddwr ac sydd fel arfer yn darparu dolen i'r fersiwn cyhoeddedig drwy wal dalu. Fel arfer ni chaniateir i chi lanlwytho'r fersiwn pdf a grëwyd gan y cyhoeddwr i'r Gronfa i’w archifo oni bai fod gennych ganiatâd y cyhoeddwr.  Gallwch gyflwyno'r fersiwn cyhoeddedig os ydych wedi talu ffi prosesu erthygl i'r cyfnodolyn ar gyfer mynediad agored aur. 

Polisi Cronfa

Telerau Defnyddio

Mae eitemau testun llawn sy'n cael eu hadneuo gyda Cronfa yn ddarostyngedig i hawlfraint. Mae'r amodau defnyddio'n amrywio a gellir nodi'r hawlfraint ar y dudalen sy'n gysylltiedig â phob eitem.

Gellir defnyddio neu atgynhyrchu meta-ddata mewn unrhyw fformat, heb ganiatâd ymlaen llaw, at ddibenion nid er elw, ar yr amod bod y dynodwr OAI neu ddolen i'r meta-ddata gwreiddiol yn cael ei gynnwys.

Nid yw Prifysgol Abertawe'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am achosion o dorri hawlfraint gan drydydd partïon.

Ynglŷn â Cronfa

Bydd ymchwil a gyhoeddir sy'n cael ei lanlwytho i System Gwybodaeth Ymchwil Prifysgol Abertawe ar gael yn awtomatig drwy Cronfa, Storfa Mynediad Agored y Brifysgol (https://cronfa.swansea.ac.uk). Pan fydd gwaith wedi'i adneuo, bydd Cronfa yn cadw copi o allbwn yr ymchwil am o leiaf 10 mlynedd, a bydd yn ymdrechu i sicrhau ei fod ar gael ac yn ddarllenadwy drwy'r amser. Mae hyn yn golygu y gellir trosglwyddo eitemau i fformatau ffeil newydd yn ôl yr angen. Bydd deunydd ar gael i gynulleidfa fyd-eang ei weld.

Polisi Cynnwys a Chasglu'r System Gwybodaeth Ymchwil (RIS)
Bydd y system yn cynnwys unrhyw ddeunydd sy'n ymwneud ag allbwn ymchwil, gan gynnwys:

 • erthyglau mewn cyfnodolion
 • papurau cynadleddau a gweithdai
 • traethodau PhD
 • adroddiadau a phapurau gweithio heb eu cyhoeddi
 • llyfrau, penodau ac adrannau
 • delweddau
 • setiau data
 • graffigwaith
 • recordiadau sain
Gwybodaeth am Drwyddedau ac Ailddefnyddio

Mae eitemau testun llawn sy'n cael eu hadneuo gyda Cronfa yn ddarostyngedig i hawlfraint. Oni nodir yn wahanol, mae'r holl hawliau wedi'u cadw, ac ni chaniateir defnyddio eitemau ond yn unol â deddfwriaeth hawliau genedlaethol. Gall defnyddwyr wneud copi sengl at ddiben ymchwil anfasnachol neu astudio preifat, o fewn terfynau delio'n deg o dan yr eithriad i hawlfraint a gynhwysir yn adran 29 Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988.

Caiff y cyhoeddwr, neu ddeiliaid hawliau eraill, ganiatáu atgynhyrchu neu ailddefnyddio'r fersiwn testun llawn ymhellach. Trwyddedau Creative Commons (CC) fel arfer yw'r trwyddedau a ddefnyddir yn amlaf ar gyfer cynnwys Mynediad Agored.

Y trwyddedau CC mwyaf poblogaidd ar gyfer allbynnau ymchwil mynediad agored:

Attribution (CC BY)
Mae'r drwydded hon yn caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio eitem mewn unrhyw ffordd, gan gynnwys yn fasnachol, ar yr amod eu bod yn cydnabod crëwr y gwaith gwreiddiol.

Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
Mae'r drwydded hon yn caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio eitem mewn unrhyw awlfraint

ffordd, ar yr amod eu bod yn cydnabod crëwr y gwaith gwreiddiol. Rhaid bod eu gwaith yn anfasnachol.

Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
Mae'r drwydded hon yn caniatáu i ddefnyddwyr lawrlwytho a rhannu eitem heb wneud unrhyw addasiadau. Rhaid iddynt gydnabod y crëwr ac ni chaniateir iddynt ddefnyddio'r gwaith at ddiben masnachol.

Mae trwyddedau CC eraill ar gael ar eu gwefan: https://creativecommons.org/licenses/

Lle bo cofnodion yn nodi mai'r cyhoeddwr yw deiliad yr hawlfraint, gall defnyddwyr wirio unrhyw delerau penodol ar wefan y cyhoeddwr.

Mae'r wybodaeth am drwyddedau sydd wedi'i chynnwys yn Cronfa yn gywir adeg ei chyhoeddi hyd eithaf ein gwybodaeth. Rydym yn cadw hawl lwyr i addasu, golygu neu ddileu unrhyw ran o gynnwys y storfa, fel y gwelwn orau. Os ydych yn credu bod cynnwys yn groes i ddeddfwriaeth y DU, cysylltwch â ni, gan gynnwys URL y cofnod a'r rheswm dros y cais i'w ddileu.

Mynd i

Mynd i

Dolen

Dolen

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence