Skip to Main Content

Llenyddiaeth Saesneg: Cronfeydd data a Chyfnodolion

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau cyfnodolion a defnyddio cronfeydd data

Mae erthyglau cyfnodolion academaidd yn ffynhonnell ardderchog o wybodaeth ysgolheigaidd ar eich pwnc. Dyma ychydig o awgrymiadau ar gyfer dod o hyd i erthyglau cyfnodolion:-

 • Yn aml bydd gan erthyglau ar eich rhestrau darllen ddolen i adael ichi ddarllen y testun ar unwaith
 • Defnyddiwch y chwiliad Erthyglau a mwy  yn iFind, yn enwedig os ydych chi'n gwybod enw'r erthygl rydych chi ei eisiau
 • Fe welwch ganlyniadau mwy perthnasol os ydych chi'n chwilio cronfeydd data arbenigol - Gallwch weld rhai awgrymiadau isod.
 • Defnyddiwch y crynodeb (crynodeb o'r erthygl) i'ch helpu chi i benderfynu a yw erthygl yn berthnasol i chi

Gallwch ddefnyddio iFind i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion ar bwnc neu gan awdur penodol. Os ydych chi am gynnal chwiliad mwy trylwyr mae'n well defnyddio cronfeydd data electronig. Mae rhai o'r cronfeydd data hyn (e.e. JSTOR) yn cynnwys erthyglau testun llawn, tra bod eraill (e.e. Web of Science) yn cynnwys cyfeiriad (neu gofnod) a chrynodeb o'r erthygl yn unig. Yn yr achos hwn, byddwch yn aml yn gweld dolen 'iGetIt @ Prifysgol Abertawe' y gallwch glicio arno i weld a ydym yn dal yr erthygl yma.

Cronfeydd data allweddol

Sut i wella eich chwilio

Allweddeiriau

 • Chwiliwch am yr allweddeiriau. Peidiwch â theipio brawddeg hir
 • A oes cyfystyron neu dermau cysylltiedig (ehangach neu fwy penodol) a allai fod yn berthnasol?

Cynyddu nifer y canlyniadau

 • Gallwch ddefnyddio symbol cwtogi (seren * fel arfer) i ddod o hyd i derfyniadau gwahanol ar gyfer eich allweddair. Er enghraifft byddai chwilio am darllen* yn dangos canlyniadau am darllen, darllenwyd, darllenadwy ayyb.
 • Gallwch chwilio am dermau amgen ar yr un pryd drwy eu cysylltu â'r gair or; er enghraifft, gallwch chwilio am adolescent or teenager.

Lleihau nifer mawr o ganlyniadau

 • Os oes gennych ormod o ganlyniadau, rhowch gynnig ar chwilio ar sail y teitl yn unig yn hytrach na'r cofnod llawn. Dylech gael llai o ganlyniadau a rhai mwy perthnasol.
 • Defnyddiwch ddyfynodau os hoffech i'ch termau chwilio ymddangos fel ymadrodd.
 • Defnyddiwch ‘and’ i gyfuno termau chwilio
 • Defnyddiwch yr opsiwn refinement a'r blwchsearch within i wneud eich chwiliad yn fwy penodol.

Mae gwerthuso eich ffynonellau yn feirniadol yn elfen hanfodol o unrhyw chwiliad llenyddiaeth. Mae angen i chi ystyried a yw eich ffynonellau'n:

 • Dibynadwy
 • Digon academaidd
 • Diduedd

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi eich hun am yr wybodaeth rydych wedi dod o hyd iddi.

Pwy?

 • Pwy yw'r awdur neu sefydliad sy'n gyfrifol am yr wybodaeth?
 • A ydynt yn gymwys i ysgrifennu ar y pwnc hwn?

Pryd?

 • A yw'r wybodaeth yn gyfredol?
 • A ydyw o bwys?

Pa fath o wybodaeth?

 • Ai barn neu ffaith ydyw?
 • A yw'n ddibynadwy ac yn annibynnol?
 • A yw'n canolbwyntio ar ymchwil/academaidd neu'n fasnachol?

LibKey Nomad

A-Z o Adnoddau Llenyddiaeth Saesneg

Dyma restr o'r cronfeydd data sy'n berthnasol i fyfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg. Os cliciwch 'gweld mwy o ganlyniadau' gallwch archwilio ein holl gronfeydd data, cyrchu disgrifiadau cronfa ddata a'u hidlo yn ôl math o gronfa ddata.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Browzine

Chwilio'n effeithiol gyda Google

Gall Google fod yn offeryn defnyddiol at ddiben dod o hyd i wybodaeth ar-lein. Fodd bynnag, gall fod yn anodd nodi'r ffynonellau mwyaf perthnasol a dibynadwy o wybodaeth o restr o filoedd neu filiynau o ganlyniadau. Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd y rhai gorau ar frig y rhestr! Bydd y strategaethau canlynol yn eich helpu i chwilio'n fwy effeithiol ar Google.

Chwilio ar wefan neu grŵp o wefannau

Defnyddiwch eich allweddeiriau a'r gorchymyn site:url i ddod o hyd i ganlyniadau o un wefan neu grŵp o wefannau. Er enghraifft, bydd chwilio am cyfnod sylfaen site:gov.wales yn dod o hyd i wybodaeth am y Cyfnod Sylfaen o wefan Llywodraeth Cymru. Gallech ddefnyddio site:ac:uk i chwilio gwefannau academaidd.

Chwilio am fath penodol o ddogfen

Defnyddiwch y gorchymyn filetype: i gyfyngu'ch chwiliad i fath penodol o ddogfen. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os ydych yn chwilio am fath penodol o wybodaeth. Er enghraifft, os ydych yn meddwl bod dogfennau'r llywodraeth yn fwy tebygol o gael eu cyhoeddi ar ffurf PDF, gallech ddefnyddio filetype:pdf i gyfyngu'ch canlyniadau i ffeiliau PDF a'i gwneud yn haws dod o hyd i'r wybodaeth mae ei hangen arnoch. Mae data rhifiadol yn debygol o ymddangos mewn taenlen, felly gallech ddefnyddio filetype:xls i chwilio am ddogfennau Excel.

Mae Google Scholar yn chwilio llenyddiaeth ysgolheigaidd megis erthyglau mewn cyfnodolion a chrynodebau, ond efallai y bydd yn anodd dod o hyd i destun llawn y deunydd yn eich canlyniadau. Bydd cysylltu'ch cyfrif Google Scholar â Phrifysgol Abertawe yn helpu gyda hyn. Ewch i'r eicon gosodiadau ar frig y sgrin.  

Wedyn ewch i Library Links i ddod o hyd i Brifysgol Abertawe.

Pam defnyddio cronfeydd data'r llyfrgell yn lle Google Scholar?

Er bod Google Scholar yn gallu bod yn ddefnyddiol, mae gan iFind a chronfeydd data pwnc eraill, megis Science Direct, rai manteision allweddol:

 • Y gallu i nodi erthyglau sydd wedi cael eu hadolygu gan gymheiriaid

 • Mynediad hawdd i grynodeb o'r erthygl

 • Mynediad hawdd i'r erthygl lawn, os yw ar gael, heb unrhyw gost ychwanegol.

 • Dyfyniadau a rhestrau o gyfeiriadau ar gyfer pob erthygl - yn ddefnyddiol ar gyfer ehangu'ch deunydd darllen.

 • Y gallu i chwilio am destunau cyn eu cyhoeddi.

 • Y gallu i fod yn fwy trefnus - opsiynau i e-bostio, lawrlwytho ac integreiddio â rheolwyr llyfryddiaeth (fel EndNote).