Skip to main content

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau: Hafan

This page is also available in English

Ceisiadau ar-lein

Gwneud Cais

Cyflwynwch gais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd

iFind

Chwilio am Erthyglau Mynediad Agored

Darllenwych Mynediad Agored

Gan Open Access Button

Cysylltu

Facebook

@SwanseaUniLib

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

Singleton Park Library

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

Ffon: +44 (0)1792 295045     

E-bost: dscs@swansea.ac.uk

Y Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd

Mae ein Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd ar gyfer myfyrwyr a staff sy'n chwilio am gynnwys nad yw ar gael yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, a hynny at ddibenion astudio neu ymchwil preifat. Gall y gwasanaeth ddod o hyd i'r cynnwys a threfnu benthyciad neu gopi gan lyfrgell arall i chi.

 • Does dim ffi am wneud cais. Serch hynny, mae'r Llyfrgell yn talu'n sylweddol am y gwasanaeth ac ni ddylech wneud cais oni bai bod gwir angen yr eitem arnoch.
 • Cyn gwneud cais, edrychwch yn iFind, catalog y Llyfrgell.
 • Fel arfer, ni fyddwn yn darparu unrhyw gynnwys sydd eisoes ar gael yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth

 

Staff - caniateir nifer diderfyn o geisiadau.

Israddedigion blwyddyn olaf a myfyrwyr ôl-raddedig - ceisiadau yn cael eu monitro. Gellir gwrthod ceisiadau os yw unigolyn yn gwneud ceisiadau gormodol i'r gwasanaeth.

Dim ond yr unigolyn y mae angen y deunydd arno at ddiben ymchwil neu astudio personol sy'n gallu gwneud cais.

 • Ni chaniateir i ddefnyddwyr allanol ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.
 • Atgoffir tenantiaid busnes Prifysgol Abertawe y tybir bod unrhyw gopïo sy'n cyfrannu at weithgareddau sy'n creu incwm, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn weithgaredd masnachol. Dylai'r unigolyn gyflwyno cais masnachol yn uniongyrchol i'r gwasanaeth canlynol: British Library On-Demand.

Gallwn archebu erthyglau mewn cyfnodolion, benthyciadau, penodau llyfrau, rhai traethodau ymchwil a phapurau cynhadledd o'r DU ac America, gan gyflenwyr lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Gellir codi tâl ar eich adran am geisiadau rhyngwladol ac i brynu traethodau ymchwil os ydych yn darparu côd talu gan lofnodwr awdurdodedig.

 • Cost traethawd ymchwil o America a ddarperir gan Proquest UMI yw £30; cost digideiddio am y tro cyntaf drwy EThOS yw £58.32. Mae traethodau ymchwil sydd eisoes wedi cael eu digideiddio drwy EThOS ar gael yn rhad ac am ddim i'r defnyddiwr terfynol.

Fel arfer, ni allwn archebu:

 • nifer o erthyglau o un ran o gyfrol cyfnodolyn. Gallwch wneud cais i fenthyca'r rhifyn penodol yn lle hynny.
 • E-gyhoeddiadau cyn y dyddiad argraffu. Fel rheol mae'r rhain ar gael i'w prynu gan y cyhoeddwr yn unig.
 • E-lyfrau.
 • Safonau Prydeinig, safonau a phatentau tramor. Mae'r rhain ar gael yn electronig fel arfer a chodir tâl sylweddol amdanynt.
 • Deunydd cyn 1900: nid yw'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd yn dosbarthu copïau caled o ddeunydd cyn 1900. Cedwir llawer o ddeunydd cyn 1800 ar ffurf electronig, er enghraifft, Early English Books Online.
 • Cyfieithiadau o erthyglau mewn cyfnodolion a thestunau mewn ieithoedd tramor.
 • Mapiau.

Fel arfer, mae eitemau'n cyrraedd o fewn wythnos os cânt eu darparu gan y Llyfrgell Brydeinig. Gall erthyglau gyrraedd o fewn deuddydd os dewiswch gyflwyno electronig. Gall gymryd hyd at bythefnos i eitemau gyrraedd gan brifysgolion eraill, a gall rhai ceisiadau cymhleth neu ryngwladol gymryd rhagor o amser.

Oes modd canslo cais? Cysylltwch â'r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau.

Benthyciadau a chopïau argraffedig - bydd y rhain ar gael i'w casglu yn y llyfrgell a nodwyd gennych yn eich cais a byddwch yn derbyn e-bost i'ch hysbysu pan fyddant yn barod i'w casglu. Gall cyfnodau benthyca amrywio a'r llyfrgell fenthyca sy'n eu pennu, ond pedair wythnos yw'r cyfnod arferol.

O bryd i'w gilydd, bydd y llyfrgell fenthyca'n rhoi cyfyngiad ar eitemau gan fynnu eu bod i'w defnyddio yn y llyfrgell yn unig. Mae'r eitemau hyn wedi'u marcio'n glir ac ni chaniateir mynd â nhw allan o'r adeilad.

Erthyglau a Phenodau – Anfonir copi digidol i’ch cyfeiriad e-bost yn y brifysgol, neu, os na allwn ddod o hyd i gopi digidol, bydd man casglu’r Llyfrgell o’ch dewis yn cadw copi papur.

Os yw’ch cais ar gael gan British Library On Demand, byddwch yn derbyn dolen lawrlwytho gan noreply@bldss.bl.uk. Bydd y ddolen lawrlwytho yn dod i ben o fewn 30 diwrnod, felly rydym yn argymell y dylech lawrlwytho’ch dogfen cyn gynted â phosibl. Cyfarwyddyd.

Oes modd adnewyddu benthyciad rhwng llyfrgelloedd?

Ni chaiff benthyciadau rhwng llyfrgelloedd eu hadnewyddu'n awtomatig. Os hoffech adnewyddu'ch benthyciad, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau. Neu gallwch lenwi ffurflen binc sydd ar gael ar Ddesg Wasanaeth y Llyfrgell.

Caniateir un cais i adnewyddu yn rhad ac am ddim; ar gyfer unrhyw gais ar ben hyn i adnewyddu eitem, codir tâl o £5 ar gyfrif llyfrgell yr unigolyn.

Gall y llyfrgell fenthyca alw eitemau yn ôl unrhyw bryd.

Loading ...

Gwybodaeth Bellach

Defnyddio storfeydd fel ffynonellau mynediad agored ar-lein am ddim i gyhoeddiadau ysgolheigaidd.

Mae mwy a myw o erthyglau ymchwil a adolygir gan gymheiriaid ar gael ar ffurf testun llawn drwy storfeydd sefydliadau a phynciau. Gellir defnyddio adnoddau mynediad agored i ddod o hyd i wybodaeth gyhoeddedig yn gyflym ac, yn aml, yn rhad ac am ddim. Mae deunydd mynediad agored yn cynnwys erthyglau mewn cyfnodolion, monograffau ysgolheigaidd a gwyddonol, adnoddau addysgol, metaddata, deunydd wedi'i ddigideiddio a data ymchwil.

Gallwch chwilio yn:

 • Cronfa - Storfa sefydliadol Prifysgol Abertawe
 • Cronfa E-draethodau Ymchwil - traethodau ymchwil mynediad agored Prifysgol Abertawe
 • arXiV - Papurau ymchwil mynediad agored ym maes ffiseg a disgyblaethau perthynol. Gwasanaeth cyn-argraffu fesul pwnc yw hwn.
 • CORE - Casgliad o bapurau ymchwil mynediad agored y byd
 • DOAB - Llyfrau Mynediad Agored
 • DOAJ - Cyfeiriadur o Gyfnodolion Mynediad Agored
 • Europe PMC - Llenyddiaeth fyd-eang yn y gwyddorau bywyd
 • NORA - Archif Ymchwil Agored NERC
 • PubMed - Cronfa ddata gwyddor glinigol a meddygaeth ar-lein MEDLINE am ddim. Mae rhai erthyglau ar gael am ddim
 • Unpaywall - Cronfa ddata agored sy'n darparu erthyglau ysgolheigaidd am ddim. Gallwch gael ychwanegyn ar gyfer eich porwr i wirio'n awtomatig am erthyglau cyfreithiol mynediad agored.
 • 1Findr - Casgliad wedi'i guradu o erthyglau Gwyddoniaeth a adolygwyd gan gymheiriaid

Nid yw llawer o lyfrgelloedd y DU yn caniatáu benthyca traethodau ymchwil graddau uwch rhwng llyfrgelloedd bellach, ond gallwn holi'r sefydliad dan sylw ar eich rhan. Dylech wirio'n gyntaf i weld a yw testun llawn yr eitem dan sylw ar gael fel e-draethawd mynediad agored gan storfa'r llyfrgell sy'n berchen arno. Mae llawer o draethodau ymchwil diweddar ar gael drwy'r trefniant hwn.

Dod o hyd i Draethodau Hir Prifysgol Abertawe

Mae rhai o draethodau ymchwil electronig Prifysgol Abertawe ar gael ar-lein yn ein storfa sefydliadol, Cronfa. Neu gallwch chwilio yn EThOS, gwasanaeth e-draethodau ymchwil ar-lein y Llyfrgell Brydeinig. Gallwch lawrlwytho llawer o draethodau ymchwil PhD o Brydain yn uniongyrchol gan y gwasanaeth hwn ar ôl i chi gofrestru'ch cyfeiriad e-bost. Yn achos traethodau ymchwil sydd eisoes wedi cael eu digideiddio, neu sydd ar gael o storfa'r Brifysgol sy'n berchen arnynt, gellir eu lawrlwytho am ddim.

Os nad oes e-draethawd ymchwil mynediad agored ar gael, gallwch ddewis prynu copi wedi'i sganio  gan EThOS. Bydd angen i chi greu cyfrif personol yn gyntaf a thalu drwy gerdyn credyd i ddigideiddio traethawd ymchwil am y tro cyntaf. Os hoffech i'ch adran dalu, darparwch gôd talu gan lofnodwr awdurdodedig i Wasanaethau Cyflenwi Dogfennau. Codir cost lawn traethodau a brynir; e.e. cost traethawd ymchwil o America a ddarperir gan Proquest UMI yw £30; cost digideiddio am y tro cyntaf drwy EThOS yw £58.32. Mae traethodau ymchwil sydd eisoes wedi cael eu digideiddio drwy EThOS ar gael yn rhad ac am ddim i'r defnyddiwr terfynol.

Sut i wneud cais am ddeunydd:
Gellir gwneud cais am lungopïau neu i fenthyca deunydd a gedwir gan Brifysgol Abertawe drwy anfon e-bost atom yn: dscs@abertawe.ac.uk neu drwy ysgrifennu i'n cyfeiriad post.  Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn a'ch cyfeiriadau post ac e-bost gyda phob cais. Os ydych yn gwsmer yn y DU, rhowch rif eich cyfrif yn y Llyfrgell Brydeinig gyda phob cais.

Ffioedd:
Copïau – £9.55 + TAW (£11.46)

Benthyciadau – £15.40
 

Codir cyfradd gyfredol cynllun CONARLS ar aelodau.

Rydym yn derbyn talebau IFLA i dalu am fenthyciadau neu lungopïau rhyngwladol.

 • Benthyciadau – 3 IFLA
 • Copïau – 2 IFLA

Argaeledd Deunyddiau: 
Caiff yr holl eitemau eu benthyca am chwe wythnos a gellir eu hadnewyddu am chwe wythnos ychwanegol oni nodir yn wahanol. Gellir cyfyngu rhai eitemau at ddefnydd o fewn eich sefydliad yn unig, e.e. traethodau ymchwil. Gwiriwch ein catalog cyn gwneud cais am eitem i sicrhau y gellir ei benthyca.

Byddwn yn benthyca:
• Llyfrau a argraffwyd ar ôl 1900
• Traethodau ymchwil i'w defnyddio o fewn eich sefydliad yn unig (llyfrgelloedd y DU yn unig). Gall llyfrgelloedd y tu allan i'r DU ofyn am amcangyfrif o gost darparu llungopi o draethawd ymchwil.

Loading ...

Gwasanaeth Sganio'r Llyfrgell

Ydych chi angen cynnwys wedi'i ddigideiddio ar gyfer addysgu?
Cyflwyno Cais am Ddigido

Mae Gwasanaeth Sganio'r Llyfrgell yn cynhyrchu copïau digidol o gynnwys argraffedig sydd ar gael yn y llyfrgelloedd er mwyn i'ch myfyrwyr elwa o fynediad uniongyrchol ar-lein i ddeunyddiau cwrs y mae galw mawr amdanynt.

Rydym yn darparu:

 • Copïau digidol ansawdd uchel ar ffurf ffeiliau PDF lle y gellir chwilio yn y testun.
 • Cydymffurfio â Thrwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint (CLA) i osgoi tor hawlfraint
 • Mynediad ar-lein drwy ddolenni sy'n hawdd i'w defnyddio.
 • Ystadegau defnyddio i lywio'ch addysgu

Costau Taliadau wedi’u Sybsideiddio 2018/19

Ceisiadau Benthyciadau Llyfrau ac Erthyglau - Am Ddim

Adnewyddiad 1 - Am ddim os cymeradwyir gan y darparwr

Adnewyddiad 2 - cost o £5.00 wedi’i ychwanegu at y cyfrif llyfrgell

Cost Benthyciad Heibio’r Dyddiad Dychwelyd - 20c y diwrnod (pob defnyddiwr)

Papur lapio glas ar lyfrau

Sylwer, byddwn yn codi £2 os caiff llyfrau eu dychwelyd heb y papur lapio glas ar gyfer benthyciadau rhwng llyfrgelloedd.
Peidiwch â'i dynnu o'ch eitem ar fenthyg.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence