Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 5 of 5 Results

11/21/2019
profile-icon Allison Jones

Allforio Cyfeirnodau i Word

Ar Ddiwrnod 1 ychwanegom ap sy’n helpu wrth weithio ar ddogfennau Word ar ein dyfeisiau. Os wnaethoch chi osgoi’r cam yma gallwch ychwanegu’r ap o’ch desg fwrdd Mendeley drwy glicio ar Offer a Lawrlwytho ap sy’n helpu wrth weithio ar ddogfennau Word.

Mendeley Ribbon Tab in word

Byddwch yn gweld bod nifer o arddulliau ar gael, gan gynnwys rhai safonol fel Vancouver ac APA 6th Edition. Mae mwy na 1200 o arddulliau cyfeirnodi wedi eu mewnosod ym Mendeley felly os na allwch weld yr arddull sydd ei angen arnoch ar Fwrdd Gwaith Mendeley, cliciwch ar View, wedyn Citation Style ac wedyn dewiswch yr arddull sydd ei hangen arnoch.

I ychwanegu cyfeirnod i’ch dogfen, ewch i’r man yn y testun lle rydych yn dymuno rhoi’r mynegai cyfeirnodi. Cliciwch ar References ac yna ar Insert Citation. Os ydych yn dymuno cynnwys rhestr cyfeirnodau wrth i chi deipio, cliciwch ar Insert Bibliography.

Bydd y cwarel canlynol yn agor.

 

Mendeley search for citation box

Teipiwch rai manylion am yr eitem yr ydych yn dymuno ei mewnosod. Pan fydd yr eitem yn weladwy, dewiswch hi a chlicio ar OK.

Mendeley searching for citation box

Mae’n bwysig nodi bod gan Brifysgol Abertawe arddull Vancouver benodol i Abertawe, felly bydd angen gwneud ychydig o adolygiadau. Mae’r canllawiau ar gyfer arddull benodol Abertawe yn ein canllawiau llyfrgell ar gyfer peirianneg yma.

This post has no comments.
Load More Comments
11/20/2019
profile-icon Allison Jones

Yr Atodyn Cipio Data o Wefannau

​Y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho’r mewnforiwr gwe. Gellir cael gafael ar hwn yn https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1 . O’r dudalen hon, rydych yn dewis pa borwr yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer y dasg hon (byddaf yn defnyddio Chrome) ond maent i gyd yn gweithio mewn ffordd debyg.

Dewiswch Install Chrome browser extension ac ar y dudalen ganlynol Add to Chrome.

Dylech weld wedyn yr eicon canlynol yn ymddangos ar bwys eich bar cyfeiriadau. Mae’r broses osod felly wedi’i chwblhau.

Mendeley web importer next toaddress bar

Cadw Cyfeirnod Tudalen We ac Ychwanegu dogfennau

Pan fyddwch wedi chwilio a dod o hyd i wefan yr ydych yn dymuno ei hychwanegu at eich Llyfrgell Mendeley, cliciwch ar yr eicon Mendeley yn y bar offer.

Bydd y ffenest ganlynol wedyn yn ymddangos. Cliciwch ar Save. Bydd yn lawrlwyrtho unrhyw ffeiliau PDF sydd ar gael. Dad-ddewiswch y blwch os ydych yn dymuno hepgor y broses hon.

Mendeley web importer library pop up

Mae llawer o wefannau yn dangos y neges ganlynol, os nad ydynt yn cynnwys erthyglau cylchgronau na dogfennau gan nad ydynt yn cynnwys unrhyw metadata llyfryddiaethol

Bydd y dudalen hon yn caniatáu i chi gwblhau ffurflen â gwybodaeth y wefan a fydd, wrth ei harbed, yn anfon yr wybodaeth i’ch cyfeirnod Mendeley. Caiff rhai ffurflenni eu llenwi yn fwy nag eraill.

Trefnu eich llyfrgell Mendeley o fewn eich Bwrdd Gwaith Mendeley

Mae’r cwarel ar y chwith yn eich Rhaglen Mendeley yn caniatáu i chi drefnu a hidlo eich llyfrgell. Ceir hidlwyr safonol megis Recently Added, Recently Read a Favourites.

Mae’n hawdd creu ffolderi. Yr hyn sy’n bwysig i’w nodi yw bod creu Ffolderi yn newid golwg eich llyfrgell ac yn rhoi “tags” ar eich dogfennau ond nid yw’n symud y cyfeirnod i’r llyfrgell mewn gwirionedd. Bydd hyn yn golygu y gellir symud yr un cyfeirnod (nid copi) i ffolderi lluosog a gellir ychwanegu ffolderi a’u dileu heb effeithio ar y cyfeirnod gwreiddiol.

I ychwanegu ffolder, cliciwch ar Create Folder… ac yna rhowch enw ystyrlon iddo.

Mendeley library right-hand pane

Chwilio ym Mendeley

Bydd y blwch chwilio yn chwilio drwy’r holl fanylion llyfryddiaethol y byddwch yn eu dewis â saeth y gwymplen (wedi’i huwcholeuo isod)

Mae’n bwysig nodi y bydd y blwch chwilio yn chwilio yn y llyfrgell yr ydych wedi’i dewis yn unig.

Os mai is-ffolder yw eich prif gwarel, bydd y chwilio yn gyfyngedig i’r ffolder penodol hwnnw. Felly os na allwch ddod o hyd i gyfeirnod, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis All Documents.

Hidlo yn ôl Tag

Mae’r tagiau yn caniatáu i chi roi labeli ar gyfeirnodau er mwyn gallu eu rhoi mewn grwpiau yn hawdd. I ychwanegu tag, ewch i’r cwarel ar y dde yn eich Bwrdd Gwaith Mendeley (efallai y byddai angen i chi sgrolio i lawr i’r cwarel). Gallwch ychwanegu mwy nag un tag drwy rannu bob un â gwahannod ;

I adalw tagiau, bydd angen i chi fynd i’r Hidl ar waelod Bwrdd Gwaith Mendeley ar y chwith a dewis Filter by My Tags.

Mendeley Filter by My Tags

Wrth chwilio am dagiau mae’n bwysig cadw o fewn y ffolder a ddewiswyd neu o fewn All Documents.

This post has no comments.
Load More Comments
11/19/2019
profile-icon Allison Jones

Ddoe fe sefydlom gyfrif Menedeley a lawrlwythom Mendeley ac ap sy’n helpu wrth weithio ar ddogfennau Word ar ein dyfeisiau. Creom gyfeiriadau â llaw hefyd.

Mae’n bwysig eich bod yn gallu creu cyfeiriadau â llaw ond yn fwy na dim rydych eisiau gallu dosbarthu cyfeiriadau’n fewnol.

Heddiw byddwn yn edrych ar ddosbarthu cyfeiriadau o iFind, dosbarthu o gronfa ddata academaidd yn ogystal â chreu cyfeiriadau o PDFau sydd wedi eu harbed ar eich dyfais i Mendeley.

Heddiw byddwn yn edrych ar ddosbarthu cyfeiriadau o iFind, dosbarthu o gronfa ddata academaidd yn ogystal â chreu cyfeiriadau o PDFau sydd wedi eu harbed ar eich dyfais i Mendeley.

Creu Cyfeirnodau o ffeiliau PDF sydd wedi eu cadw ar eich dyfeisiau.

Dewiswch Add Folder o’r botwm Add ar ben uchaf y sgrin ar y chwith.

Addind PDFs

Caiff y ffeil PDF wedyn ei hychwanegu i’ch llyfrgell cyfeirnodau ynghyd â manylion y mynegai cyfeirnodi.

Bydd hyn yn gweithio dim ond ar gyfer dogfennau lle mae’r wybodaeth wedi ei mewnosod yn y PDF. Fel arfer, y rheini â doi.

Mewnforio un cyfeirnod i Mendeley o iFind

Pan fyddwch yn dod o hyd i eitem yn iFind yr ydych yn dymuno ei hychwanegu.

Dewiswch Actions ac yna Export to RIS (wedi’i uwcholeuo isod).

Mendeley Citation in iFInd screenshot

Bydd ffenestr Import to Citation Manager yn agor. Cliciwch ar DOWNLOAD.

   UTF-8 Download

 

RIS file to export

Gallwch naill ai Llusgo a Gollwng y ffeil RIS i mewn i gwarel All Documents ym Mendeley neu gadw’r ffeil RIS ac wedyn clicio ar Add File... ym Mendeley.

Ychwanegu Cyfeirnod o’n Cronfeydd Data Academaidd

Gallwch hefyd ychwanegu cyfeirnodau o’r rhan fwyaf o’n cronfeydd data academaidd. Mae pob Cronfa Ddata yn gweithio ychydig yn wahanol.

Chwiliwch am ddolen Cite this (neu debyg)

Bydd angen i chi wedyn ddewis y fformat yr ydych chi’n dymuno eu lawrlwytho. Yn yr enghraifft uchod cewch BibTex. Weithiau, yr opsiwn y mae angen i chi ei ddewis fydd RIS. Mewn cynhyrchion Elsevier fel ScienceDirect fe welwch chi Export to Mendeley. Dewiswch hwn ac yna cliciwch ar Download article citation data.

Wedyn gallwch naill ai Llusgo a Gollwng y ffeil i gwarel All Documents ym Mendeley neu fynd yn ôl i Mendeley a chlicio ar Add File...

Ychwanegu PDF neu ddogfen i’ch Cyfeirnod

Ar y pwynt hwn rydych chi wedi creu cyfeirnod i’ch llyfrgell. Gallwch hefyd atodi PDF yr erthygl i’ch llyfrgell. Er mwyn gwneud hyn:

Dewiswch yr erthygl. Yn y cwarel manylion dewiswch Add File…

Bydd ffenestr Attach Files Mendeley yn agor. Dewiswch y ffeil yr ydych yn dymuno ei hychwanegu a chliciwch ar Open.

 

This post has no comments.
Load More Comments
11/18/2019
profile-icon Allison Jones

Croeso i 5 Niwrnod o Mendeley

Mae Mandeley yn declyn am ddim a all fod o gymorth i rai ohonoch storio a threfnu’r cyfeiriadau yn ystod eich ymchwil. Gellir defnyddio’r wybodaeth cyfeirio wedyn i fewnosod mynegai cyfeiriol a rhestr gyfeirio wedi ei fformatio’n llawn i’ch dogfennau Word. Mae Mendeley hefyd yn cynnwys cymuned cyfryngau cymdeithasol wych wedi ei dylunio ar gyfer ymchwilwyr. Serch hyn, byd pum diwrnod o Mendeley yn canolbwyntio ar gyfeirio.

Mae’n bwysig nodi bod yr adnodd hwn yn un a gynigir am ddim ac felly ni all Prifysgol Abertawe gynnig cymorth technegol ar ei gyfer ac os oes unrhyw broblemau, dylid rhoi gwybod i Mendeley yn uniongyrchol. Mae Prifysgol Abertawe yn tanysgrifio i Endnote, dull o gyfeirnodi sydd â chymorth technegol.

Fodd bynnag, oherwydd y ceir llawer o ymholiadau am Mendeley mae’r fersiwn Bwrdd Gwaith ar gael gan y bwrdd gwaith cyffredin ynghyd â’r ategyn Word.

Mae pum Diwrnod o Mendeley wedi cael ei greu mewn ymateb i nifer o ymholiadau am y teclyn cyfeirio ac nid cymryd lle Endnote yw’r bwriad.

Ewch i: www.mendeley.com

Dewiswch Download Desktop App

Heddiw byddwn yn edrych ar greu Cyfrif Mendeley a sefydlu’r feddalwedd briodol (os nad yw wedi cysylltu i’r desgfwrdd cyfunol). Pwrpas y cyfarwyddiadau isod yw creu Defnydd Desgfwrdd a chyfrif Mendeley yn ogystal. Gallwch ddefnyddio’r fersiwn ar-lein o Mendeley. Mae posib cysylltu’r fersiwn Mendeley ar-lein. Mae’r broses yn hawdd iawn ac mae’n rhoi mwy o reolaeth i chi dros eich cyfeiriadau.

I gael rhagor o wybodaeth am Mendeley ac Endnote, anfonwch neges e-bost i buslib@swansea.ac.uk neu engineeringlib@swansea.ac.uk

Dechrau defnyddio

Mae gan Mendeley lai o fynegai cyfeiriol o’i gymharu ag Endnote, ac ar hyn o bryd nid yw’n cynnwys Vancouver y dull Vancouver (Abertawe). Mae’n cynnwys APA a Vancouver sylfaenol yn y llyfrgell gyfeiriol.

Mendeley download button

Bydd y ffeil yn lawrlwytho. Ar ôl iddi lawrlwytho cliciwch ar Run (gallai fod yn cuddio yng nghornel chwith isaf eich sgrin).

Mendeley Run Button

 

 

 

 

 

 

 

Cewch wedyn eich gwahodd i gofrestru gyda Mendeley ac Elsevier. 

 registering with elsevier        Welcome to Mendeley login

Cewch eich gwahodd i ychwanegu’r ategyn mynegeion cyfeirnodi ar gyfer creu cyfeirnodau. Bydd hyn yn ychwanegu tab newydd yn Word a fydd yn eich galluogi i greu mynegeion cyfeirnodi a chyfeirnodau yn y testun.

Cliciwch ar Install now.

Ychwanegu Cyfeirnodau â Llaw

Bydd blwch New Document yn ymddangos (mae’n agor Journal Article fel rheol). Defnyddiwch saeth y gwymplen i ddewis eich cyfrwng a chwblhau’r wybodaeth berthnasol. Cliciwch ar Save.

New Document (Manual creation) box

Caiff y cyfeirnod yr ydych chi wedi ei ychwanegu ei restru yn My References.

Yfory, byddwch yn dysgu sut i fewnforio gwybodaeth gyfeirio o iFind .

 

 

This post has no comments.
Load More Comments
11/15/2019
profile-icon Allison Jones

5 Diwrnod o Mendeley

Mae ‘5 niwrnod o Mendeley yn gwrs ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Cynhelir y cwrs rhwng 18 a 22 Tachwedd.

Sut bydd y cwrs yn gweithio

Bob dydd, bydd blog newydd a fydd yn eich tywys drwy ddefnyddio Mendeley. Byddwn yn dechrau gydag egwyddorion sylfaenol creu cyfrif. Erbyn diwedd yr wythnos, byddwch yn gallu defnyddio Mendeley i gynnwys dyfyniadau a rhestrau o gyfeiriadau yn eich dogfennau Word.

Bydd y cwrs yn ymdrin â:

  • Creu cyfrif ‘Mendeley Desktop’ a Mendeley Online
  • Mewnforio cyfeiriadau
  • Trefnu a rhannu’ch cyfeiriadau
  • Defnyddion Mendeley yn Microsoft Word
  • Mendeley ar-lein a mewnforio ac alforio eich llyfrgell ar yr Mendeley Web Importer

I gymryd rhan yn y cwrs hwn, cofrestrwch i ddilyn y blog hwn drwy e-bost.

 

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.