Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 4 of 4 Results

06/27/2024
profile-icon Elen Davies
No Subjects
featured-image-24974

Rydym yn lansio ein system rhestrau darllen ar ei newydd wedd ar Ddydd Llun Gorffennaf 1af. Byddwch yn dal i allu cael mynediad i'ch rhestrau darllen yn yr un ffordd trwy eich modiwl Canvas, ond mae ganddyn nhw wedd newydd wych! Bydd y rhyngwyneb newydd yn:  

  • addas i ffonau symudol  
  • gadael i chi ychwanegu eitemau at eich ffefrynnau yn hawdd  
  • eich helpu i ddyfynnu eitemau  
  • cyrchu deunyddiau ar-lein mewn un clic  

Gobeithio eich bod yn hoffi'r wedd newydd, byddem wrth ein bodd yn clywed os oes gennych unrhyw adborth

This post has no comments.
Load More Comments
06/27/2024
profile-icon Elen Davies
No Subjects
featured-image-24972

We're launching our new look reading lists system on Monday July 1st. You'll still be able to access your reading lists in the same way via your Canvas module, but they've got a great new look! The new interface will:

  • be mobile friendly
  • let you add items to your favourites easily
  • help you cite items
  • access online materials in one click

We hope you like the new look, we'd love to hear if you have any feedback

This post has no comments.
Load More Comments
06/13/2024
profile-icon Naomi Prady

Gwella eich dysgu, eich addysgu a'ch ymchwil drwy ein Gwasanaethau Llyfrgell.

Bydd y Llyfrgelloedd a Chasgliadau'n cynnal diwrnod datblygiad proffesiynol i wella sgiliau dysgu, addysgu ac ymchwil cydweithwyr academaidd (ddydd Iau 25 Gorffennaf).

Bydd y diwrnod yn cynnwys 6 sgwrs ddiddorol a fydd yn cynnwys ystod o bynciau cyfredol a pherthnasol, a fydd yn gwella eich gwybodaeth a'ch sgiliau. Gan gynnwys sesiwn ddiddorol gan ein prif siaradwr, Claudia Paicu (Hyfforddwr SAGE).

Lleoliad y digwyddiad: Ystafell 402, Llyfrgell Parc Singleton ac ar Zoom.

Amserlen:

10:00 – Cyflwyniad i offer ymchwil AI.

10:30 – Cyflwyniad i adnoddau fideo gan y Llyfrgell.

11:00 – Egwyl.

11:15 – iFind Reading.

12:00 – EndNote.

13-00 –Egwyl ginio.

14:00 – Gwreiddio a hysbysebu dosbarthiadau'r Llyfrgell i fyfyrwyr (sgiliau llythrennedd academaidd a gwybodaeth).

14:45 – Egwyl.

15:00 – Cronfa Ddata Dulliau Ymchwil SAGE.

16:00 – Taith ddewisol o ardaloedd newydd Llyfrgell Parc Singleton. 

I gael mwy o wybodaeth am gynnwys pob sesiwn, ewch i'n canllaw manwl i gael mwy o wybodaeth. 

Rydym yn annog ein cydweithwyr i ddod i'r diwrnod neu ran ohono, a gallwch gofrestru eich presenoldeb yma.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael drwy gydol y dydd, ac rydym yn gobeithio eich gweld chi yno er mwyn elwa o'r datblygiad proffesiynol hwn. 

Os oes gennych gwestiynau neu ymholiadau am y diwrnod, e-bostiwch Naomi Prady.

This post has no comments.
Load More Comments
06/13/2024
profile-icon Naomi Prady

Enhance your learning, teaching, and research via our Library Services.

Libraries & Collections will be hosting a professional development day to enhance academic colleague’s learning, teaching, and research skills (Thursday 25th July).

The day will feature 6 insightful talks covering a range or current and relevant topics, designed to enhance your knowledge and skills. Including a highlight session from our keynote speaker Claudia Paicu (SAGE Trainer).

Event location: Singleton Park Library Room 402 & Zoom.

Schedule:

10:00 – Introduction to Artificial Intelligence research tools.

10:30 – Introduction to video resources from the Library.

11:00 – Interval.

11:15 – iFind Reading.

12:00 – EndNote.

13:00 – Lunch break.

14:00 – Embedding and signposting Library classes to students (academic and information literacy skills).

14:45 – Interval.

15:00 – SAGE Research Methods Database.

16:00 – Optional tour of new Singleton Park Library spaces. 

To find out more about what each session entails, please visit our more in-depth guide

We would encourage all colleagues to attend all or part of the day, all you need to do is register your attendance here.

Light refreshments will be provided throughout the day, and we hope to see you all there benefiting from this professional development. 

If you have any questions or queries relating to the day, please contact Naomi Prady.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.