Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 6 of 6 Results

02/05/2024
profile-icon Bernie Williams
No Subjects

To celebrate LGBT History Month we currently have on display at our Singleton Park Library a selection of works by British scientists, travel writers, academics, novelists and poets who have broken barriers and aided understanding of LGBT life.

We have also included a selection of other works on LGBT related themes.

If you would like to borrow any items, please ask at the Information Desk. 

Find out about LGBT History Month events across campus at:

https://www.swansea.ac.uk/study/student-life/lgbt-history-month/

HAPPY LGBT HISTORY MONTH! 

This post has no comments.
Load More Comments
02/05/2024
profile-icon Bernie Williams
No Subjects

I ddathlu Mis Hanes LHDT, mae gennym ddetholiad o waith gan wyddonwyr, awduron llên deithio, academyddion, nofelwyr a beirdd o Brydain yn Llyfrgell Parc Singleton sydd wedi chwalu rhwystrau ac wedi hyrwyddo dealltwriaeth o fywyd LHDT.

Rydym hefyd wedi cynnwys detholiad o waith arall ar themâu LDHT.

Os hoffech chi fenthyca unrhyw eitemau, gofynnwch wrth y ddesg wybodaeth.

Dysgwch am ddigwyddiadau Mis Hanes LHDT ar draws y campws yn:

https://www.swansea.ac.uk/cy/astudio/bywyd-myfyriwr/mis-hanes-lgbt/

MIS HANES LHDT HAPUS!

This post has no comments.
Load More Comments
02/02/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

2 students sitting on a bench and chatting outside Singelton Abbey. One has a laptop open and one is holding a booklet.

We hope you’ve found 5 Days of Library useful. We’ve tried to cover the main areas you might have questions about. On this last day we’re going to look at those services and resources you might not realise we offer. Here are a few things from the library that can help you survive and thrive at university! 

Library Skills Programme 

Library Skills classes run throughout the year and are open to all students. They cover a range of topics including Getting the Most out of iFind, Finding Journal Articles and Referencing. Most classes run via Zoom for flexibility, but there are some on campus sessions too. Take a look at our programme to see what’s coming up and remember to check back later in the term as new sessions will be scheduled. We’re offering a catch-up library induction for anyone who would like an introduction to our services – see the details below. 

Library Induction

16.00-16.30 Monday 5th February 2024 (Zoom) - Register to attend

MyUni Library Essentials 

If you want to find out about library resources and services at a time that suits you, you can enrol on the MyUni Library Essentials Canvas course. This course is made up of videos and tutorials designed by your Librarians. You can work your way through the complete course to ensure a good working knowledge of how to use the Library. Alternatively, you can pick and choose which topics you wish to look at and can always come back to this course whenever you want a refresher. 

Academic Integrity and Referencing 

Academic Integrity is an important part of university, but we know students can feel very worried about getting into trouble! We recommend you read the university’s page on Academic Integrity and Academic Misconduct to make sure you understand what we mean by these terms. You’ll find some explanations of common forms of Academic Misconduct that students may commit deliberately or unintentionally. Most importantly, you’ll find advice to help you understand how you can work honestly and transparently. 

Accurate referencing is part of Academic Integrity and can help you to avoid plagiarism. You must credit the sources you use to write your assignments to show where your ideas came from. This will show your lecturer that you have taken time to understand and find the evidence for the arguments you present as well as ensuring you are not accused of plagiarism. The library supports four styles of referencing – APA 7th, MHRA, Oscola and Vancouver. There is a guide for each style. Check your module handbook or assignment brief to find out which referencing style you should be using. 

Better Read – reading for pleasure and wellbeing 

Reading for pleasure is a proven form of stress relief, so taking time to read something other than your course texts can be good for your wellbeing. The Better Read page has links to more information on the benefits of reading and suggestions of books you can borrow from the library.  

The Better Read page also has a link to the Wellbeing Collection. This is a collection of self-help books on a range of subjects such as stress management, sleep, eating disorders, the menopause and even some cookery books. The Wellbeing Collection is available to all students and staff. You can find the books in the Study Area on Level 1 West in Singleton Park Library and in the Wellbeing Corner near the group study pod in Bay Library. There are also e-books available for some titles. There’s good evidence that bibliotherapy – using books for self-help therapy – can be very effective, but please do reach out to the university’s Student Support Services if you’re struggling. 

Stream TV programmes and films 

As a Swansea University student you have access to two streaming services – Kanopy and Box of Broadcasts (BoB). You can access them via iFind whenever you’re looking for something to watch in your free time or if you’re looking for information to help with your studies. Kanopy  includes documentaries, award winning/nominated movies, non-English language films, and critically acclaimed TV shows. BoB has films, TV and radio programmes from 75 free-to-air channels and archived content from BBC1 London, BBC2, BBC4, ITV London, Channel 4, More4, Channel 5, BBC Radio 4, BBC Radio 4 Extra. You can view Kanopy and BoB anytime on a PC, tablet or phone.

This post has no comments.
Load More Comments
02/02/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

2 students sitting on a bench and chatting outside Singleton Abbey. One has a laptop open and one has a booklet.

Gobeithio bod 5 Niwrnod o Lyfrgell wedi bod yn ddefnyddiol. Rydym ni wedi ceisio cynnwys y prif bethau y gallech chi fod â chwestiynau amdanynt. Ar y diwrnod olaf hwn, rydym ni'n mynd i edrych ar y gwasanaethau a'r adnoddau hynny nad ydych chi'n sylweddoli ein bod ni'n eu cynnig o bosib. Dyma ambell beth o'r llyfrgell sy'n gallu eich helpu i oroesi a ffynnu yn y brifysgol! 

Rhaglen Sgiliau Llyfrgell 

Cynhelir dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell drwy gydol y flwyddyn ac maent ar agor i'r holl fyfyrwyr. Maent yn cynnwys amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Manteisio i'r Eithaf ar iFind, Canfod Erthyglau Cyfnodolion a Chyfeirnodi. Cynhelir y rhan fwyaf o ddosbarthiadau drwy Zoom er hyblygrwydd, ond mae rhai sesiynau ar y campws hefyd. Rhowch gipolwg ar ein rhaglen i weld beth sydd ar ddod a chofiwch ddod yn ôl yn hwyrach yn y tymor i wirio pan fydd sesiynau newydd wedi'u hamserlenni. Rydym ni'n cynnig cyflwyniad llyfrgell dal i fyny i unrhyw un a hoffai gyflwyniad i'n gwasanaethau – gweler y manylion isod. 

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

16.00-16.30 Dydd Llun 5 Chwefror (Zoom) - Cofrestru i fynychu

Hanfodion Llyfrgell MyUni 

Os hoffech chi ddysgu am adnoddau a gwasanaethau'r llyfrgell pan fydd yn gyfleus i chi, gallwch chi gofrestru ar y cwrs Hanfodion Llyfrgell MyUni yn Canvas. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau a gynlluniwyd gan eich llyfrgellwyr, a byddant yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar y llyfrgell, ar-lein ac ar y campws. Gallwch chi weithio eich ffordd drwy'r cwrs cyfan drwy glicio ar bob un o'r blychau isod. Pan fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs, bydd gennych chi wybodaeth ymarferol dda am sut i ddefnyddio'r Llyfrgell. Fel arall, gallwch chi ddewis a dethol pa bynciau rydych chi am eu hystyried o'r opsiynau isod. Ni waeth sut rydych chi'n dewis dysgu, gallwch chi bob amser fynd yn ôl a defnyddio'r cwrs hwn pryd bynnag y bydd angen cwrs gloywi arnoch. 

Uniondeb Academaidd a Chyfeirnodi 

Mae Uniondeb Academaidd yn rhan bwysig o'r brifysgol, ond rydym ni'n gwybod y gall myfyrwyr deimlo'n bryderus iawn am fynd i drafferth! Rydym ni'n argymell eich bod yn darllen tudalen y brifysgol ar Uniondeb Academaidd a Chamymddygiad Academaidd i sicrhau eich bod chi'n deall yr hyn rydym ni'n ei olygu gan y termau hyn. Byddwch chi'n canfod rhai esboniadau o ffurfiau cyffredin ar Gamymddygiad Academaidd y gall myfyrwyr eu cyflawni'n fwriadol neu'n anfwriadol. Yn bwysicaf oll, byddwch chi'n canfod cyngor i'ch helpu i ddeall sut gallwch chi weithio'n onest ac mewn ffordd dryloyw. 

Mae cyfeirnodi manwl gywir yn rhan o Uniondeb Academaidd a gall eich helpu i osgoi llên-ladrad. Rhaid i chi gydnabod y ffynonellau rydych chi’n eu defnyddio i ysgrifennu eich aseiniadau a dangos o le daeth eich syniadau. Bydd hyn yn dangos i'ch darlithydd eich bod chi wedi cymryd yr amser i ddeall a chanfod y dystiolaeth am y dadleuon rydych chi'n eu cyflwyno yn ogystal â sicrhau na chewch eich cyhuddo o lên-ladrad. Mae'r llyfrgell yn cymeradwyo pedair arddull gyfeirnodi – APA 7fed, MHRA, Oscola a Vancouver.  Mae canllaw i bob arddull. Gwiriwch ganllaw eich modiwl neu'r briff am yr aseiniad i ganfod pa arddull gyfeirnodi dylech chi ei defnyddio. 

Darllen yn Well – darllen er pleser a lles 

Mae wedi'i brofi bod darllen er pleser yn ffordd o leddfu straen, felly gall cymryd amser i ddarllen rhywbeth ar wahân i lyfrau testun eich cyrsiau fod yn dda i'ch lles. Mae gan y dudalen Darllen yn Well ddolenni i gael rhagor o wybodaeth am fanteision darllen ac awgrymiadau o lyfrau y gallwch chi eu benthyca o'r llyfrgell.  

Yn ogystal, mae gan y dudalen Darllen yn Well ddolen i'r Casgliad Lles. Dyma gasgliad o lyfrau hunangymorth ar amrywiaeth o bynciau megis rheoli straen, cysgu, anhwylderau bwyta, y menopos a hyd yn oed llyfrau coginio. Mae'r Casgliad Lles ar gael i bob myfyriwr ac aelod o staff. Gallwch ddod o hyd i'r llyfrau yn yr Ardal Astudio ar Lefel 1 - Gorllewin yn Llyfrgell Parc Singleton ac yn y Gornel Les gerllaw'r pod astudio grŵp yn Llyfrgell y Bae. Hefyd, mae fersiynau e-lyfr ar gael i rai ohonynt. Mae tystiolaeth dda y gall bibliotherapi – sef defnyddio llyfrau ar gyfer therapi hunangymorth – fod yn effeithiol iawn, ond cysylltwch â Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr y brifysgol os ydych chi'n ei chael hi'n anodd ymdopi. 

Ffrydio rhaglenni a ffilmiau teledu 

Mae gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe fynediad at ddau wasanaeth ffrydio – Kanopy a Box of Broadcasts (BoB). Gelli di gael mynediad atyn nhw drwy iFind pryd bynnag byddi di'n chwilio am rywbeth i'w wylio yn dy amser hamdden neu os wyt ti'n chwilio am wybodaeth i'th helpu wrth astudio. Ymhlith cynnwys Kanopy y mae rhaglenni dogfen, ffilmiau arobryn/a enwebwyd ar gyfer gwobrau, ffilmiau mewn ieithoedd eraill, a rhaglenni teledu a ganmolwyd gan y beirniaid. Mae gan BoB ffilmiau, rhaglenni teledu a radio o 75 o sianeli am ddim a chynnwys o archifau BBC1 Llundain, BBC2, BBC4, ITV Llundain, Channel 4, More4, Channel 5, BBC Radio 4, BBC Radio 4 Extra. Gelli di gyrchu Kanopy a BoB unrhyw bryd ar gyfrifiadur personol, llechen neu ffôn.

This post has no comments.
Load More Comments
02/01/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

There are lots of people who are here to help you to make the most of library resources and services. If you’re not sure of the best person to answer your query, the MyUni Library team is a good place to start. If they can’t help you, they usually know who can! Let’s introduce you to them and some of the other library teams you might meet while you’re here. 

MyUni Library 

The MyUni Library Team are the first point of contact for all library enquiries. They are a friendly, inclusive team dedicated to understanding the needs of all library users. All their services are offered in Welsh and English. They can help with accessing the library buildings, using library facilities, or using your library account. 

You can get in touch by phone, email or live chat - find MyUni Library contact details on the library website. You can also talk to them on campus at the MyUni Library desks in Bay and Singleton Park Libraries (check the desk open hours on the website). You’ll find friendly staff to help you at the desks in St David’s Park, South Wales Miners’ Library and Banwen Library too! 

Your Subject Team 

Each faculty in the university has a Library Subject Support team for staff and students. Each subject team maintains its own set of Library Guides.  Here you will find help and advice on using the library to find information for your assignments, essays and projects. 

  • find books and journal articles 

  • search specialist databases for academic research and other information 

  • find reliable information online 

  • get advice on how to reference your sources and avoid plagiarism 

Your Library Guide also has contact details for your librarians – get in touch by email, live chat or book a one-to-one appointment. 

Document Supply Service 

The Document Supply Service is particularly useful to those working on a dissertation or research project. You can usually be confident that the library has a good selection of books, journal articles and other material for your assignments, but if you need access to something we don’t have, the Document Supply Service can often get it for you! We recommend you contact your subject team first to check for an alternative. They’ll make sure you know how to make a request with the Document Supply Service if you need to. 

Other people you might see working in the Library 

You might see other members of staff walking around when you visit the library. You can recognise staff by the lanyards round our necks, which will usually say ‘Staff’ or ‘Your Librarian’. Please ask us for help if you need it! 

 

This post has no comments.
Load More Comments
02/01/2024
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Mae llawer o bobl yma i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar adnoddau a gwasanaethau'r llyfrgell. Os nad ydych chi'n sicr pwy yw'r person gorau i ateb eich ymholiad, mae tîm Llyfrgell MyUni yn lle da i ddechrau. Efallai na fydd ef yn gallu eich helpu, ond bydd fel arfer yn adnabod rhywun sy'n gallu! Beth am i ni eu cyflwyno a rhai o dimoedd eraill y llyfrgell y gallech chi gwrdd â nhw tra byddwch chi yma. 

Llyfrgell MyUni 

Tîm Llyfrgell MyUni yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau yn y llyfrgell. Mae'n dîm cyfeillgar, cynhwysol sy'n ymroddedig i ddeall anghenion holl ddefnyddwyr y llyfrgell. Cynigir yr holl wasanaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Gallant eich helpu wrth gyrchu adeiladu'r llyfrgell, defnyddio cyfleusterau'r llyfrgell neu ddefnyddio eich cyfrif llyfrgell. 

Gallwch gysylltu dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy sgwrsio byw - ewch i fanylion cyswllt Llyfrgell MyUni ar wefan y llyfrgell. Gallwch hefyd siarad â nhw ar y campws wrth ddesgiau Llyfrgell MyUni yn Llyfrgelloedd y Bae a Singleton (gwiriwch oriau agor y ddesg ar y wefan). Bydd staff cyfeillgar i'ch helpu ar ddesgiau Parc Dewi Sant, Llyfrgell Glowyr De Cymru a Llyfrgell Banwen hefyd! 

Tîm eich Pwnc 

Mae gan bob cyfradran yn y Brifysgol dîm Cymorth Pwnc y Llyfrgell  i staff a myfyrwyr. Mae pob tîm pwnc yn cynnal ei set o Ganllawiau i'r Llyfrgell ei hun.  Yma cewch gymorth a chyngor ar ddefnyddio'r Llyfrgell i ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, eich traethodau a'ch prosiectau. 

  • dod o hyd i lyfrau ac erthyglau mewn cyfnodolion 

  • chwilio cronfeydd data arbenigol ar gyfer ymchwil academaidd a gwybodaeth arall 

  • dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy ar-lein 

  • cael cyngor ar sut i gyfeirnodi eich ffynonellau a sut i osgoi llên-ladrad 

Hefyd, mae gan eich Canllaw i'r Llyfrgell fanylion cyswllt ar gyfer eich llyfrgellwyr – gallwch gysylltu drwy e-bost, sgwrsio byw neu drefnu apwyntiad un i un. 

Y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau 

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn arbennig o ddefnyddiol i bobl sy'n gweithio ar draethawd hir neu brosiect ymchwil. Fel arfer, gallwch fod yn hyderus bod gan y llyfrgell ddetholiad da o lyfrau, erthyglau cyfnodolion a deunyddiau eraill ar gyfer eich aseiniadau, ond os bydd angen cyrchu rhywbeth nad yw gennym, yn aml gall y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau ddod o hyd iddo ar eich rhan! Rydym ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'ch tîm pwnc i ddechrau i wirio am ffordd amgen. Byddant yn sicrhau eich bod chi'n gwybod sut i wneud cais gyda'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau os bydd angen. 

Pobl eraill efallai y byddwch chi’n eu gweld wrth weithio yn y Llyfrgell 

Efallai y byddwch chi'n gweld aelodau eraill o staff yn cerdded heibio pan fyddwch chi'n ymweld â'r llyfrgell. Gallwch chi adnabod staff drwy'r cortynnau gwddf, sydd fel arfer yn dweud 'staff' neu 'eich llyfrgellydd'. Gofynnwch i ni am help os oes ei angen arnoch! 

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.