Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 12 of 12 Results

01/31/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

2 students sit side by side smiling at each other. One has a laptop open on his lap and one has an open journal.

Journals are an essential source of information for your degree here at Swansea. They provide up to date research on a wide variety of topics. Learning how to access them using relevant databases, iFind and other online sources, is crucial. 

Finding journals 

The Researching section of the MyUni Library Essentials course gives information on finding journals and tips on searching for articles.  

Databases 

Databases hold vast numbers of journal articles many of which are in full text. To find out which databases are relevant for your subject area, and access them, go to your library guides

Journals not held by the library 

At the library, we have thousands of academic journals to help you with your research.  If you do find a journal article that we don’t have access to our Document Supply team can usually find it for you. But we recommend that you contact your subject team first as they may be able to offer an alternative. 

Libkey Nomad 

Download LibKey Nomad to help you find the full text of the journal articles you need for your research and assignments. This browser extension works with websites and some of our databases to bypass paywalls and link you straight to the PDFs of articles in our collection. 

Special Collections 

The library has access to a number of specialist collections which can be consulted by you. The collections include books, letters, diaries, and memorabilia. 

This post has no comments.
Load More Comments
01/31/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

2 students sit side by side smiling at each other. One has a laptop open on his lap and one has an open journal.

Mae cyfnodolion yn ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer eich gradd yma yn Abertawe. Maent yn darparu ymchwil gyfoes ar amrywiaeth eang o bynciau. Mae dysgu sut i'w cyrchu gan ddefnyddio cronfeydd data perthnasol, iFind a ffynonellau ar-lein eraill, yn hanfodol. 

Dod o hyd i gyfnodolion  

Mae adran Ymchwilio cwrs Hanfodion Llyfrgell MyUni yn rhoi gwybodaeth am ddod o hyd i gyfnodolion ac awgrymiadau ynghylch chwilio am erthyglau. 

Cronfeydd data 

Mae cronfeydd data yn cadw niferoedd mawr o erthyglau cyfnodolion sy'n destun llawn. I ganfod pa gronfeydd data sy'n berthnasol i'ch maes pwnc chi, a'u cyrchu, ewch i'ch canllawiau llyfrgell

Cyfnodolion nad ydynt yn cael eu cadw yn y llyfrgell 

Yn y llyfrgell, mae gennym ni fynediad i filoedd o gyfnodlion academaidd i'ch helpu gyda'ch ymchwil.  Os ydych chi'n dod o hyd i erthygl cyfnodolyn nad oes gennym ni fynediad ati, gall ein tîm Cyflenwi Dogfennau fel arfer ei chanfod ar eich cyfer. Ond rydym ni'n argymell eich bod chi’n cysylltu â'ch tîm pwnc yn gyntaf oherwydd efallai y bydd opsiwn arall. 

LibKey Nomad 

Lawrlwythwch LibKey Nomad i'ch helpu i ddod o hyd i destun llawn erthyglau mewn cyfnodolion ar gyfer eich ymchwil a'ch aseiniadau. Mae'r estyniad hwn i'r porwr yn gweithio gyda gwefannau a rhai o'n cronfeydd data i osgoi waliau talu a'ch cysylltu'n syth â pdf yr erthygl yn ein casgliad. 

Casgliadau Arbennig 

Mae gan y llyfrgell fynediad at sawl casgliad arbenigol gallwch chi edrych arnynt. Mae'r casgliadau'n cynnwys llyfrau, llythyrau, dyddiaduron a phethau cofiadwy. 

This post has no comments.
Load More Comments
01/30/2024
profile-icon Naomi Prady
No Subjects

Books will be an essential source of information for your university studies. Textbooks provide background information and important theories for your subject.  

Start with your reading lists 

Each module has a reading list. You can find your reading list in your course on Canvas or you can find your module reading list by searching iFindReading. Your lecturers will list essential, recommended or background reading. The lists are linked to the library so you can find out how to get hold of any books in one click. Wherever possible we will always try and provide you with an electronic version of your recommended books.  

Going beyond your reading lists 

Use iFind to find Swansea University books. You can access iFind from our Library webpages, your library guide or by going directly to ifind.swansea.ac.uk.  

 

Loan Policy  

You can borrow a book from the library and the loan will auto-renew until you return it or another student requests it. If the book is requested by someone you will receive an email from the library. You will usually have 7 days to return it to the library without getting any fines. You can find out more about Borrowing, renewing and requesting library items on our website.  

It is very important to request the books you want if they are out on loan.   

 

This post has no comments.
Load More Comments
01/30/2024
profile-icon Naomi Prady
No Subjects

Bydd llyfrau yn ffynhonnell gwybodaeth hanfodol ar gyfer eich astudiaethau yn y brifysgol. Mae llyfrau testun yn cynnig gwybodaeth gefndirol a damcaniaethau pwysig ar gyfer eich pwnc.  

Dechreuwch gyda'ch rhestrau darllen

Mae gan bob modiwl restr ddarllen. Gallwch ganfod eich rhestr ddarllen yn eich cwrs ar Canvas neu gallwch chi ddod o hyd i'ch rhestr ddarllen ar gyfer modiwl drwy chwilio ar iFindReading. Bydd eich darlithwyr yn rhestru deunyddiau darllen hanfodol, wedi'u hargymell neu ddarllen cefndirol. Mae'r rhestrau wedi'u cysylltu â'r llyfrgell fel y gallwch chi ganfod sut i ddod o hyd i'r holl lyfrau gydag un clic. Lle bynnag y bo modd, rydym ni bob amser yn ceisio darparu fersiwn electronig o'ch llyfrau a argymhellir i chi.  

Mynd y tu hwnt i'ch rhestrau darllen 

Defnyddiwch iFind i ganfod llyfrau Prifysgol Abertawe. Gallwch chi ganfod iFind o dudalennau gwe ein Llyfrgell, eich canllaw i'r llyfrgell neu drwy fynd yn uniongyrchol i ifind.abertawe.ac.uk.  

 

Polisi Benthyciad  

Gallwch fenthyca llyfr o'r llyfrgell a bydd y benthyciad yn adnewyddu’n awtomatig nes y byddwch chi'n ei ddychwelyd neu y bydd myfyriwr arall yn gofyn amdano.Os bydd rhywun yn cyflwyno cais am y llyfr, byddwch chi'n derbyn e-bost o'r llyfrgell. Fel arfer, bydd gennych chi 7 niwrnod i'w ddychwelyd i'r llyfrgell heb gael dirwyon. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch Benthyca, adnewyddu a chyflwyno cais am eitemau'r llyfrgell  ar ein gwefan. 

  

Mae'n bwysig iawn cyflwyno cais am y llyfrau rydych chi am eu cael os ydyn nhw allan ar fenthyciad.   

This post has no comments.
Load More Comments
01/29/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Croeso i ddiwrnod cyntaf ein cwrs byr ar ddefnyddio’r llyfrgell. Byddwn yn edrych ar yr adnoddau sydd ar gael i chi a sut y gallwch eu defnyddio. 

Mae gan Brifysgol Abertawe bum llyfrgell a chasgliad o archifau ar draws ein safleoedd gwahanol. Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o'r llyfrgelloedd, er mai'r llyfrgell ar y campws lle cynhelir eich gwersi fydd â'r llyfrau a'r deunyddiau eraill sydd fwyaf perthnasol i'ch pwnc. Dere â'th gerdyn adnabod myfyrwyr fel y gelli di fenthyg llyfrau a defnyddio'r argraffwyr. Gofynnir i ti ddangos dy gerdyn adnabod wrth fynd i mewn i'r llyfrgell yn ystod cyfnodau arholiad. 

Dilynwch y dolenni isod i weld lleoliad ac oriau agor pob llyfrgell. Mae Llyfrgell Singleton a Llyfrgell y Bae fel arfer ar agor ddydd a nos, ond gwiriwch y wefan am newidiadau, yn enwedig os ydych chi'n ymweld yn ystod y gwyliau. Gwiriwch y wefan hefyd i gael gwybod pryd bydd derbynfa Llyfrgell MyUni ar agor.  

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich llyfrgelloedd yn adran Archwilio Llyfrgelloedd y cwrs Hanfodion Llyfrgell MyUni. Dilynwch y ddolen i ymgofrestru ar gyfer Hanfodion Llyfrgell MyUni os nad ydych chi wedi cael mynediad at y cwrs o'r blaen.   

Pa wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael yn y llyfrgelloedd? 

 • Angen help i ddefnyddio’r llyfrgell? Mae staff Llyfrgell MyUni ar gael yn nerbynfeydd Llyfrgelloedd y Bae a Singleton. Gallwch hefyd gysylltu â nhw dros y ffôn, drwy e-bost a sgwrsio byw. Mae staff cyfeillgar ar gael i'ch helpu mewn llyfrgelloedd eraill hefyd!  

 • Benthyg llyfrau! Mae gennym ni lyfrau testun argymhelledig ar gyfer eich cwrs a darllen hamddenol. Byddwn yn edrych ar hyn yn ystod Diwrnod 2, ond mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen we ar gyfer Benthyg, adnewyddu a gofyn am eitemau llyfrgell 

 • Gallwch fenthyg gliniadur (yn ddibynnol ar argaeledd) am hyd at bythefnos. Mae loceri gliniaduron yn llyfrgelloedd y Bae a Singleton. 

 • Mae gennym ni amrywiaeth o fannau astudio ar gyfer gwaith grŵp, astudio tawel, gweithio ar gyfrifiaduron a mwy. Os ydych chi am le gwahanol, gallwch chi archwilio'r mannau myfyrwyr o amgylch y campws. 

 • Mae gan ein llyfrgelloedd mwy  gyfleusterau ychwanegol – Cornel Les/Cwtsh, cyfleusterau cegin a pheiriannau gwerthu. 

 • Gallwch argraffu, copïo a sganio gan ddefnyddio peiriannau yn y llyfrgelloedd. Gallwch sganio am ddim, ond codir tâl am argraffu a chopïo. Bydd angen i chi ychwanegu arian i'ch cyfrif argraffu a chofrestru eich cerdyn cyn y gallwch chi ddefnyddio'r peiriannau. Gwyliwch y fideo i weld sut i wneud hyn. 

 

Ydych chi wedi ymweld â'ch llyfrgell chi eto? Ewch i archwilio heddiw. Cofiwch fynd â'ch cerdyn adnabod myfyriwr! 

This post has no comments.
Load More Comments
01/29/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Welcome to the first day of our short course on using the library. We’ll be looking at the resources that are available to you and how to access them. 

Swansea University has five libraries and an archives collection across our different sites. You are welcome to use any of the libraries, though you will probably find that the library on the campus where you are taught has the most relevant books and other material for your subject. Bring your student ID card so you can borrow books and use the printers. You will be asked to show your ID card on entry to the library during exam periods. 

Follow the links below to see the location and opening hours of each library. Singleton Park Library and Bay Library are usually open 24 hours a day, but please check the website for changes, especially if you are visiting us during vacation times. Please also check the website to find out when the MyUni Library desk is open.  

You can find out more about your libraries in the Exploring the Library Sites section of the MyUni Library Essentials course. Please follow the link to self-enrol on MyUni Library Essentials if you have not accessed the course before. 

What services and facilities are available in the libraries? 

 • Need some help using the library? MyUni Library staff are available at the desks in Bay and Singleton Park Libraries. You can also contact them by phone, email or live chat. There are friendly staff to help you at our other libraries too!  

 • Borrow books! We've got recommended textbooks for your course and some leisure reading. We’ll be looking at this in Day 2, but you can find out more on our webpage for Borrowing, renewing and requesting library items 

 • Borrow a laptop (subject to availability) for up to two weeks. Look out for the Laptop lockers in Bay and Singleton Park Libraries. 

 • We have a range of study spaces for group work, silent study, PC work and more. If you want a change of scene, you can explore the Student spaces around campus. 

 • Our larger libraries have some extra facilities – a Wellbeing Corner / Cwtsh, kitchen facilities and vending machines. 

 • You can Print, copy and scan using the machines in the libraries. Scanning is free, but there is a charge for printing and copying. You will need to add money to your print account and register your card before you can use the machines. Watch the video to see how to do this. 

 

Have you visited your library yet? Go and explore it today. Remember to take your student ID card! 

This post has no comments.
Load More Comments
01/22/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Did you miss your library induction? Did you go, but can’t remember much about it? 5 Days of Library is here to help! It’s a short online programme to help you make the most of the library. From Monday 29th January till Friday 2nd February, we’ll cover: 

 • Your Libraries and Archives

 • Books 

 • Journals 

 • Library Staff 

 • Surviving and Thriving 

Sign up to our blog to receive a new post every day next week. You can also follow us on X (previously known as Twitter) and Instagram with the hashtag #su5dol. 

Students smiling gathered round a laptop

This post has no comments.
Load More Comments
01/22/2024
profile-icon Philippa Price
No Subjects

A wnaethoch chi fethu cwrs sefydlu’r llyfrgell? Neu a wnaethoch chi fynychu ond eich bod yn cael trafferth cofio’r manylion? Mae 5 Diwrnod Llyfrgell yma i’ch cynorthwyo! Dyma raglen fer ar-lein i’ch cynorthwyo i wneud y mwyaf o’r llyfrgell. Rhwng dydd Llun 29 Ionawr a dydd Gwener 2 Chwefror, byddwn yn trafod: 

 • Eich Llyfrgelloedd a'ch Archifau 

 • Llyfrau 

 • Cyfnodolion 

 • Staff eich llyfrgell 

 • Goroesi a ffynnu 

Cofrestrwch ar gyfer ein blog er mwyn derbyn neges newydd bob dydd o’r wythnos. Gallwch hefyd ein dilyn ni ar X (sef Twitter o'r blaen) ac Instagram â'r hashnod #su5dol. 

Students smiling gathered round a laptop

This post has no comments.
Load More Comments
01/12/2024
profile-icon Naomi Prady
No Subjects

We are pleased to announce we now have access to Kanopy.

Kanopy is an online streaming service for films and documentaries. Contents includes compelling documentaries, award winning/nominated movies, non-English language films, and critically acclaimed TV shows.

Access Kanopy via iFind to take advantage of our university access.

Create a personal account to access saved and personalised content across different devices.

 • Log in via your computer, TV, or mobile device with our apps on iOS, Android, Roku, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, and Amazon Fire Tablet.
 • Save films to your watchlist and create your own collection of movies to enjoy later. 
 • Create collections of significant cinematic moments. You can choose specific film clips to show in class and create playlists of different clips that can be shared and viewed with a single URL.

Start exploring Kanopy now!

 

This post has no comments.
Load More Comments
01/12/2024
profile-icon Naomi Prady
No Subjects

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod gennym fynediad bellach at Kanopy.

Gwasanaeth ffrydio ar-lein ar gyfer ffilmiau a rhaglenni dogfen yw Kanopy. Ymhlith y cynnwys y mae rhaglenni dogfen diddorol, ffilmiau arobryn/a enwebwyd ar gyfer gwobrau, ffilmiau mewn ieithoedd eraill, a rhaglenni teledu a ganmolwyd gan y beirniaid.

Cewch gyrchu Kanopy drwy IFind i fanteisio ar ein mynediad prifysgol.

Bydd angen creu cyfrif personol i gyrchu cynnwys personol wedi'i gadw ar draws dyfeisiau gwahanol.

· Mewngofnodwch drwy'ch cyfrifiadur, eich teledu neu eich dyfais symudol gyda'n hapiau ar iOS, Android, Roku, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, ac Amazon Fire Tablet.

· Cadwch ffilmiau i'ch rhestr wylio a chreu eich casgliad eich hun o ffilmiau i'w mwynhau ar adeg arall.

· Crëwch gasgliadau o eiliadau sinematig arwyddocaol. Gallwch ddewis darnau o ffilmiau penodol i'w dangos yn eich dosbarth a chreu rhestri chwarae o wahanol ddarnau y gellir eu rhannu a'u gwylio drwy URL unigol.

Beth am ddechrau archwilio Kanopy nawr!

This post has no comments.
Load More Comments
01/03/2024
profile-icon Naomi Prady
No Subjects

 

From 2nd January until the end of the exam period you will need to show your ID card when you come in to use the Bay or Singleton Park Libraries. 

This is to reduce visitor numbers to ensure that study spaces are for use by students only during the revision period. Library staff will also increase roaming to keep noise to a minimum and create a good study environment during this busy time. 

Thanks in advance for your help in making sure the libraries are good places to be for the exam period. 

This post has no comments.
Load More Comments
01/03/2024
profile-icon Naomi Prady
No Subjects

Cofiwch eich cerdyn adnabod!  

O 2 Ionawr tan ddiwedd cyfnod yr arholiadau, bydd angen i chi ddangos eich cerdyn adnabod pan fyddwch chi'n defnyddio llyfrgelloedd Campws y Bae neu Barc Singleton.  

Y nod yw lleihau nifer yr ymwelwyr er mwyn sicrhau mai myfyrwyr yn unig sy’n defnyddio mannau astudio yn ystod y cyfnod adolygu. Bydd staff y llyfrgelloedd hefyd yn cerdded o gwmpas yn fwy i sicrhau cyn lleied o sŵn â phosib a chreu amgylchedd astudio da ar yr adeg brysur hon.  

Diolch ymlaen llaw am helpu i wneud yn siŵr bod y llyfrgelloedd yn fannau da yn ystod cyfnod yr arholiadau.   

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.