Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 6 of 6 Results

10/11/2022
profile-icon Philippa Price
No Subjects

We’re looking forward to seeing returning students again and to welcoming new Library users too.

You’ll notice a few changes and improvements at Singleton Park Library:

 • We have installed automatic wheelchair accessible doors on level 3 to improve accessibility.
 • The Law Library has a new floor and furniture layout and lighting and power have been added to the desks.
 • The Study Hall has new furniture with better power provision and more group study provision.
 • Work is ongoing on Level 2 to improve silent study spaces. You’ll see furniture shifting around as we assess what students seem to prefer. There will be feedback boards and consultation going on during October. Please let us know what you think.

Services in 2022/23

MyUniHub has recently joined the Customer Service Team at the Singleton Park Library Information Desk. The Library Customer Service Team is now MyUni Library and we’ll be supporting IT enquiries until January when a new IT Support Team will take over.

Bay Library and Singleton Park Library will be open 24 hours, seven days a week. The MyUni Library Team are available:

Monday-Friday:                 08:00 – 20:00

Saturday & Sunday:          12:00 – 20:00

 • Librarians will be available via online chat or in one-to-one appointments. Full details are in Libguides.
 • You’ll find up to date information on opening times of all our libraries on our webpages.
 • Remote access to student PCs will continue to be available.
 • Two-week self-service laptop loans will continue to be available from Bay and Singleton Park Libraries.
 • You’ll find full details of all our services and opening hours of all our Libraries including South Wales Miners’, Saint David’s Park and Banwen on our webpages.

Please follow our Twitter account and check our webpages for up-to-date information.

This post has no comments.
Load More Comments
10/11/2022
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Rydym yn edrych ymlaen at weld y myfyrwyr sy'n dychwelyd eto ac at groesawu defnyddwyr newydd y Llyfrgell hefyd.

Byddwch yn sylwi ar rai newidiadau a gwelliannau yn Llyfrgell Parc Singleton:

 • Rydym wedi gosod drysau awtomatig sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn ar Lefel 3 er mwyn gwella hygyrchedd.
 • Mae gan Lyfrgell y Gyfraith gynllun llawr a chelfi newydd a bellach mae gan y desgiau bŵer a goleuadau. 
 • Mae gan y Neuadd Astudio gelfi newydd gyda darpariaeth bŵer well a mwy o ddarpariaeth ar gyfer astudio mewn grwpiau.
 • Mae gwaith bellach yn cael ei gynnal ar Lefel 2 i wella'r mannau astudio tawel. Byddwch yn gweld celfi’n cael eu symud o gwmpas wrth i ni asesu'r hyn sy'n well gan y myfyrwyr. Bydd byrddau adborth a chyfnod ymgynghori yn ystod mis Hydref. Rhowch wybod i ni beth yw eich barn.

Gwasanaethau yn 2022/23

Yn ddiweddar ymunodd MyUniHub â'r tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid ar Ddesg Wybodaeth Llyfrgell Parc Singleton. Mae Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid y Llyfrgell bellach yn Llyfrgell MyUni a byddwn yn cefnogi ymholiadau TG tan fis Ionawr pan fydd Tîm Cymorth TG newydd wrth y llyw.

Bydd Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton ar agor 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos. Mae Tîm Llyfrgell MyUni  ar gael:

Dydd Llun i ddydd Gwener:      08:00 – 20:00

Dydd Sadwrn a dydd Sul:          12:00 – 20:00

 • Bydd llyfrgellwyr ar gael drwy sgwrsio ar-lein neu drwy apwyntiadau wyneb yn wyneb. Ceir manylion llawn yng Nghanllawiau'r Llyfrgell.
 • Cewch wybodaeth gyfredol am amseroedd agor ein holl lyfrgelloedd ar ein tudalennau gwe. 
 • Bydd mynediad o bell at gyfrifiaduron personol myfyrwyr yn parhau i fod ar gael.
 • Bydd benthyciadau gliniaduron hunanwasanaeth am bythefnos yn dal i fod ar gael gan Lyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton.
 • Dewch o hyd i fanylion llawn ein gwasanaethau ac oriau agor ein holl Lyfrgelloedd gan gynnwys Llyfrgell Glowyr De Cymru, Parc Dewi Sant a Banwen ar ein tudalennau gwe.

Dilynwch ni ar ein cyfrif Twitter ac edrychwch ar ein tudalennau gwe am yr wybodaeth ddiweddaraf.

This post has no comments.
Load More Comments
10/07/2022
profile-icon Philippa Price

Look out for our Blind Date with a Book displays in Bay and Singleton Park Libraries this October. It’s inspired by Black History Month. We've chosen books by some of our favourite Black authors and wrapped them up so you can't see what they are. Choose one for a surprise read! We've put a short plot summary on the front of each one to help you decide. You can borrow the books using our self-issue machines.

We’ve also got our Better Read reading challenge running this term. There are lots of ideas there to inspire your next read!

Books wrapped in brown paper on a book trolley

This post has no comments.
Load More Comments
10/07/2022
profile-icon Philippa Price

Cadwch lygad am ein harddangosfeydd Dêt Dall gyda Llyfr yn Llyfrgelloedd y Bae a Singleton y mis Hydref hwn. Wedi’i ysbrydoli gan Fis Hanes Pobl Dduon. Rydym ni wedi dewis llyfrau gan rai o’n hoff awduron du a’u lapio fel nad oes modd i chi weld beth ydyn nhw. Dewiswch un i gael syrpreis darllen! Rydym ni wedi rhoi crynodeb byr o’r plot ar ddechrau pob un i’ch helpu i benderfynu. Gallwch fenthyg y llyfr drwy ddefnyddio ein peiriannau hunan-fenthyg.

Hefyd, cynhelir ein her ddarllen Darllen yn Well y tymor hwn. Mae llawer o syniadau yno i ysbrydoli’ch llyfr darllen newydd chi!

Books wrapped up in brown paper on a book trolley

This post has no comments.
Load More Comments
10/01/2022
profile-icon Philippa Price

Have you taken part in our Better Read challenges? They are a great way to diversify your reading and discover new authors and genres. We’re launching a new one this week inspired by Black History Month!

Read a book that matches each of the categories below.

 • Being Black in Britain

 • Genre fiction by a Black author

 • Black British History

 • Blind Date with a Book

Look out for our Blind Date with a Book displays in Bay and Singleton Park Libraries this October. We've chosen books by some of our favourite Black authors and wrapped them up so you can't see what they are. Choose one for a surprise read! We've put a short plot summary on the front of each one to help you decide. You can borrow the books using our self-issue machines.

We’ve gathered together some suggestions for each prompt. Suggestions include ebooks and audio books that you can access for free.

Or find your own books and share your ideas using #suBetterRead.

Let us know how you get on @SwanseaUniLib on Twitter and Instagram.

The challenge runs until 9th January 2023.

This post has no comments.
Load More Comments
10/01/2022
profile-icon Philippa Price

Ydych chi wedi cymryd rhan yn ein heriau Darllen yn Well? Maent yn ffordd wych o amrywio eich darllen a dod o hyd i awduron a genres newydd. Rydym yn lansio un newydd yr wythnos hon wedi’i hysbrydoli gan Fis Hanes Pobl Dduon!

Darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod.

 • Bod yn Ddu ym Mhrydain

 • Ffuglen genre gan awdur Du

 • Hanes Pobl Dduon ym Mhrydain

 • Dêt Dall gyda Llyfr

Cadwch lygad am ein harddangosfeydd Dêt Dall gyda Llyfr yn Llyfrgelloedd y Bae a Singleton y mis Hydref hwn. Rydym ni wedi dewis llyfrau gan rai o’n hoff awduron du a’u lapio fel nad oes modd i chi weld beth ydyn nhw. Dewiswch un i gael syrpreis darllen! Rydym ni wedi rhoi crynodeb byr o’r plot ar ddechrau pob un i’ch helpu i benderfynu. Gallwch fenthyg y llyfr drwy ddefnyddio ein peiriannau hunan-fenthyg.

Rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ynghyd ar gyfer pob awgrym. Mae awgrymiadau'n cynnwys e-lyfrau a llyfrau clyweled y gallwch gael mynediad atynt am ddim.

Neu awgrymwch eich llyfrau chi eich hun a rhannu eich syniadau drwy ddefnyddio  #paDarllenYnWell.

Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter a Instagram.

Cynhelir yr her tan 9 Ionawr 2023.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.