Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 2 of 2 Results

08/18/2022
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Library Information Desks at Bay and Singleton are currently staffed by the Customer Service Team which supports students, staff and visitors with Library and IT queries.

MyUniHub has recently joined the Customer Service Team at the Singleton Park Library Information Desk. MyUniHub will remain in their present location on the Bay Campus (Tower Information Centre). The MyUniHub team supports students with proof of enrolment, certified and replacement copies of certificates, transcripts, enrolment queries, change of enrolment status for withdrawals and general signposting to University and Faculty services.

August and September will be a period of transition as the Customer Service Team will be renamed MyUniLibrary. To support this change, new signage will be put in place at the Singleton Park and Bay Campus Library Desks to identify the new services.

MyUniLibrary will continue to support IT enquiries until January 2023, when a new IT Service Desk will take over.

Information will be shared in updates to all students and staff as services develop and to support the launch of the new IT Service Desk.

From 30th August, Bay Library and Singleton Park Library will be open 24 hours, seven days a week. Customer Service/MyUniLibrary opening hours will be:

Monday-Friday:                 08:00 – 20:00

Saturday & Sunday:          12:00 – 20:00

From 5th September, MyUniHub opening hours will be:

Monday-Friday:                 09:00 – 16:00

Saturday & Sunday:          Closed

It is a good idea to check the Library webpages and MyUniHub webpages for up-to-date information about all of our services and opening times.

This post has no comments.
Load More Comments
08/18/2022
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Ar hyn o bryd mae Desgiau Gwybodaeth Llyfrgell yn y Bae a Singleton yn cael eu staffio gan y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid sy'n cefnogi myfyrwyr, staff ac ymwelwyr ag ymholiadau Llyfrgell a TG.

Mae MyUniHub wedi ymuno â'r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn Nesg Wybodaeth Llyfrgell Parc Singleton yn ddiweddar. Bydd MyUniHub yn aros yn eu lleoliad presennol ar Gampws y Bae (Canolfan Wybodaeth y Tŵr). Mae tîm MyUniHub yn cefnogi myfyrwyr gyda phrawf o gofrestru, copïau ardystiedig a chopïau amnewid o dystysgrifau, trawsgrifiadau, ymholiadau cofrestru, newid statws cofrestru ar gyfer tynnu'n ôl a chyfeirio cyffredinol at wasanaethau'r Brifysgol a'r Gyfadran.

Bydd mis Awst a mis Medi yn gyfnod o drawsnewid gan y bydd y Tîm Gwasanaethau Cwsmer yn cael ei ailenwi yn MyUniLibrary. I gefnogi'r newid hwn, bydd arwyddion newydd yn cael eu gosod ar Ddesgiau Llyfrgell Parc Singleton a Champws y Bae i nodi'r gwasanaethau newydd.

Bydd MyUniLibrary yn parhau i gefnogi ymholiadau TG tan Ionawr 2023, pan fydd Desg Gwasanaeth TG newydd yn cymryd drosodd.

Bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu mewn diweddariadau i'r holl fyfyrwyr a staff wrth i wasanaethau ddatblygu ac i gefnogi lansiad y Ddesg Gwasanaeth TG newydd.

O 30ain Awst, bydd Llyfrgell y Bae a Llyfrgell Parc Singleton ar agor 24 awr, saith diwrnod yr wythnos. Oriau agor Gwasanaeth Cwsmer/MyUniLibrary fydd:

Dydd Llun - Dydd Gwener:        08:00 - 20:00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul:         12:00 – 20:00

O 5ed Medi, oriau agor MyUniHub fydd:

Llun-Gwener:                             09:00 – 16:00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul:        Ar gau

Mae'n syniad da edrych ar dudalennau gwe'r Llyfrgell a thudalennau gwe MyUniHub i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein holl wasanaethau ac oriau agor.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.