Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 8 of 8 Results

05/31/2022
profile-icon Philippa Price
No Subjects

SU Libraries wish you all the best of luck on your recent assessments.

To those of you who are finishing your studies and leaving Swansea, good luck!

Don’t forget to return any items you have out on loan to the library and to clear any fines from your account. Your IT account will be disabled after your course ends. Please advise contacts of an alternative email address and secure any personal data you may require in the future. Please have a look at the account closure checklist.

For those of you returning in September, please be aware:

 • If you have books or journals out on loan over the summer, they will continue to auto-renew and you don’t need to worry about them unless another user requests them. If this happens you will receive an email advising you to return the item(s) within 14 days. If you keep items over the summer, please be sure to check your University email account regularly.

 • Please return any outstanding laptop loans promptly to the self-service locker at the Library where you borrowed them. These will not auto-renew and fines are £10.00 per day.

 • If you have concerns about returning any items, please let the Customer Service team know right away. You can post books back to us, if necessary. Please look at the Library webpages for contact details and postal addresses.

If you’re using SU Libraries over the Summer:

 • From 1st June until 29th August, summer opening hours at Singleton Park and Bay Libraries will be 8am to midnight however Singleton Park Library will close at 6pm on Thursday, 2nd June for the Summer Ball.

 • You’ll find up to date information on opening times of all our libraries on our webpages.

 • Two-week self-service laptop loans will continue to be available from Bay and Singleton Park Libraries. These are non-renewable and must be returned to the locker where they were borrowed by the due date.

 • You will be able to consult Subject Librarians via online chat or in one-to-one appointments. Full details are in Libguides.

If you have any questions or concerns, please get in touch with the Customer Service Team.

We will be doing some work to improve the building and study areas in the Singleton Park Library this summer and would like to apologise in advance for any disruption and also to thank you for your patience and understanding while we carry out improvements.

We welcome your feedback and suggestions so we can make improvements and would be grateful if you would get in touch with Customer Services to share them.

This post has no comments.
Load More Comments
05/31/2022
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe’n dymuno pob lwc i chi yn eich asesiadau diweddar.

I’r rhai hynny ohonoch sy’n gorffen eich astudiaethau ac sy’n gadael Abertawe, pob lwc!

Peidiwch ag anghofio dychwelyd unrhyw eitemau y benthycoch i’r llyfrgell a thalu unrhyw ddirwyon ar eich cyfrif. Caiff eich cyfrif TG ei gau pan ddaw eich cwrs i ben. Cofiwch roi cyfeiriad e-bost arall i’ch cysylltiadau a chadw unrhyw ddata personol y bydd efallai ei angen arnoch yn y dyfodol. Cymerwch olwg ar y rhestr wirio cau cyfrifon.

I’r rhai ohonoch fydd yn dychwelyd ym mis Medi, nodwch:

 • Os bydd gennych lyfrau neu gyfnodolion ar fenthyg dros yr haf, bydd y rhain yn parhau i adnewyddu’n awtomatig ac ni fydd angen i chi boeni amdanynt oni bai fod rhywun arall yn gofyn i’w benthyg. Os bydd hyn yn digwydd, byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi ddychwelyd yr eitem(au) o fewn 14 diwrnod. Os ydych yn bwriadu cadw eitemau dros yr haf, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd.

 • Gofynnir i chi ddychwelyd gliniaduron sydd dal ar fenthyg yn brydlon i’r cypyrddau clo hunanwasanaeth yn y Llyfrgell o ble fenthycoch chi nhw. Ni fydd y rhain yn adnewyddu’n awtomatig a chodir dirwy o £10.00 y dydd.

 • Os oes gennych unrhyw bryderon am ddychwelyd eitemau, rhowch wybod i’r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar unwaith. Gallwch ddychwelyd llyfrau i ni trwy’r post, os oes angen. Ewch i dudalennau gwe y Llyfrgell am fanylion cyswllt a chyfeiriadau post.

Os ydych yn defnyddio Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe dros yr Haf:

 • O 1 Mehefin tan 29 Awst, bydd oriau agor  yr haf yn Llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae o 8am tan hanner nos, ond bydd Llyfrgell Parc Singleton yn cau am 6pm ar ddydd Iau, 2 Mehefin ar gyfer Dawns yr Haf.

 • O 3 Mehefin, bydd Llyfrgelloedd Parc Singleton a’r Bae ar agor o 8am tan hanner nos saith niwrnod yr wythnos.

 • Cewch hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am oriau agor ein holl lyfrgelloedd ar ein tudalennau gwe.

 • Bydd benthyciadau hunanwasanaeth gliniaduron am bythefnos yn parhau i fod ar gael o Lyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton. Nid oes modd adnewyddu’r rhain ac mae’n rhaid eu dychwelyd i’r cwpwrdd clo o ble daethon nhw erbyn y dyddiad dychwelyd.
 • Bydd modd i chi gysylltu â Llyfrgellwyr Pynciol trwy sgwrsio ar-lein neu gellir cael apwyntiadau unigol. Ceir manylion llawn yng Nghanllawiau’r Llyfrgell.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Byddwn yn gwneud gwelliannau i adeilad a mannau astudio Llyfrgell Parc Singleton dros yr haf, ac ymddiheurwn o flaen llaw am unrhyw darfu a diolchwn i chi am eich amynedd a dealltwriaeth wrth i ni gwblhau’r gwaith.

Croesawn eich adborth ac awgrymiadau am sut gallwn wella a byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn cysylltu â Gwasanaethau Cwsmeriaid i’w rhannu.

This post has no comments.
Load More Comments
05/25/2022
profile-icon Susan Glen
No Subjects

Signs saying Mix and Match

 

Mix a Match: digwyddiad ar-lein yn y llyfrgell i staff academaidd

22 Mehefin 2022, 10am – 4pm
 

Nod Cymysgu a Pharu (dros Zoom) yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar adnoddau a pholisïau'r llyfrgell, rhoi awgrymiadau ymchwil i chi a rhoi gwybod i chi sut y gallwn ni eich cefnogi chi. Gan ein bod ni'n gwybod eich bod chi i gyd yn brysur, meddyliwch am hyn fel dewislen lle gallwch chi ddewis y sesiynau a fydd yn ddefnyddiol i chi.

 • Embase
 • Proquest One Literature
 • Archifau papurau newydd ar-lein
 • BoB (Box of Broadcasts)
 • Gweithio'n fwy clyfar: Darganfod dulliau chwilio llenyddiaeth
 • iFind Reading
 • Amrywio rhestrau darllen
 • Mynediad agored i ymchwilwyr Abertawe
 • Endnote (yn bersonol)

Mae angen cofrestru.  Cofrestrwch yn: 

https://libguides.swansea.ac.uk/academicstaff/training

Os oes gennych chi ymholiadau, cysylltwch â:

Susan Glen (E-bost: s.glen@abertawe.ac.uk)

This post has no comments.
Load More Comments
05/25/2022
profile-icon Susan Glen
No Subjects

 

Signs saying Mix and Match

Mix and Match: library online event for academic staff

22 June 2022, 10am – 4pm
Mix and Match (via Zoom) aims to bring you up to date on library resources and policies, give you some tips for your research and let you know how we can support you. As we know you are all busy, think of it as a menu where you can just select the sessions that will be useful to you.

 • Embase
 • Proquest One Literature
 • Online newspaper archives
 • BoB (Box of Broadcasts)
 • Working smarter: Discover tools for literature searching
 • iFind Reading
 • Diversifying reading lists
 • Open access deals for Swansea researchers
 • Endnote (in person event)

Registration is required.  Register at: 

https://libguides.swansea.ac.uk/academicstaff/training

Any queries, please contact:

Susan Glen (Email: s.glen@swansea.ac.uk)

This post has no comments.
Load More Comments
05/23/2022
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Someone lying back reading a book on a beautiful sunny beach

Have you taken part in our Better Read challenges? They are a great way to diversify your reading and discover new authors and genres. We’re launching a new one this week!

Read a book that matches each of the categories below.

 • A book in translation

 • An audio book

 • A book you started but never finished

 • A short story

 • Poetry

We’ve gathered together some suggestions for each prompt. Suggestions include ebooks and audio books that you can access for free.

Or find your own books and share your ideas using #suBetterRead.

Let us know how you get on @SwanseaUniLib on Twitter, Instagram and Facebook.

The challenge runs until 23rd September 2022.

This post has no comments.
Load More Comments
05/23/2022
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Someone lying back reading a book on a sunny beach

Ydych chi wedi cymryd rhan yn ein heriau Darllen yn Well? Maent yn ffordd wych o amrywio eich darllen a dod o hyd i awduron a genres newydd. Rydyn ni’n lansio un newydd yr wythnos hon!

Darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod.

 • Llyfr sy’n cael ei gyfieithu

 • Llyfr sain

 • Llyfr rydych wedi dechrau arno ond byth wedi’i orffen

 • Stori fer

 • Barddoniaeth

Rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ynghyd ar gyfer pob awgrym. Mae awgrymiadau'n cynnwys e-lyfrau a llyfrau clyweled y gallwch gael mynediad atynt am ddim.

Neu awgrymwch eich llyfrau chi eich hun a rhannu eich syniadau drwy ddefnyddio  #paDarllenYnWell.

Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter, Instagram a Facebook.

Cynhelir yr her tan 23 Medi 2022.

This post has no comments.
Load More Comments
05/19/2022
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Global Accessibility Awareness Day logo

Today is Global Accessibility Awareness Day (GAAD). It’s a day to raise awareness of digital inclusion and the barriers faced by many disabled people. There are simple changes we can all make to things more accessible for everyone. Read Sofie O’Shea’s post on the Library Document Supply Services’ review of their webpages to make them more accessible. Are there changes you could make to be more inclusive?  Here are a few examples:

 • Add alt text to describe any images you use (this includes photos and GIFs shared on social media)
 • Ensure your videos have accurate captions
 • Make your text legible, e.g. for documents use a minimum 12 point type face and a sans-serif font such as Arial; use text colours that have a high contrast to the background
 • Use the Accessibility Checker to check your Word, PowerPoint, Excel and Outlook files for accessibility issues so you can make improvements

Swansea University staff can check the guidance and advice collated by Swansea Academy for Inclusivity and Learner Support (SAILS) to ensure learning material is accessible to more people.

This post has no comments.
Load More Comments
05/19/2022
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Logo Diwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang

Mae heddiw yn Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Hygyrchedd Byd-eang (GAAD). Mae’n ddiwrnod i gynyddu ymwybyddiaeth am gynhwysiant digidol a’r rhwystrau y mae nifer o bobl anabl yn eu hwynebu. Trwy newidiadau syml, gallwn ni wneud pethau yn fwy hygyrch i bawb. Darllenwch bostiad Sofie O’Shea ar adolygiad Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau’r Llyfrgell o’u tudalennau gwe er mwyn eu gwneud yn fwy hygyrch. Allech chi wneud newidiadau er mwyn bod yn fwy cynhwysol? Dyma rai enghreifftiau:

 • Ychwanegwch destun amgen i ddisgrifio delweddau rydych chi’n eu defnyddio (mae hyn yn cynnwys ffotograffau a ffeiliau GIF a rennir ar gyfryngau cymdeithasol)
 • Sicrhewch fod capsiynau eich fideos yn gywir 
 • Sicrhewch fod eich testun yn ddarllenadwy e.e. defnyddiwch o leiaf faint testun12 pwynt a ffont sans-serif megis Arial; defnyddiwch liwiau testun sy’n gwrthgyferbynnu’n dda â’r cefndir
 • Defnyddiwch Accessibility Checker i wirio eich ffeiliau Word, PowerPoint, Excel ac Outlook rhag ofn bod materion hygyrchedd y gallech chi eu gwella

Gall staff Prifysgol Abertawe wirio’r arweiniad a’r cyngor a gasglwyd gan Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe (SAILS) i sicrhau bod deunydd dysgu yn hygyrch i ragor o bobl.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.