Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 2 of 2 Results

12/07/2021
profile-icon Bernie Williams
No Subjects

Nadolig Llawen - beth hoffech ei gael gan y Llyfrgell yn 2022?

Ewch i Lyfrgell y Bae neu Lyfrgell Parc Singleton lle byddwch yn gweld tagiau anrhegion i ysgrifennu dymuniad i wellhau’r Llyfrgell arnynt a'u clymu wrth y goeden.  Ym mis Ionawr byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddymuniadau defnyddwyr ein llyfrgelloedd a'r hyn y byddwn yn ei wneud i wneud gwelliannau.

Oriau agor dros y gwyliau

Bydd Llyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton yn parhau i fod ar agor am 24 awr a bydd staff yn gweithio ar y Desgiau Gwybodaeth ac eithrio ar 25 Rhagfyr, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr. Gweler ein tudalennau gwe oriau agor am fanylion llawn ein holl lyfrgelloedd a gwasanaethau dros y gwyliau.

Benthyciadau dros y gwyliau

• Os oes gennych lyfrau neu gyfnodolion ar fenthyg dros y cyfnod gwyliau, bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig ac nid oes angen ichi boeni amdanynt oni bai fod defnyddiwr arall yn y Llyfrgell yn gwneud cais amdanynt.

• A wnewch chi ddychwelyd unrhyw liniaduron sydd wedi'u benthyca'n brydlon. Ni chaiff y rhain eu hadnewyddu'n awtomatig a chodir dirwyon o £10.00 y diwrnod.

• Os bydd defnyddiwr arall yn y Llyfrgell yn gwneud cais am eitem sydd gennych chi, byddwch yn derbyn neges e-bost i'ch cyfrif myfyriwr er mwyn rhoi gwybod i chi. A wnewch chi ddychwelyd yr eitem erbyn y dyddiad a nodir yn yr e-bost. Os ydych wedi benthyg eitemau, cofiwch wirio'ch cyfrif yn rheolaidd.

• Cofiwch y caiff dirwy o £2.00 ei chodi arnoch bob dydd am eitemau hwyr sydd wedi'u hadalw nad ydynt yn cael eu dychwelyd erbyn y dyddiad dyledus. Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â dychwelyd eitem mewn pryd, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmer ar unwaith os gwelwch yn dda. Gallwch anfon llyfrau drwy'r post atom os oes angen. Edrychwch ar dudalennau gwe'r llyfrgell am fanylion cyswllt a chyfeiriadau post.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Mwynhewch y gwyliau!

This post has no comments.
Load More Comments
12/07/2021
profile-icon Bernie Williams
No Subjects

Christmas wishes - what would you like from the Library in 2022?

Visit Bay or Singleton Park Library and you will find gift tags to write a Library improvement wish and tie it on the tree. In January, we’ll let you know what Library users wished for and what we’re going to do to make improvements.

Vacation hours

Bay and Singleton Park Libraries will remain open 24 hours and Information Desks will be staffed except for December 25th and 26th and January 1st. Please see our opening hours webpages for full details of all our libraries and services over the vacation.

Christmas Vacation Loans

• If you have books or journals out on loan over the holiday period, they will continue to auto-renew, and you don’t need to worry about them unless another library user requests them.

• Please return any outstanding laptop loans promptly. These will not auto-renew, and fines are £10.00 per day.

• If another Library user requests an item that you have out, you will receive an email to your student account to let you know. Please return it by the date in the email. If you have items on loan, don’t forget to check your account regularly.

• Remember that overdue fines of £2.00 per day will be applied to recalled items not returned by the due date. If you have concerns about returning a recalled item on time, please let the Customer Service team know right away. You can post books back to us, if necessary. Please look at the Library webpages for contact details and postal addresses

If you have any questions or concerns, please get in touch with the Customer Service Team.

Have a very happy holiday!

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.