Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 2 of 2 Results

09/20/2021
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Have you taken part in our Better Read challenges? They are a great way to diversify your reading and discover new authors and genres. We’re launching a new one this week!

Read a book that matches each of the categories below. You don’t need to be a Fresher to join in!

 • Coming of age / leaving home

 • Looking after yourself

 • University life

We’ve gathered together some suggestions for each prompt. Suggestions include ebooks and audio books that you can access for free.

Or find your own books and share your ideas using #suBetterRead.

Let us know how you get on @SwanseaUniLib on Twitter, Instagram and Facebook.

The challenge runs until 4th January 2022.

Autumnal image of a pumpkin, blanket, mug, open book and someone's feet in warm socks arranged on a wooden floor

This post has no comments.
Load More Comments
09/20/2021
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Ydych chi wedi cymryd rhan yn ein heriau Darllen yn Well? Maent yn ffordd wych o amrywio eich darllen a dod o hyd i awduron a genres newydd. Rydyn ni’n lansio un newydd yr wythnos hon!

Darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod. Does dim rhaid i chi fod yn Lasfyfyriwr i gymryd rhan! 

 • Cyrraedd llawn oed / gadael cartref
 • Bywyd yn y Brifysgol
 • Prynwyd mewn cydweithrediad ag Undeb y Myfyrwyr i adlewyrchu dadwladychu, amrywiaeth, lles, a lles  
 • Gofalu am eich hun

Rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ynghyd ar gyfer pob awgrym. Mae awgrymiadau'n cynnwys e-lyfrau a llyfrau clyweled y gallwch gael mynediad atynt am ddim.

Neu awgrymwch eich llyfrau chi eich hun a rhannu eich syniadau drwy ddefnyddio  #paDarllenYnWell.

Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter, Instagram a Facebook.

Cynhelir yr her tan 4 Ionawr 2022.

        Autumnal image of a pumpkin, blanket, mug, open bo

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.