Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 5 of 5 Results

07/31/2020
profile-icon Lori Havard
No Subjects

 

Gwasanaeth Ceisio a Chasglu bellach ar agor

 

Os bydd angen llyfr arnoch chi ac nid yw ar gael yn electronig, gallwch chi bellach gyflwyno cais amdano trwy iFind, catalog y Llyfrgell, a’i gasglu o Lyfrgell Campws y Bae, Llyfrgell Campws Parc Singleton neu Lyfrgell Parc Dewi Sant. Cyflwynwch y cais ac ar ôl i aelod o staff y Llyfrgell ei gasglu oddi ar y silffoedd, byddwch chi’n derbyn neges e-bost yn dweud wrthych chi pryd a sut y gallwch chi ei gasglu.

Sylwer, mae’r llyfrgelloedd ar agor er mwyn casglu eitemau ar amserau penodol yn unig. Cewch fanylion llawn a’r oriau agor presennol yn https://swansea.ac.uk/library/covid19

_________________________________________________________________________________________________________

 

Request & Collect is now open

 

If you need a book and it is not available electronically, you can now request it in iFind, the Library catalogue, and collect it from Bay, Singleton Park or Saint David’s Park Libraries. Simply place the request and once Library staff have picked it from the shelves, you will receive an email notice telling you it is available and when and how to collect it.

 

Please note, libraries are only open for collection of items at specified times. Full details and current opening hours are available at https://swansea.ac.uk/library/covid19

 

This post has no comments.
Load More Comments
07/23/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

We will be moving our Dawsonera e-books to another platform soon. You will need to export any notes or annotations you have made on Dawsonera e-books before the 31st July. If you added any books to “My bookshelf” don’t forget to make a list, in case you need them again. Any questions please ask your Subject Librarians.

 

Byddwn yn symud ein e-lyfrau Dawsonera i blatfform arall yn fuan. Bydd angen i chi allforio unrhyw nodiadau neu anodiadau rydych chi wedi'u gwneud ar e-lyfrau Dawsonera cyn 31ain o Orffennaf. Os gwnaethoch ychwanegu unrhyw lyfrau at “My bookshelf” peidiwch ag anghofio gwneud rhestr, rhag ofn y bydd eu hangen arnoch eto. Gofynnwch i'ch Llyfrgellwyr Pwnc am unrhyw gwestiynau.

This post has no comments.
Load More Comments
07/10/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

We are trialling Box of Broadcasts aka BoB until the end of July. You can access BoB from the Online Library guide on the database tab or from iFind. BoB provides access to a range of radio and TV stations. You can record upcoming shows or search the archive of material. The best way to start is using the search function. This searches titles, metadata and transcripts. You can watch privately, use for teaching and create clips.

We also have access to Planet Estream which contains a TV & Radio Archive. You can access it from this link https://mrclabsestream.swan.ac.uk/  and you will need to click on Anonymous User and logout and then login with your normal login details. Click on the Create button and then the TV & Radio archive to explore the content. You can keyword search titles and transcripts where available. You will need to download content to the Swansea Planet eStream to play it.

We are very keen for feedback on both of these services as we look to provide the best and most suitable resources to support the University. Please email any comments to artslib@swansea.ac.uk

___________________________________________________________________________________________________

Rydyn ni’n treialu Box of Broadcasts (BoB) tan ddiwedd mis Gorffennaf. Gallwch chi gyrchu BoB o’r Canllaw Llyfrgell Ar-lein ar y tab cronfa ddata neu drwy iFind. Mae BoB yn rhoi mynediad at ystod o orsafoedd radio a theledu. Gallwch chi recordio sioeau a fydd yn cael eu darlledu neu chwilio’r deunyddiau yn yr archifau. Y ffordd orau o ddechrau yw trwy ddefnyddio’r swyddogaeth chwilio. Mae hyn yn chwilio am deitlau, metaddata a thrawsgrifiadau. Gallwch chi wylio mewn preifat, ei ddefnyddio at ddibenion addysgu a chreu clipiau.

Mae hefyd gennym ni fynediad at Planet Estream sy’n cynnwys Archifau Teledu a Radio. Gallwch chi gyrchu hyn trwy ddilyn y ddolen hon https://mrclabsestream.swan.ac.uk/  a bydd angen i chi glicio ar ddefnyddiwr dienw a allgofnodi ac yna mewngofnodi gyda'ch manylion mewngofnodi arferol. Cliciwch ar y botwm ‘Create’ ac yna ar yr archif Teledu a Radio er mwyn archwilio’r cynnwys. Gallwch chi chwilio gan ddefnyddio geiriau allweddol mewn teitlau a thrawsgrifiadau lle bod modd. Bydd angen i chi lawrlwytho cynnwys i Planet Estream Abertawe er mwyn ei chwarae.

Rydyn ni’n awyddus iawn i dderbyn adborth ar y ddau wasanaeth hwn wrth i ni geisio darparu’r adnoddau gorau a mwyaf priodol er mwyn cefnogi’r Brifysgol. E-bostiwch eich sylwadau i artslib@abertawe.ac.uk

 

This post has no comments.
Load More Comments
07/06/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Throughout July we will be holding a series of zoom drop-in sessions especially designed for those students working on their dissertations or research projects over the Summer.  This week we have 2 sessions:

Tuesday 7th July @ 12pm - SAGE research methods database

Thursday 9th July @ 11am - Working smarter

You can find out more and register to attend at our events calendar.

________________________________________________________________________________________________________

Trwy gydol mis Gorffennaf byddwn yn cynnal cyfres o sesiynau galw heibio sydd wedi'u ddylunio yn arbennig ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n gweithio ar eu traethodau hir neu brosiectau ymchwil dros yr Haf. Yr wythnos hon mae gennym 2 sesiwn:

Dydd Mawrth 7fed Gorfennaf @ 12yp - SAGE research methods database

Dydd Iau 9fed Gorfennaf @ 11yb - Working smarter

Gallwch chi ddysgu mwy a chofrestru yn ein calendr digwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
07/06/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

We have a trial for the Lean Library browser extension from Sage which will run from July 2020 to the end of September 2020.

Lean Library simplifies your access to our online scholarly content regardless of their location. When you go directly to publisher web sites, Lean Library cuts out the complication of finding out how to login and directs you straight to our login page to gain access to the resources.

Get started straightaway by downloading the Lean Library extension for your browser:

 https://leanlibrary.com/download/

As this is a trial - we'd love you to give your views by completing the short survey which is linked from the Lean Library extension. 

Please contact iss.css@swansea.ac.uk if you have any questions about the trial.

Here is a link to their privacy policy

_________________________________________________________________________________________________________________

Mae gennym dreial ar gyfer estyniad porwr Lean Library gan Sage a fydd yn rhedeg rhwng Gorffennaf 2020 a diwedd Medi 2020.

Mae Lean Library yn symleiddio'ch mynediad i'n cynnwys ysgolheigaidd ar-lein waeth beth yw eu lleoliad. Pan ewch yn uniongyrchol i wefannau cyhoeddwyr, mae Lean Library yn torri allan y cymhlethdod o ddarganfod sut i fewngofnodi ac yn eich cyfeirio'n syth at ein tudalen fewngofnodi i gael mynediad at yr adnoddau.

Dechreuwch ar unwaith trwy lawrlwytho estyniad Lean Library ar gyfer eich porwr:

 https://leanlibrary.com/download/

Gan mai treial yw hwn - byddem wrth ein bodd pe baech yn rhoi eich barn trwy gwblhau'r arolwg byr sydd wedi'i gysylltu o'r estyniad Lean Library.

Cysylltwch â iss.css@swansea.ac.uk  os oes gennych unrhyw gwestiynau am y treial.

Dyma linc i'r polisi preifatrwydd

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.