Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 10 of 10 Results

06/30/2020
profile-icon Elen Davies

Join us for this drop-in Q&A session on APA referencing.  Got a question, come and ask Suzanne, Erika and Elen, your Librarians in our online chat room. Open to all Swansea University students and staff.

Register and we'll send you the full details of how to join our online chat room.

Wednesday 30th June @ 2pm

Can't make it? Don't worry we have our online tutorials available to watch.

_________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio holi ac ateb ar Gyfeirnodi yn arddull APA.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Suzanne, Erika ac Elen, eich Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Ar gyfer cael mynediad i'n 'stafell sgwrsio ar-lein, cofrestrwch a wnawn ni danfon manylion llawn atoch.

Dydd Mercher 30ain Mehefin  @ 2yp

Methu dod?  Peidiwch a phoeni mae gennym tiwtoraliau i'w gwylio ar-lein.

This post has no comments.
Load More Comments
06/25/2020
profile-icon Sian Neilson
No Subjects

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau.

 

Pryd gallwch chi fenthyca llyfrau?

Ein bwriad yw ailagor llyfrgelloedd fesul cam, gan ddechrau gyda gwasanaeth “clicio a chasglu” yn Llyfrgelloedd Singleton a’r Bae o ganol mis Gorffennaf ac yn Llyfrgell Parc Dewi Sant o ddiwedd mis Gorffennaf. Mae hyn yn golygu y bydd defnyddwyr y llyfrgelloedd yn gallu cyflwyno cais yn iFind fel arfer ac, ar ôl derbyn e-bost i gadarnhau bod yr eitem ar gael, gallant fynd i’r llyfrgell a defnyddio’r cyfleuster hunanwasanaeth i fenthyca’r llyfrau. Bydd system unffordd ar waith, gan gynnwys mynedfa ac allanfa ar wahân, a bydd system giwio yn sicrhau bod defnyddwyr y llyfrgell yn cadw 2 fetr ar wahân. Bydd yr oriau agor yn gyfyngedig i ddechrau a bydd gwybodaeth a’r newyddion diweddaraf am argaeledd y gwasanaeth hwn ar ein tudalennau gwe

 

Pryd byddwch chi’n gallu astudio yn y Llyfrgell?

Ar ôl i ni asesu’r gwasanaeth “clicio a chasglu” a chwblhau cynlluniau i asesu faint o ddefnyddwyr gallwn eu derbyn, systemau awyru, gweithdrefnau glanhau a sut bydd defnyddwyr yn symud o gwmpas yr adeiladau, ein gobaith yw y gallwn gynnig rhai lleoedd astudio ym mis Awst. Unwaith eto, cadwch lygad ar ein tudalennau gwe am yr wybodaeth ddiweddaraf.

Beth os bydd angen adnoddau arnoch chi yn y cyfamser?

Mae staff y llyfrgelloedd yn sicrhau bod adnoddau ar gael ar-lein lle bynnag y bo modd. Os oes angen llyfrau neu erthyglau cyfnodolion penodol arnoch chi nad ydynt ar gael yn electronig, cysylltwch â ni yn customserservice@abertawe.ac.uk, https://libguides.swansea.ac.uk/Document-Supply, neu gallwch gysylltu â’ch llyfrgellwyr pwnc yn https://libguides.swansea.ac.uk

Rydym yn deall pwysigrwydd Gwasanaethau Llyfrgell i fyfyrwyr ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau y bydd adeiladau yn hygyrch eto cyn gynted â phosib ac, yn bwysicaf oll, sicrhau bod defnyddwyr a staff y Llyfrgelloedd yn cadw’n iach ac yn ddiogel.

This post has no comments.
Load More Comments
06/25/2020
profile-icon Sian Neilson
No Subjects

The University is planning return to campuses and reopening of services with the health and safety of students and staff as its top priority. In accordance with guidance from Welsh Government and University Management, Library staff have been working closely with Health and Safety and Estates colleagues to plan a safe, phased return which enables social distancing of 2 metres, sanitiser points and provision of services with minimal contact.

When can you take books out?

Our plan is to reopen libraries in a phased approach starting with a “click and collect” service at Singleton and Bay Libraries from mid-July and at Saint David’s Park Library from the end of July. This will enable Library users to place a request in iFind as usual and, following notification by email of availability, visit the Library and use self-issue to take the books out. There will be a one-way system operating with separate entrance and exit and a queueing system facilitating 2m separation of Library users. Opening hours will be limited to start and further information and updates on the availability of this service will be available on our webpages

 

When will you be able to study in the Library?

Following assessment of the “click and collect” service and completion of plans to assess capacity, ventilation, cleaning regimes and options for users to circulate around the buildings, we are hoping to make some study spaces available in August. Again, please look for updates on our webpages.

 

What if you need resources in the meantime?

Library staff are making online resources available wherever possible.  If there are particular books or journal articles that you need to access which are not currently available electronically, please contact us at customerservice@swansea.ac.uk, https://libguides.swansea.ac.uk/Document-Supply, or get in touch with your subject librarians at https://libguides.swansea.ac.uk

We understand the importance of Library Services to students and we are working hard to ensure that buildings will be accessible again as soon as possible and, most importantly, to ensure that Library users and staff remain healthy and safe.

This post has no comments.
Load More Comments
06/22/2020
profile-icon Naomi Prady
No Subjects

Working on your dissertation this summer? The library can help you develop your research and referencing skills.

Throughout July we will be holding a series of zoom drop-in sessions.

SAGE Research Methods

Tuesday 7th July, 12:00-12.30

Working Smarter

Thursday 9th July, 11:00-11:30

Mendeley

Thursday 16th July, 11:00-11:30

EndNote Online

Thursday 16th July, 14:00-14:30

EndNote desktop

Thursday 16th July, 15:00-15:30

Keeping up to date

Friday 17th July, 12:00-12:30

Newspapers

Monday 20th July, 14:00-14:30

Literature searching (School of Management)

Tuesday 21st July, 13:00-13:30

Literature searching (Health and Medicine)

Tuesday 21st July, 14:00-14:30

Literature searching (Criminology)

Wednesday 22nd July, 14:00-14:30

Literature searching (Science)

Thursday 23rd July, 14:00-14:30

APA referencing

Monday 27th July, 14:00-14:30

Vancouver referencing

Tuesday 28th July, 14:00-14:30

MHRA referencing

Wednesday 29th July, 14:00-14:30

OSCOLA referencing

Thursday 30th July, 14:00-14:30


You can find out more and register to attend at our events calendar.

_______________________________________________________________________________________________

Ydych chi’n gweithio ar eich traethawd estynedig yr haf hwn? Gall y llyfrgell eich helpu chi i hogi eich sgiliau ymchwil a chyfeiriadu.

Drwy gydol mis Gorffennaf byddwn ni’n cynnal cyfres o sesiynau galw heibio ar Zoom.

SAGE Research Methods

7fed o Orffennaf, 12:00-12:30

Gweithio'n Gallach

9fed o Orffennaf, 11:00-11:30

Mendeley

16eg o Orffennaf, 11:00-11:30

EndNote Ar-lein

16eg o Orffennaf, 14:00-14:30

EndNote ar eich cyfrifiadur

16eg o Orffennaf, 15:00-15:30

Sut i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf

17eg o Orffennaf, 12:00-12:30

Papurau Newydd

20fed o Orffennaf, 14:00-14:30

Chwilio Llenyddiaeth (Yr ysgol reolaeth)

21ain o Orffennaf, 13:00-13:30

Chwilio Llenyddiaeth (Iechyd a Meddygaeth)

21ain o Orffennaf, 14:00-14:30

Chwilio Llenyddiaeth (Troseddeg)

22ain o Orffennaf, 14:00-14:30

Chwilio Llenyddiaeth (Gwyddoniaeth)

23ain o Orffennaf, 14:00-14:30

Cyfeirnodi yn arddull APA

27ain o Orffennaf, 14:00-14:30

Cyfeirnodi yn arddull Vancouver

28ain o Orffennaf, 14:00-14:30

Cyfeirnodi yn arddull MHRA

29ain o Orffennaf, 14:00-14:30

Cyfeirnodi yn arddull OSCOLA

30ain o Orffennaf, 14:00-14:30

Gallwch chi ddysgu mwy a chofrestru yn ein calendr digwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
06/18/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Take a look at the software available for you to download off campus on our online learning apps pages https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/remote-learning-guide/online-learning-apps/ 

Cymerwch gip olwg ar y feddalwedd sydd ar gael i chi ei lawrlwytho oddi ar y campws ar ein tudalennau apiau dysgu ar-lein https://myuni.swansea.ac.uk/cy/bywyd-academaidd/cannllaw-ar-gyfer-dysgu-o-bell/apiau-dysgu-ar-lein/

This post has no comments.
Load More Comments
06/15/2020
profile-icon Elen Davies

Please join us for this week's drop-in session on Finding Open Access Data.  Got a question, come and ask Allison and Sian, your Librarians in our online chat room. Open access resources can be used to find published information swiftly and often without cost. Open access material includes journal articles, scholarly and scientific monographs, educational resources, metadata, digitised material and research data.

We'll be looking at:

 • Research Datasets
 • Government Data (UK and Globally)
 • UK Data Archive
 • Licencing Types
 • Data Repositories

Open to all Swansea University students and staff.

Tuesday 16th June @2pm

Full details of this session and future online skills sessions can be found on our events calendar.

___________________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio ar sut i ddarganfod Data Mynediad Agored.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Allison a Sian, eich Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein. Gellir defnyddio adnoddau mynediad agored i ddod o hyd i wybodaeth gyhoeddedig yn gyflym, ac yn rhad ac am ddim yn aml. Mae deunydd mynediad agored yn cynnwys erthyglau mewn cyfnodolion, monograffau ysgolheigaidd a gwyddonol, adnoddau addysgol, metaddata, deunydd a data ymchwil wedi’u digideiddio.

Byddwn yn edrych ar:

 • Setiau Data
 • Data'r Llywodraeth (DU ac yn fyd-eang)
 • UK Data Archive
 • Mathau trwyddedu
 • Cadwrfeydd Data

Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Dydd Mawrth 16eg Mehefin @2yp

Am fanylion llawn y sesiwn hon a sesiynau yn y dyfodol ewch draw i'n calendr o ddigwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
06/08/2020
profile-icon Elen Davies

Please join us for this week's drop-in session on Finding Open Access Resources.  Got a question, come and ask Allison and Sian, your Librarians in our online chat room. Open access resources can be used to find published information swiftly and often without cost. Open access material includes journal articles, scholarly and scientific monographs, educational resources, metadata, digitised material and research data.

We'll be looking at:

 • Finding Open Access material
 • Websites, Directories and Open Access Projects
 • Institutional and Subject Repositories
 • Discovery tools
 • Links to further guidance on Open Access Resources

Open to all Swansea University students and staff.

Tuesday 9th June @2pm

Full details of this session and future online skills sessions can be found on our events calendar.

___________________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio ar sut i ddarganfod Adnoddau Mynediad Agored.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Allison a Sian, eich Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein. Gellir defnyddio adnoddau mynediad agored i ddod o hyd i wybodaeth gyhoeddedig yn gyflym, ac yn rhad ac am ddim yn aml. Mae deunydd mynediad agored yn cynnwys erthyglau mewn cyfnodolion, monograffau ysgolheigaidd a gwyddonol, adnoddau addysgol, metaddata, deunydd a data ymchwil wedi’u digideiddio.

Byddwn yn edrych ar:

 • Chwilio am ddeunydd Mynediad Agored
 • Gwefannau, Cyfeiriaduron a Phrosiectau Mynediad Agored
 • Storfeydd Sefydliadol a Phwnc
 • Offer Darganfod
 • Offer Cyflwyno
 • Dolenni i arweiniad pellach ar Adnoddau Mynediad Agored

Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Dydd Mawrth 9fed Mehefin @2yp

Am fanylion llawn y sesiwn hon a sesiynau yn y dyfodol ewch draw i'n calendr o ddigwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
06/03/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

As you are aware, our library buildings are currently closed due to the Covid-19 pandemic. We understand that some students will be leaving Swansea University in the coming days and would like to update you about our current procedures and provide some reassurance to you.

Firstly, any library items that have already been returned (via Security colleagues at the Bay Campus or via post) will be removed from your account as soon as library staff are safely able to return to working on campus and any agreed quarantine periods for library materials have passed.  

 

 • All fines and fees incurred during the period of closure due to Covid-19 will also be removed from your account in due course.

 

Provided you have returned your library items, you can ignore any further reminders or account statements.

If you still have items on loan and are able to keep hold of them until we re-open then please do so.  This will help us to minimise the number of people visiting campus.

 

However, if you are a final year student, are leaving Swansea University for good and/ or do not live locally, you may return library items to the following locations:

 • Bay Campus -  Security based in the Tower Reception (between 8am and 8pm)
 • Singleton Campus -  Costcutter* (based in Fulton House) between the following hours: 
 • Monday - Friday 8am-8pm
 • Saturday & Sunday 9am - 6pm

*Costcutter are also running a foodbank and would be very grateful for any donations of unwanted in-date non-perishable items.

 

We are continuing to follow both Government and Swansea University guidance in order to enable a safe phased return to on site working and will update our webpages when there are any changes to our current procedures or when new information becomes available.

If you have any questions or concerns please contact us at customer services or via service desk.

_____________________________________________________________________________________________________

Fel rydych yn ymwybodol, ar hyn o bryd mae adeiladau’r llyfrgelloedd ar gau oherwydd pandemig Covid-19. Deallwn bydd rhai myfyrwyr yn ymadael a Phrifysgol Abertawe yn y dyddiau sy'n dod, a hoffwn eich diweddaru am ein trefnau a cheisio rhoi cysur i chi.

Yn gyntaf, bydd unrhyw eitemau’r llyfrgell sydd wedi ei dychwelyd (trwy Diogelwch Campws y Bae neu drwy bost) yn cael ei diddymu o’ch cyfrif cyn gynted a bo staff y llyfrgell yn dychwelyd yn ddiogel i’r Campysau a bod unrhyw gyfnod cwarantîn am ddeunyddiau llyfrgell wedi pasio.

 

 • Ceir pob diryw a ffioedd a achosir yn ystod y cyfnod ar gau oherwydd Covid-19 ei diddymu o’ch cyfrif pryd mae’r amser yn dod.

 

Ar yr amod eich bod wedi dychwelyd eich eitemau llyfrgell, gallwch anwybyddu unrhyw nodiadau atgoffa neu ddatganiad cyfrif.

Os mae eitemau dal ar fenthyciad gyda chi a gallwch chi gadw nhw nes bod y llyfrgell yn ail-agor, gallwch chi wneud hynny os gwelwch yn dda . Bydd hyn yn ein helpu gyda’r nifer o bobl sy’n ymweld â’r Campws.

 

Yn ogystal, os rydych yn eich blwyddyn olaf o astudio, yn gadael Prifysgol Abertawe am byth/neu ddim yn byw yn lleol, gallwch ddychwelyd eitemau’r llyfrgell i’r lleoliadau canlynol:

 • Campws y Bae – Diogelwch Campws, lleolir yn nerbynfa’r Tŵr (amseroedd gollwng eitemau’r llyfrgell rhwng 8yb i 8yh Dydd Llun i Ddydd Sul)
 • Campws Singleton – Costcutter* (lleolir yn Tŷ Fulton) yn ystod yr oriau canlynol:
 • Dydd Llun – Dydd Gwener 8yb i 8yh
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9yb i 6yh

*Mae Costcutter hefyd yn rhedeg banc bwyd a bydden nhw’n ddiolchgar am unrhyw gyfraniad o eitemau nad ydynt yn ddarfodus sydd o fewn dyddiad.

 

Rydym yn parhau i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth a Phrifysgol Abertawe er mwyn sicrhau dychweliad graddol i weithio ar safle sy’n ddiogel a byddem yn diweddaru’r tudalennau we wrth i unrhyw newidiadau i’r gweithdrefnau digwydd neu os oes gwybodaeth newydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â ni yn y gwasanaethau cwsmeriaid neu trwy'r ddesg wasanaeth.

This post has no comments.
Load More Comments
06/02/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Please join us for this week's drop-in session on Finding research using Scopus.  Got a question, come and ask Erika and Sian, your Librarians in our online chat room. We'll be looking at creating a successful search strategy in Scopus to find research for your assignments.  Open to all Swansea University students and staff.

Wednesday 3rd June @2pm

Full details of this session and future online skills sessions can be found on our events calendar.

___________________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio ar sut i ddarganfod ymchwil trwy ddefnyddio Scopus.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Erika a Sian, eich Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  Byddwn yn edrych ar sut i greu strategaeth chwilio llwyddiannus er mwyn ddod o hyd i ymchwil ar gyfer eich aseiniadau.  Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Dydd Mercher 3ydd Mehefin @2yp

Am fanylion llawn y sesiwn hon a sesiynau yn y dyfodol ewch draw i'n calendr o ddigwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
06/01/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Please join us for this week's drop-in session on accessing newspapers online.  Got a question, come and ask Bernie and Carine your Librarians in our online chat room. We'll be looking at how to use the Times Archive and UK Press Online to access newspapers.  Open to all Swansea University students and staff.

Tuesday 2nd June @12pm

Full details of this session and future online skills sessions can be found on our events calendar.

___________________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio ar sut i gael mynediad i baburau newydd ar-lein.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Bernie a Carine, eich Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  Byddwn yn edrych ar sut i gael mynediad i bapurau newydd trwy ddefnydio'r Times Archive a UK Press Online
Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Dydd Mawrth 2il Mehefin @12yp

Am fanylion llawn y sesiwn hon a sesiynau yn y dyfodol ewch draw i'n calendr o ddigwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.