Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 11 of 11 Results

05/28/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

The library’s Document Supply Service offers a range of services to staff and students at the university. If you need essential material for your research and it is not held by Swansea University libraries, then we can obtain a loan or copy from another library for you. The Document Supply Service can also digitise content such as a chapter from a textbook and make it available to students via their reading list.

Below, team member Sofie O’Shea details the process that she went through to improve the accessibility of the Document Supply Office’s public resources for the Interlibrary Loans Service and Library Scanning Service. This process was necessary to allow us to better cater for a wide range of user needs and to improve service inclusivity.

Sofie O’Shea

Before auditing our public resources, I first reviewed university best practice guidelines on improving accessibility. I attended Transcription Centre Manager Tina Webber’s excellent training session on ‘Creating accessible documents’ and made good use of Swansea Academy for Inclusivity and Learner Support’s (SAILS) guide to Making Resources Inclusive. These training resources were clear and helpful, providing simple yet effective advice.

Following recommendations, I enlarged text to a minimum of size 12 in a simple, clear font and reviewed colours used to ensure there was a good contrast between text and background. To improve readability, I simplified the layout of resources, minimised the number of tables on forms and aligned text to the left hand side of the page.

To improve the accessibility of the Document Supply Service and Library Scanning Service Library Guides, I worked alongside my colleague, James Broomhall, to check that webpage heading structures were logical and consistent and to add ALT tag descriptions to images. Hyperlinks were amended to display more meaningful content descriptions - for instance, showing the name of the document as opposed to stating ‘click here’. This is helpful for anyone using screen reading software.

When looking at content, large paragraphs of text were broken down into smaller sections and bullet points. This will improve browsability by allowing users to find essential information more quickly and easily. I also checked content for conciseness and replaced technical terms with plain language wherever possible.

Overall, it was surprising how simple it was to start making changes that will remove barriers to our service. Whilst it is recognised that it is not possible to implement one approach to meet all individuals’ needs, it is important to try to accommodate as many needs as we can. As shown above, inclusivity does not need to be challenging – in many instances, making small changes to the way we work is enough to start us on the path to a more inclusive and user-friendly environment.

This post has no comments.
Load More Comments
05/28/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Mae Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau’r llyfrgell yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau i staff a myfyrwyr yn y brifysgol. Os oes angen deunydd hanfodol arnoch ar gyfer eich ymchwil ac ni chedwir ef yn llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe, gallwn ei gael ar fenthyg neu gael copi ohono o lyfrgell arall i chi. Gall y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau hefyd ddigideiddio cynnwys megis pennod o lyfr testun a’i gwneud yn hygyrch i fyfyrwyr drwy eu rhestr ddarllen.

Isod, mae aelod o’r tîm Sofie O’Shea yn nodi’r broses y bu hi drwyddi i wella hygyrchedd adnoddau cyhoeddus y Swyddfa Cyflenwi Dogfennau ar gyfer y Gwasanaeth Benthyg Rhwng Llyfrgelloedd a Gwasanaeth Sganio’r Llyfrgell. Roedd y broses hon yn angenrheidiol er mwyn diwallu anghenion ystod ehangach o anghenion defnyddwyr ac i wella cynhwysiant y gwasanaeth.

Sofie O’Shea

Cyn archwilio ein hadnoddau cyhoeddus, edrychais ar ganllawiau arfer gorau’r brifysgol ar wella hygyrchedd. Es i sesiwn hyfforddiant ardderchog y Rheolwr, Tina Webber ar y Ganolfan Trawsgrifio ar ‘Creu Dogfennau Hygyrch’ a gwneud defnydd da o ganllaw Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe (SAILS) ar Wneud Adnoddau’n Gynhwysol. Roedd yr adnoddau hyfforddi hyn yn glir ac yn ddefnyddiol, gan ddarparu cyngor syml ond hynod effeithiol.

Yn dilyn argymhellion, gwnes chwyddo’r testun i o leiaf maint 12 mewn ffont syml a chlir ac adolygu’r lliwiau a ddefnyddir i sicrhau bod cyferbyniad da rhwng y testun a’r cefndir. I wella’r natur ddarllendawy, gwnes symleiddio cynllun yr adnoddau, lleihau nifer y tablau ar ffurflenni ac alino’r testun i ochr chwith y dudalen.

I wella hygyrchedd y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau a Chanllawiau Llyfrgell y Gwasanaeth Sganio Llyfrgell, gweithiais gyda’m cydweithiwr, James Broomhall, i wirio bod penawdau tudalennau gwe yn rhesymegol ac yn gyson ac ychwanegu disgrifiadau tagiau ALT i luniau. Cafodd hyperddolenni eu haddasu i ddangos mwy o ddisgrifiadau cynnwys ystyrlon – er enghraifft, dangos enw’r ddogfen yn hytrach na nodi ‘cliciwch yma’. Mae hyn yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n defnyddio meddalwedd darllen sgrîn.

Wrth edrych ar gynnwys, cafodd paragraffau mawr o destun eu lleihau i adrannau llai a phwyntiau bwled. Bydd hyn yn gwella pori drwy alluogi defnyddwyr i ddod o hyd i wybodaeth hanfodol yn haws ac yn gyflymach. Gwiriais gynnwys hefyd am grynoder a disodli termau technegol gydag iaith syml lle bynnag y bo’n bosib.

Ar y cyfan, roedd hi’n syndod pa mor syml oedd hi i ddechrau gwneud newidiadau a fydd yn dileu rhwystrau i’n gwasanaeth. Er rydym yn cydnabod nad yw hi’n bosib cael un ymagwedd sy’n diwallu anghenion pawb, mae’n bwysig ceisio diwallu anghenion cynifer o unigolion â phosib. Fel a welir uchod, nid oes angen i gynwysoldeb fod yn heriol – mewn llawer o achosion, mae gwneud newidiadau bach i’r ffordd rydym yn gweithio’n ddigon i’n harwain ar hyd llwybr mwy cynhwysol sy’n fwy hwyslus i’r defnyddiwr.

This post has no comments.
Load More Comments
05/26/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Please join us for this week's drop-in session on evaluating websites.  Got a question, come and ask Erika and Sian, your Librarians in our online chat room. We'll be looking at how to decide which websites are appropriate to include in your work and assignments.  Open to all Swansea University students and staff.

Wednesday 27th May @2pm

Full details of this session and future online skills sessions can be found on our events calendar.

___________________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio ar sut i werthuso gwefannau.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Erika a Sian, eich Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  Byddwn yn ystyried sut i benderfynu a yw gwefannau’n briodol i gael eu cynnwys yn eich gwaith a’ch aseiniadau.  Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Dydd Mercher 27ain Mai @2yp

Am fanylion llawn y sesiwn hon a sesiynau yn y dyfodol ewch draw i'n calendr o ddigwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
05/19/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

This Mental Health Awareness Week, be kind to yourself and take time out to read something you enjoy. Reading for pleasure is a proven way to relieve stress. (We have some evidence to support this on our Better Read pages!) Read a book, a poem, a graphic novel or something else. It doesn’t matter as long as you enjoy it. If you’re struggling to concentrate on print, try an audio book! Our Take a Break reading challenge is running at the moment and has some great ideas if you’re wondering what to read next!

Sitting in a hammock reading an e-reader

This post has no comments.
Load More Comments
05/19/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, byddwch yn garedig wrthych chi eich hun a neilltuwch amser i ddarllen rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau. Mae darllen er pleser yn ffordd hysbys o leddfu straen. (Mae gennym dystiolaeth i ategu hyn ar ein tudalennau Darllen yn Well!). Darllenwch lyfr, cerdd, nofel raffig neu rywbeth arall. Does dim ots beth, os ydych yn ei fwynhau. Os yw’n anodd canolbwyntio ar y dudalen argraffedig, rhowch gynnig ar lyfr llafar! Mae ein Her Ddarllen Cael Seibiant ar waith ar hyn o  bryd ac mae’n cynnwys syniadau gwych os nad ydych yn siŵr beth i’w ddarllen nesaf.

Sitting in a hammock reading an e-reader

This post has no comments.
Load More Comments
05/18/2020
profile-icon Elen Davies
No Subjects

Please join us for this week's drop-in session on accessing newspapers online.  Got a question, come and ask Bernie, Suzanne and Elen, your Librarians in our online chat room. We'll be looking at how to use NexisUK to access newspapers from across the world.  Open to all Swansea University students and staff.

Tuesday 19th May @12pm

Full details of this session and future online skills sessions can be found on our events calendar.

___________________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio ar sut i gael mynediad i baburau newydd ar-lein.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Bernie, Suzanne ac Elen, eich Llyfrgellwyr yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  Byddwn yn edrych ar sut i gael mynediad i bapurau newydd trwy ddefnydio NexisUK.  Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Dydd Mawrth 19eg Mai @12yp

Am fanylion llawn y sesiwn hon a sesiynau yn y dyfodol ewch draw i'n calendr o ddigwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
05/18/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Mental Health Awareness graphic

 

It’s Mental Health Awareness Week, so we’re taking the opportunity to remind you about our Wellbeing Collection of self-help books. Titles have been selected by the Wellbeing Service to offer expert support for a range of issues from neurodiversity to insomnia. You can browse the list of books online. Some of the titles are available as ebooks. We’ve added a category of Ebooks / Online Resources to make it easier for you to find these titles while our buildings are closed.

There's good evidence that bibliotherapy – using books for self-help therapy – can be very effective, so please take a look at the collection if you think you may be affected by any of the issues covered. Please remember that the university’s health and welfare support services are still available to you too.

This post has no comments.
Load More Comments
05/18/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Mental Health Awareness Week Welsh graphic

Mae hi’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl felly rydym ni’n achub ar y cyfle i’ch atgoffa chi am ein Casgliad Lles o lyfrau hunan-gymorth. Dewiswyd y teitlau gan y Gwasanaeth Lles er mwyn cynnig cymorth arbenigol ar gyfer ystod o broblemau o niwroamrywiaeth i ddiffyg cwsg. Gallwch chi bori’r rhestr lyfrau ar-lein. Mae rhai o’r teitlau ar gael ar ffurf e-lyfrau. Rydym ni wedi ychwanegu categori o E-lyfrau / Adnoddau Ar-lein er mwyn ei gwneud hi’n haws i chi ddod o hyd i’r teitlau hyn tra bod ein hadeiladau ar gau.

Mae tystiolaeth dda y gall bibliotherapi – sef defnyddio llyfrau fel therapi hunanhelpu – fod yn effeithiol iawn, felly cymerwch gipolwg ar y casgliad os ydych chi’n credu bod y problemau y soniwyd amdanynt yn effeithio arnoch chi. Cofiwch fod gwasanaethau cefnogi lles ac iechyd y Brifysgol ar gael i chi o hyd hefyd.

This post has no comments.
Load More Comments
05/15/2020
profile-icon Sian Neilson

A wyddech chi y gallwch chi gael mynediad at adnoddau ar-lein Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe o hyd er bod adeiladau ein Llyfrgelloedd ar gau? Cewch lawer o gymorth ar-lein ar gael trwy ein Canllawiau Llyfrgell. Hefyd mae gennym ni ganllaw llyfrgell ar-lein newydd sy’n rhoi adnoddau ychwanegol yn ogystal â thiwtorialau ar-lein i’ch helpu chi i weithio oddi ar y campws. Cofiwch gall eich llyfrgellwyr eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth megis e-lyfrau neu gyfnodolion ar-lein ar gyfer eich aseiniad. Gallwch chi eu holi ynghylch ymholiadau cyfeirnodi hefyd. Cysylltwch â ni trwy sgwrs fyw, e-bost neu drwy drefnu apwyntiad a gwnawn ni ein gorau glas i’ch helpu chi!

This post has no comments.
Load More Comments
05/15/2020
profile-icon Sian Neilson

Did you know that you can still access the Swansea University Libraries' online resources, even though our library buildings are closed? You'll find lots of online help available through our Library Guides. We even have a new online library guide providing extra resources, as well as online tutorials to help you work off-campus. Don't forget your librarians  c​an help you find information such as books or journals for your assignment. You can ask them about referencing queries too. Contact us through live chat, email or by appointment and we'll do our best to help!

This post has no comments.
Load More Comments
05/12/2020
profile-icon Elen Davies

Please join us for this week's drop-in session on using iFind to find ebooks and articles.  Got a question, come and ask Ian and Sian, your Librarians in our online chat room. We'll be looking at how to use iFind to find ebooks and articles for your assignments.  Open to all Swansea University students and staff.

Wednesday 13th May @11am

Full details of this session and future online skills sessions can be found on our events calendar.

___________________________________________________________________________

Ymunwch a ni am ein sessiwn galw heibio ar sut i ddod o hyd i erthyglau ac elyfrau trwy ddefnyddio iFind.  Os oes gennych cwestiwn, yna dewch draw i sgwrsio gyda Ian a Sian, eich Llyfrgellydd yn ein 'stafell sgwrsio ar-lein.  Byddwn yn edrych ar sut i ddod o hyd i erthyglau ac elyfrau ar gyfer eich aseiniadau.  Ar agor i bob myfyriwr a staff Prifysgol Abertawe.

Dydd Mercher 13ain Mai @11yb

Am fanylion llawn y sesiwn hon a sesiynau yn y dyfodol ewch draw i'n calendr o ddigwyddiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.