Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 7 of 7 Results

02/28/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

The Better Read LGBT+ History month reading challenge has ended! How did you do? Don’t worry if you haven’t finished yet – it’s just for fun, so you can take as long as you want to! What did you think of the challenge? We hope you discovered some new books and authors that you will return to in the future. Share your favourites in the comments or using the hashtag #suBetterRead on Twitter, Instagram and Facebook. Our reading recommendations are still available if you’re looking for inspiration.

 

LGBT+ History Month logo

This post has no comments.
Load More Comments
02/28/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Mae her ddarllen mis Hanes LGBT+ wedi dod i ben! Sut gwnaethoch chi? Peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi gorffen eto – mae’n ychydig o hwyl, felly cymerwch eich amser! Beth roeddech chi’n ei feddwl am yr her? Gobeithiwn eich bod chi wedi darganfod llyfrau ac awduron newydd y byddwch yn dychwelyd atyn nhw yn y dyfodol. Rhannwch eich barn yn y sylwadau neu drwy ddefnyddio’r hashnod #paDarllenYnWell ar Twitter, Instagram a Facebook. Mae ein hargymhellion darllen yn dal i fod ar gael os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth.

 

LGBT+ History Month logo

This post has no comments.
Load More Comments
02/26/2020
profile-icon Bernie Williams
No Subjects

 

During the last week of LGBT+ History Month we thought we would highlight some ebooks and journals that you have access to.

Journals and Magazines

eBooks


This is just a small selection of items on this theme.  You will find further reading on the LGBT+ reading list or by searching iFind and browsing the shelves.  If the book you are interested in isn't available in your campus library, you can sign in to iFind and Request that it is sent for you. Ask the staff at the information desk if you need help with your search or you can email us at customerservice@swansea.ac.uk

 

This post has no comments.
Load More Comments
02/26/2020
profile-icon Bernie Williams
No Subjects

Yn ystod wythnos olaf Mis Hanes LGBT, rydym yn tynnu sylw at rai e-lyfrau a chyfnodolion y mae gennych fynediad atynt:

Cyfnodolion a Chylchgronau

e-lyfrau

Dyma ddetholiad bach o’r eitemau ar y thema hon. Gallwch ddod o hyd i ddarllen pellach yn rhestr ddarllen LGBT+ neu drwy chwilio iFind a phori’r silffoedd. Os nad yw’r llyfr sy’n eich diddori chi ar gael yn llyfrgell eich campws, gallwch fewngofnodi ar iFind a gofyn iddo gael ei anfon atoch. Gofynnwch i’r staff ar y ddesg gymorth os oes angen help arnoch wrth chwilio neu e-bostiwch

customerservice@abertawe.ac.uk

This post has no comments.
Load More Comments
02/13/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Ar Ddiwrnod 4, byddwn yn chwilio am yr erthyglau cyfnodolion sydd eu hangen arnoch. Dilynwch ein hyfforddiant i ddarganfod sut. Cliciwch ar y llun isod i ddechrau.

Screenshot of first page of tutorial

This post has no comments.
Load More Comments
02/07/2020
profile-icon Sian Neilson
No Subjects

Y thema ar gyfer Mis Hanes Pobl LGBT+ eleni yw Barddoniaeth, Rhyddiaith a Dramâu. I ymuno â’r dathliad, rydym wedi gosod arddangosiadau yn Llyfrgell Campws Parc Singleton a Llyfrgell y Bae. Mae’r rhain yn cynnwys gweithiau gan E M Forster, Sarah Waters, Jeanette Winterson a’r beirdd Siegfried Sassoon a Carol Ann Duffy.

Peidiwch ag anghofio y gallwch gymryd rhan yn Her Ddarllen Mis Hanes Pobl LGBT+! Ceir rhagor o wybodaeth ar flog Newyddion y Llyfrgell

Cynhelir digwyddiadau ar y campws drwy gydol mis Chwefror i ddathlu Mis Hanes Pobl LGBT+. Darllenwch dudalen undeb y myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

This post has no comments.
Load More Comments
02/07/2020
profile-icon Bernie Williams
No Subjects

The theme for this year’s LGBT+ History Month is Poetry, Prose and Plays.  To join in the celebration we have put up displays at the Singleton Park Campus Library and Bay Library.  These include works by the authors E M Forster, Sarah Waters, Jeanette Winterson and poets Siegfried Sassoon and Carol Ann Duffy, to name just a few.

Don’t forget that you can also take part in our LGBT+ History Month Reading Challenge!  You will find more information on the Library News blog.

Events will be happening across campus throughout February to celebrate LGBT+ History Month.  Check out the students’ union page for more information.

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.