Library News. Newyddion y Llyfrgell

Showing 6 of 6 Results

01/27/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

After the success of our Black History Month reading challenge last term, we are launching a new Better Read reading challenge inspired by LGBT+ History Month. We have worked with the Swansea University Staff LGBT+ Network for this challenge and have also had support from the Students’ Union Officers.

The plan is simple – read a book that matches each of the categories below. (If you can find a book that matches more than one category, that’s allowed!) We’ve suggested some titles you might like to try below. You can borrow them from Swansea University Libraries. We’ve also gathered some suggestions online. You can find your own books too, though – share your ideas using #suBetterRead.

The challenge runs until 29th February. If you don’t manage to read all your books by then, don’t worry – this is just for fun, so you can take as long as you want to! Let us know how you get on @SwanseaUniLib on Twitter, Instagram and Facebook.

 

  • Poetry

Rapture, by Carol Ann Duffy

  • Short stories

Tair Ochr y Geiniog, by Mihangel Morgan

  • History

Queer Wales : the history, culture and politics of queer life in Wales, edited by Huw Osborne

  • LGBT+ History Month 2020 Faces – A book by or about Lorraine Hansberry, E.M. Forster, William Shakespeare or Dawn Langley Simmons

Maurice, by E.M. Forster  

This post has no comments.
Load More Comments
01/27/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Yn dilyn llwyddiant ein her ddarllen Hanes Mis Pobl Dduon y tymor diwethaf, rydym yn lansio her ddarllen Darllen Gwell newydd wedi’i hysbrydoli gan Fis Hanes LGBT+. Rydym wedi gweithio gyda Rhwydwaith Staff LGBT+ Prifysgol Abertawe i lunio’r her hon ac rydym ni hefyd wedi cael cefnogaeth gan Swyddogion Undeb y Myfyrwyr.

Mae’r cynllun yn syml – darllenwch lyfr sy’n cyd-fynd â phob category isod. (os ydych yn gallu dod o hyd i lyfr sy’n cyd-fynd â mwy nag un categori, mae hawl gwneud hynny!). Rydym wedi awgrymu rhai yr hoffech roi cynnig arnynt isod. Gallwch eu benthyg o Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe. Hefyd rydym wedi casglu rhai awgrymiadau ar-lein.  Gallwch ddod o hyd i’ch llyfrau eich hun hefyd – rhannwch eich syniadau gan ddefnyddio #paDarllenYnWell.

Cynhelir yr her tan 29 Chwefror. Os nad ydych chi’n llwyddo i ddarllen pob un o’r llyfrau erbyn hynny, peidiwch â phoeni – hwyl yn unig yw hwn, felly gallwch gymryd faint bynnag o amser sydd ei angen arnoch! Rhowch wybod i ni sut mae’n mynd ar @SwanseaUniLib ar Twitter, Instagram a Facebook.

 

  • Barddoniaeth

Rapture, by Carol Ann Duffy

  • Straeon Byrion

Tair Ochr y Geiniog, by Mihangel Morgan

  • Hanes

Queer Wales : the history, culture and politics of queer life in Wales, edited by Huw Osborne

  • Mis Hanes LGBT+ 2020 o Wynebau – Llyfr gan neu am Lorraine Hansberry, E.M. Forster, William Shakespeare neu Dawn Langley Simmons

Maurice, by E.M. Forster  

This post has no comments.
Load More Comments
01/10/2020
profile-icon Bernie Williams
No Subjects

Singleton Park Library

To support you during the exam period we have put together a selection of books to help you with any worry or anxiety you may be feeling at this time.  Books offering exam tips and advice are also included. 

 

We  have also included a selection of fiction from our Wellbeing Collection, which is located in the Cwtsh (upstairs in the Study Hall).

 

 

If you would like to borrow any of these books, please ask at the Information Desk.

We wish all our students the very best of luck with their exams.

This post has no comments.
Load More Comments
01/10/2020
profile-icon Sian Neilson
No Subjects

Llyfrgell Parc Singleton

I’ch cefnogi chi yn ystod cyfnod yr arholiadau, rydym wedi rhoi detholiad o lyfrau at ei gilydd i’ch helpu os ydych yn poeni neu’n teimlo’n bryderus yn ystod yr adeg hon. Cynhwysir hefyd lyfrau sy’n cynnig awgrymiadau a chyngor ar arholiadau. 

 

Rydym hefyd wedi cynnwys detholiad o lyfrau ffuglen o’n Casgliad Lles, a leolir yn y Cwtsh (i fyny’r grisiau yn y Neuadd Astudio).

Os hoffech fenthyg rhai o’r llyfrau hyn, gofynnwch wrth y Ddesg Wybodaeth.

Dymunwn bob hwyl i’n holl fyfyrwyr gyda’u harholiadau.

This post has no comments.
Load More Comments
01/06/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Today is the last day of our first Better Read Reading Challenge. How did you do? Don’t worry if you haven’t finished yet – it’s just for fun, so you can take as long as you want to! What did you think of the challenge? We hope you discovered some new books and authors that you will return to in the future. Share your favourites in the comments or using the hashtag #suBetterRead on Twitter, Instagram and Facebook.

Look out for our next challenge launching after the exam period!

Student pulling a book off a shelf

This post has no comments.
Load More Comments
01/06/2020
profile-icon Philippa Price
No Subjects

Heddiw yw diwrnod olaf ein Her Darllen yn Well gyntaf. Sut gwnaethoch chi? Peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi gorffen eto – mae’n ychydig o hwyl, felly cymerwch eich amser! Beth roeddech chi’n ei feddwl am yr her? Gobeithiwn eich bod chi wedi darganfod llyfrau ac awduron newydd y byddwch yn dychwelyd atyn nhw yn y dyfodol. Rhannwch eich barn yn y sylwadau neu drwy ddefnyddio’r hashnod #paDarllenYnWell ar Twitter, Instagram a Facebook.

Cadwch lygad am ein her newydd a fydd yn cael ei lansio ar ôl cyfnod yr arholiadau!

Student pulling a book off a shelf

This post has no comments.
Load More Comments
Provided email address is invalid.
Field is required.
Field is required.