Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau Americanaidd: Sut i

This page is also available in English

Sut i...

Mae’r dudalen hon yn cynnwys adnoddau i helpu gyda’ch aseiniadau ac wrth wneud ymchwil. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu angen cymorth, e-bostiwch - culturecommlib@swansea.ac.uk

Cael gafael yn y llyfr rydych ei angen

Mae’n bwysig iawn gwneud cais am lyfrau rydych eu hangen os ydynt allan ar fenthyciad.  Os na wnewch chi, efallai y bydd y sawl sydd wedi’u eu benthyca yn eu hadnewyddu.

Peidiwch ag anghofio edrych ar iFind am e-lyfrau os nad oes yna lyfrau print ar gael.

Mae llyfrau yn fan cychwyn gwych i chwilio am wybodaeth ar gyfer eich aseiniad, ond cofiwch hefyd edrych ar erthyglau mewn cyfnodolion a ffynonellau gwybodaeth dibynadwy eraill.

Cliciwch ar yr adran Adnoddau Allweddol uchod i gael gwybod y lleoedd gorau i chwilio am wybodaeth. 

Sut i ddod o hyd i erthyglau cyfnodolion

Efallai y credwch y gallwch gael yr holl wybodaeth yr ydych ei hangen o werslyfrau a gwefannau. Ond mae’n syniad da cynnwys erthyglau cyfnodolion yn eich ymchwil hefyd. Mae cyfnodolion yn ffynhonnell wych o wybodaeth ysgolheigaidd ar eich pwnc. Dyma ychydig o awgrymiadau ar gyfer canfod erthyglau cyfnodolion:-

 • Defnyddiwch yr Erthyglau a mwy, chwiliwch yn iFind, yn enwedig os ydych yn gwybod enw’r erthygl yr ydych ei heisiau
 • Fe ddewch o hyd i ganlyniadau mwy perthnasol wrth chwilio mewn cronfeydd data arbenigol - Edrychwch ar y dudalen Adnoddau Allweddol
 • Defnyddiwch yr haniaethol (crynodeb o’r erthygl) i’ch cynorthwyo i benderfynu a yw erthygl yn berthnasol i chi.
 • Unwaith yr ydych wedi canfod erthygl yr ydych ei hangen, argraffwch hi neu ei chadw ar eich teclyn fel y gallwch ei darllen pryd bynnag y mynnwch a gwneud nodiadau.

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Bydd y wefan Ask yn eich helpu i fod yn drefnus wrth gwblhau aseiniad.  Teipiwch  ddyddiad cyflwyno’r aseiniad a byddwch yn cael llinell amser i’ch helpu chi.

Sut i wella eich chwilio

Allweddeiriau

 • Chwiliwch am yr allweddeiriau. Peidiwch â theipio brawddeg hir
 • A oes cyfystyron neu dermau cysylltiedig (ehangach neu fwy penodol) a allai fod yn berthnasol?

Cynyddu nifer y canlyniadau

 • Gallwch ddefnyddio symbol cwtogi (seren * fel arfer) i ddod o hyd i derfyniadau gwahanol ar gyfer eich allweddair. Er enghraifft byddai chwilio am darllen* yn dangos canlyniadau am darllen, darllenwyd, darllenadwy ayyb.
 • Gallwch chwilio am dermau amgen ar yr un pryd drwy eu cysylltu â'r gair or; er enghraifft, gallwch chwilio am adolescent or teenager.

Lleihau nifer mawr o ganlyniadau

 • Os oes gennych ormod o ganlyniadau, rhowch gynnig ar chwilio ar sail y teitl yn unig yn hytrach na'r cofnod llawn. Dylech gael llai o ganlyniadau a rhai mwy perthnasol.
 • Defnyddiwch ddyfynodau os hoffech i'ch termau chwilio ymddangos fel ymadrodd.
 • Defnyddiwch ‘and’ i gyfuno termau chwilio
 • Defnyddiwch yr opsiwn refinement a'r blwchsearch within i wneud eich chwiliad yn fwy penodol.

Mae gwerthuso eich ffynonellau yn feirniadol yn elfen hanfodol o unrhyw chwiliad llenyddiaeth. Mae angen i chi ystyried a yw eich ffynonellau'n:

 • Dibynadwy
 • Digon academaidd
 • Diduedd

Gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi eich hun am yr wybodaeth rydych wedi dod o hyd iddi.

Pwy?

 • Pwy yw'r awdur neu sefydliad sy'n gyfrifol am yr wybodaeth?
 • A ydynt yn gymwys i ysgrifennu ar y pwnc hwn?

Pryd?

 • A yw'r wybodaeth yn gyfredol?
 • A ydyw o bwys?

Pa fath o wybodaeth?

 • Ai barn neu ffaith ydyw?
 • A yw'n ddibynadwy ac yn annibynnol?
 • A yw'n canolbwyntio ar ymchwil/academaidd neu'n fasnachol?

Canllawiau Fideo

Meddalwedd arbenigol i’ch helpu chi

Mae gan gyfrifiaduron personol yn y llyfrgell feddalwedd arbenigol sy'n gallu eich helpu i gynllunio ac ysgrifennu eich aseiniadau. Dilynwch y ddolen isod i gael y manylion o'r hyn sydd ar gael ac i weld sut all technoleg eich cynorthwyo chi i gynllunio eich ymchwil, ysgrifennu eich aseiniadau a strwythuro eich gwaith. Nodweddion yn cynnwys opsiynau darllen yn uchel, teclynnau mapio'r meddwl a gwiriadau sillafu a gramadeg.