Skip to Main Content

Cadolygiadau Systematig: Sut i chwilio'r llenyddiaeth

This page is also available in English

Camau allweddol i'w hystyried wrth lunio strategaeth chwilio

Cam 1: Ystyriwch y mathau gwahanol o wybodaeth sydd ar gael i chi

Cam 2: Nodwch yr adnoddau penodol y byddwch yn eu chwilio

Cam 3: Nodwch y termau chwilio allweddol y byddwch yn eu defnyddio

Cam 4: Amlinellwch eich cynlluniau ar gyfer osgoi tuedd

Cam 5: Cynlluniwch sut byddwch yn storio ac yn cadw canlyniadau eich chwiliad

Creu strategaeth chwilio

Read Chapter 4 - Developing my search strategy.

Read Chapter 2 - Literature searching for systematic reviews

Read Chapter 5 - Searching the literature

Hidlau Chwilio

 "Mae hidlyddion chwilio yn gasgliadau o dermau chwilio sydd wedi'u cynllunio i ddod o hyd i ddetholiadau o gofnodion. Gellir cynllunio hidlyddion chwilio i ddod o hyd i gofnodion ymchwil gan ddefnyddio cynllun astudio penodol neu ar sail pwnc neu ryw agwedd arall ar y cwestiwn ymchwil.

Gall hidlyddion fod â ffocws penodol iawn neu gallant fod ar lefel uchel. Gellir cynllunio hidlyddion chwilio i uchafu sensitifrwydd (neu adalw) neu i uchafu manylder (a lleihau nifer y cofnodion amherthnasol y bydd angen asesu eu perthnasedd)."

InterTASC Information Specialists’ Sub-Group. (2016). What is the ISSG filter resource? Adalwyd 10 Mehefin, 2016, https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/what-is-the-issg-search-filter-resource

 

PICO - arf ar gyfer adnabod eich termau cwestiwn a chwilio clinigol

Dechreuwch ystyried eich prif dermau chwilio drwy adnabod y cysyniadau allweddol yn eich cwestiynau ymchwil, yna ystyriwch gyfystyron, termau cysylltiedig, sillafiadau gwahanol, byrfoddau, termau mwy penodol a chyffredinol y byddai awdur neu awduron efallai wedi’u defnyddio i drafod pwnc.

Y teclyn PICO

Gall Claf/ Ymyrraeth/ Cymhariaeth / Canlyniad eich helpu i fframio eich cwestiwn ymchwil ac adnabod cysyniadau ar gyfer eich chwiliad meddygol/clinigol.

 e.g. Haint a gafwyd yn yr ysbyty

Felly gall eich termau allweddol gynnwys; Haint a gafwyd yn yr ysbyty/Traws-heintiad

Golchi dwylo

Felly efallai bydd eich termau allweddol wrth chwilio yn cynnwys golchi dwylo/hylendid dwylo

Datrysiadau eraill

Felly efallai bydd eich termau allweddol wrth chwilio yn cynnwys rhwbiad alcohol/offer glanweithdra/rhwbiad dwylo/gel dwylo

 

Lleihau lledaeniad heintiau 

Felly gallwch gynnwys eich gostyngiad yn eich chwiliad. Er hynny, ystyriwch yn ofalus gan y gallwch ganfod deunydd perthnasol heb ychwanegu gostyngiad i’ch chwiliad wrth chwilio am erthyglau sy’n cynnwys haint a geir yn yr ysbyty a golchi dwylo a datrysiadau eraill.

Rhestrau gwirio a chanllawiau ar gyfer strategaethau chwilio

Chwiliadau llenyddiaeth llwyddiannus

Bydd treulio ychydig amser yn meddwl am eich strategaeth 

chwilio yn gymorth mawr wrth ddod o hyd i wybodaeth ar 

gyfer eich aseiniadau.  Dyma elfennau allweddol strategaeth

​ chwilio dda:

  • Diffinio'ch allweddeiriau
  • Gosod cyfyngiadau (h.y. dyddiad cyhoeddi, iaith)
  • Ble rydych yn bwriadu chwilio? (cronfeydd data, gwefannau etc)
  • Cofnodi eich canlyniadau

Mae amrywiaeth eang o wybodaeth efallai yr hoffech 

ei chynnwys yn eich aseiniadau.  
Mae'n cynnwys:

  • Llyfrau - Rydym yn argymell eich bod yn dechrau gyda rhestr ddarllen eich modiwl yn Canvas i ddod o hyd i destunau allweddol ar gyfer eich pwnc.
  • Erthyglau mewn cyfnodolion - PubMed yw eich prif gronfa ddata i ddod o hyd i erthyglau​ mewn

          cyfnodolion.

  • Llenyddiaeth Lwyd - yn y bôn, popeth nad yw'n cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn, er enghraifft, trafodion cynadleddau, dogfennau'r 

           Llywodraeth, adroddiadau gan 
sefydliadau.

Mae dewis yr allweddeiriau cywir yn rhan bwysig iawn o'r broses chwilio. Po fwyaf rydych yn darllen am eich pwnc, mwyaf o allweddeiriau a thermau allweddol byddwch yn dod ar eu traws.  Ar ddechrau'ch chwiliad, mae'n bosib mai ychydig yn unig o allweddeiriau fydd gennych. Gyda'r rhain, gallwch gynnal chwiliad cwmpasu (chwiliad eang, cyflym) i gael trosolwg o faint o lenyddiaeth sydd ar gael ar gyfer eich pwnc.  Yn seiliedig ar eich canlyniadau, gallwch fireinio'ch allweddeiriau ac ail-wneud eich chwiliad. Ceisiwch ddefnyddio adnodd fel PICO am eich cwestiynau clinigol.

Bydd yn bwysig cyfuno'ch allweddeiriau yn y ffordd gywir gan ddefnyddio gweithredwyr Boolean (AND/OR/NOT).  Rydym wedi creu ffurflen cofnodi chwiliad i'ch helpu i feddwl am allweddeiriau ar gyfer eich chwiliad. 

DS: Bydd rhai o'n cronfeydd data yn cynnwys Penawdau Pwnc/Penawdau Thesawrws hefyd.  Mae defnyddio chwiliadau pennawd pwnc yn ffordd ddatblygedig o chwilio am lenyddiaeth a gall ddarparu set ddefnyddiol a phwrpasol o ganlyniadau.  Bydd gan bob cronfa ddata dudalen cymorth sy'n cynnig rhagor o fanylion.