Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cadolygiadau Systematig: Rheoli canlyniadau chwilio

This page is also available in English

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

Os byddwch yn dod o hyd i bapurau yn eich chwiliad llenyddiaeth nad ydynt ar gael trwy danysgrifiad gan Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe gallwch gyflwyno cais benthyg rhwng llyfrgelloedd i gael copïau o'r papurau o ffynonellau eraill. Gweler y tudalennau gwe Cyflenwi Dogfennau i gael manylion am sut i wneud cais, cost ac ati.

Rheoli eich cyfeiriadau

Rydym yn argymell defnyddio meddalwedd rheoli cyfeiriadau i drefnu, didoli a chyfeirio wrth ysgrifennu.

Yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe rydym yn cefnogi Endnote, y fersiwn ar-lein a bwrdd gwaith.

Mae'r ddau fersiwn yn eich helpu i storio a threfnu eich cyfeiriadau ac yn eu fformatio yn Word.

Wrth reoli cyfeiriadau mae'r Ganolfan Adolygu a Lledaenu yn argymell y canlynol:

1.3.1.8 Rheoli cyfeiriadau

"Bydd defnyddio meddalwedd llyfryddiaethol, megis EndNote, Reference Manager neu ProCite, i gofnodi a rheoli cyfeiriadau yn helpu i gofnodi'r broses, symleiddio'r dasg o reoli dogfennau a gwneud cynhyrchu rhestrau cyfeirio ar gyfer adroddiadau a phapurau mewn cyfnodolion yn haws. Mae EPPI-Reviewer, rhaglen rheoli adolygiadau ar y we, hefyd yn cynnwys nodweddion rheoli cyfeiriadau. Yn ogystal, mae modd creu cronfa ddata o gyfeiriadau gan ddefnyddio pecyn cronfeydd data megis Microsoft Access neu becyn prosesu geiriau. Drwy greu 'llyfrgell' (cronfa ddata) o gyfeiriadau, gellir rhannu gwybodaeth â phob aelod o'r tîm ymchwil. Mae'n haws nodi a dileu cyfeiriadau dyblyg a gellir creu meysydd pwrpasol lle mae modd cofnodi penderfyniadau trefnu. Mae pecynnau meddalwedd rheoli llyfryddiaethau arbenigol yn cynnwys nodwedd i fewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data electronig i'r llyfrgell ac i ryngweithio â phecynnau prosesu geiriau, felly mae modd creu llyfryddiaethau mewn amrywiaeth o arddulliau."

Prifysgol Caerefrog, Canolfan y GIG ar gyfer Adolygiadau a Lledaenu. (2009). Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care. Efrog: CRD.

Dogfennu eich chwiliad llenyddiaeth

PRISMA argymell disgrifiad o'r holl ffynonellau gwybodaeth yn 
y chwiliad (ee, cronfeydd data gyda dyddiadau o sylw, cyswllt â awduron yr astudiaeth i nodi 

astudiaethau ychwanegol neu ddata) a dyddiad chwilio diweddaraf gyda'r strategaeth chwilio electronig llawn am o leiaf un gronfa ddata mawr, gan gynnwys unrhyw terfynau a ddefnyddir, fel y gellid ei hailadrodd.

Wrth dogfennu'r chwiliad y Ganolfan Adolygiadau & Lledaenu argymell y canlynol:

1.3.1.10 Cofnodi'r chwiliad

"Dylid cofnodi'r broses chwilio yn ddigon manwl fel y bydd modd ei hailadrodd yn y dyfodol. Y ffordd haws o gofnodi'r chwiliad yw cofnodi'r broses a'r canlyniadau ar y pryd. Dylid cofnodi'r penderfyniadau a wnaed yn ystod y broses ac esbonio unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau. Mae'n bwysig cofnodi pob chwiliad, gan gynnwys chwiliadau o'r rhyngrwyd, chwilio â llaw a chyswllt ag arbenigwyr.

Mae darparu manylion llawn chwiliadau'n helpu ymchwilwyr yn y dyfodol i ailadrodd neu ddiweddaru'r chwiliadau ac mae'n galluogi darllenwyr i werthuso trylwyredd y chwilio. Wrth gofnodi'r chwiliad, dylid cynnwys gwybodaeth am y cronfeydd data a'r rhyngwynebau a chwiliwyd (gan gynnwys y dyddiadau a gynhwyswyd), strategaethau chwilio llawn a manwl (gan gynnwys gyfiawnhad am unrhyw gyfyngiadau o ran dyddiad neu iaith) a nifer y cofnodion a adalwyd.

Pan adroddir ar adolygiadau systematig mewn erthyglau cyfnodolion, efallai na fydd modd darparu manylion llawn y chwiliadau oherwydd terfynau ar gyfanswm y geiriau. Yn yr amgylchiadau hyn, dylid darparu cymaint o wybodaeth â phosib yn y lle sydd ar gael. Er enghraifft, mae "defnyddiwyd MEDLINE, EMBASE a CINAHL i chwilio" yn fwy defnyddiol i'r darllenydd na "cynhaliwyd chwiliadau cyfrifiadurol". Mae llawer o gyfnodolion bellach yn cyhoeddi fersiwn electronig lle gellir darparu manylion llawn chwiliadau. Neu, gellir cynnwys manylion cyswllt y tîm yn yr adroddiad i'w gyhoeddi fel y gall darllenwyr ofyn am fanylion llawn strategaethau chwilio. Os yw adroddiad manwl yn cael ei ysgrifennu ar gyfer comisiynwyr yr adolygiad, dylid cynnwys manylion llawn y chwiliad."

Prifysgol Caerefrog, Canolfan y GIG ar gyfer Adolygiadau a Lledaenu. (2009). Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care. Efrog: CRD.

Arbed a diweddaru chwiliadau

Mae'r rhan fwyaf o gronfeydd data yn cynnig yr opsiwn i gadw strategaethau chwilio ac ailadrodd chwiliad pan fydd angen.
Er enghraifft, mae'r tiwtorial drwy'r ddolen uchod yn esbonio sut gallwch ddefnyddio'ch cyfrif yn PubMed i gadw chwiliadau'n barhaol a'u hailadrodd unrhyw bryd.
Cliciwch ar y botwm/dolen Help mewn unrhyw gronfa ddata i ddysgu mwy am sut i greu cyfrif er mwyn cadw ac ailadrodd chwiliadau.

Meddalwedd adolygiad systematig