Skip to main content

Rheolaeth: data ac ystadegau

This page is also available in English

Sut i ddarganfod data ac ystadegau

P'un ai eich bod am ddod o hyd i set ddata gyfan neu ychydig ystadegau yn unig i egluro safbwynt, mae'r adnoddau canlynol yn ffynonellau defnyddiol ac awdurdodol:

Math o ddata Cronfa ddata
Dewis adnodd fesul maeth o ddata:
Data cwmnïau: Y Deyrnas Unedig ac Iwerddon

FAME: Financial Analysis Made Easy

Thomson Eikon

Nexis UK

Cyfuniadau a Chaffaeliadau; Deliau; IPO: byd-eang

Zephyr

Thomson Eikon

Nexis UK

Economeg; Ecwitïau; Mynegeion Marchnadoedd Stoc a Marchnadoedd Bondiau; Cyfraddau Cyfnewid; Cyfraddau Llog: byd-eang Thomson Eikon (yn cynnwys Datastream)

Data Economaidd ac Ariannol: byd-eang

Data Arolygon Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Gwasanaeth Data y Deyrnas Unedig

Pob pwnc (Economeg; Busnes, Diwydiant a Masnach; Cyflogaeth a'r Farchnad Lafur; Iechyd; Addysg; Poblogaeth; Lles): Y Deyrnas Unedig

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Pob pwnc: Ewrop Eurostat
Data am ddiwydiannau a gwledydd ar gyfer ymchwil marchnata (maint marchnadoedd, segmentau marchnadoedd, cyfran o farchnadoedd, rhagfynegi, cyfraddau twf blynyddol cyfansawdd: byd-eang Mintel Market Sizes

 

Pam defnyddio FAME?

 • Mae gan FAME ddata ariannol 180,000 o gwmnïau mawr y Deyrnas Unedig ac Iwerddon sydd â throsiant o £1.5 miliwn neu fwy.
 • Mantolenni, Cyfrifon Elw a Cholledion, Cymarebau Ariannol a llawer mwy.
 • Mae'n cynnwys cwmnïau gweithredol a segur.
 • Offer dadansoddi.
 • Mae'n cynnwys y ddeng mlynedd ddiwethaf.
 • Caiff ei diweddaru'n ddyddiol.

Mae FAME yn galluogi i'r defnyddiwr:

 • Chwilio am gwmni yn y Deyrnas Unedig neu Iwerddon yn ôl enw ac adalw'r adroddiad ariannol llawn (mantolen) ac allforio i Excel fel ffeil wedi'i chadw.
 • Chwilio am gwmnïau yn ôl cyfuniad o feini prawf amrywiol, megis lleoliad, maint neu sector diwydiant.
 • Cymharu cwmni â naw arall yn ei grŵp cyfoedion (diffinnir grŵp cyfoedion yn ôl maint, diwydiant a throsiant blynyddol).
 • Dadansoddi data gan ddefnyddio dulliau amrywiol: dadansoddi segmentau, dadansoddi cyfanrediad, dadansoddi crynhoad, atchweliad llinellol a dosbarthiad ystadegol.

Help gyda FAME:

Pam defnyddio Zephyr?

 • Data Cyfuniadau a Chaffaeliadau, IPO, deliau ecwiti preifat a chyfalaf menter
 • Gwybodaeth am oddeutu 1.4 miliwn o ddeliau a sïon
 • Caiff ei diweddaru bob awr
 • Data y gellid ymddiried ynddo gan Bureau Van Dijk, yr arbenigwyr data ariannol

Beth allaf ei wneud?

 • Chwilio yn ôl cannoedd o feini prawf
 • Cynnal dadansoddiad manwl o set o ddeliau
 • Creu graffiau
 • Sefydlu hysbysiadau er mwyn cael gwybod am ddeliau newydd

Help gyda Zephyr:

 • Mae arweiniad cyflym dwy dudalen yma.
 • Rhagor o gymorth uwch gan y cyflenwr, Bureau Van Dijk: mewngofnodwch i Zephyr a chliciwch Help> Zephyr Help.
 • Fideo YouTube a grëwyd gan Winspear Business Library ym Mhrifysgol Alberta – mae'r fideo hwn yn rhoi trosolwg defnyddiol, ond fel defnyddiwr Prifysgol Abertawe, dylech allu cael mynediad at Zephyr drwy wefan Prifysgol Abertawe yn hytrach na thrwy wefan Prifysgol Alberta.
 • E-bostiwch Dîm Llyfrgell Prifysgol Abertawe ar gyfer yr Ysgol Reolaeth yn buslib@abertawe.ac.uk.

Pam defnyddio SNL

 • Mae SNL yn darparu data ariannol ar gyfer dros 50,000 o fanciau a sefydliadau ariannol
 • Sylw byd-eang
 • Creu rhybuddion
 • Newyddion ac adroddiadau am gwmnïau a marchnadoedd perthnasol
 • Offer dadansoddi cynwysedig

Cynnwys a nodweddion

 •   Modelu ariannol
 •   Dadansoddiad macroeconomaidd datastream
 •   Gwmnïau preifat
 •   Sylw i farchnadoedd sy'n dod i'r amlwg
 •   Newyddion a dadansoddiadau Reuters
 •   Hanfodion

 

Cyngor ac arweiniad

 

Mynediad

Dim ond ar gyfrifiaduron penodol yn Llyfrgell y Bae y gallwch gael mynediad i Thomson Reuters Eikon.  Holwch wrth ddesg wybodaeth y llyfrgell neu e-bostiwch buslib@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth.

 

Pam defnyddio Nexis UK?

 • Adroddiadau diwydiant a dadansoddiad
 • Proffiliau cwmnïau
 • Newyddion cyfuniadau a chaffaeliadau
 • Adroddiadau ariannol (ar gyfer cwmnïau Prydeinig a chwmnïau nad ydynt yn Brydeinig)

Pam defnyddio Gwasanaeth Data y Deyrnas Unedig?

 • Casgliad mwyaf y Deyrnas Unedig o setiau data economaidd a chymdeithasol, sydd am ddim i ddefnyddwyr addysg uwch y Deyrnas Unedig.
 • Ffynhonnell y gellir ymddiried ynddi o ddata swyddogol ac academaidd.
 • Mae'n cynnwys data meintiol ac ansoddol.
 • Yn cynnwys data o arolygon graddfa fawr blynyddol y Deyrnas Unedig, megis yr Arolwg o'r Llafurlu, yr Arolwg Costau Byw a Bwyd, yr Arolwg o Wariant Teuluoedd, yr Arolwg Teithio Cenedlaethol a'r Arolwg Byw yng Nghymru, a mwy...
 • Mae'n cynnwys macroddata rhyngwladol sefydliadau rhyngwladol megis y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF), y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) a Banc y Byd, a mwy...
 • Data Cyfrifiad y Deyrnas Unedig o 1971 tan 2011. Rhagor...
 • Dulliau ansoddol a chymysg o ddata ymchwil, er enghraifft, Cystadleuaeth Fasnachol a Dewis Defnyddwyr, a mwy...

Help wrth ddefnyddio Gwasanaeth Data y Deyrnas Unedig

Mae'r Ysgol Reolaeth yn cynnig mynediad at y cronfeydd data ariannol arbenigol canlynol. Gweler y tabl isod yn dangos rhestr o gronfeydd data a'u cynnwys.

CSMAR Solution, cewch fynediad at gronfeydd data CSMAR a restrir isod o us.gtarsc.com (fersiwn Saesneg) neu hk.gtarsc.com (fersiwn Tsieiniaidd) o gyfrifiadur ar y campws.

Mae WRDS (Wharton Research Data Services) yn llwyfan sy'n cynnal y cronfeydd data ariannol a ddarperir gan yr Ysgol Reolaeth. I gael mynediad at y cronfeydd data bydd angen i chi wneud cais am gyfrif WRDS.

 • Ewch i http://wrds.wharton.upenn.edu
 • Wrth ochr y tab "Sign in" gweler tab "Register" - cliciwch ar y tab hwn.
 • Llenwch y ffurflen gais am gyfrif.
 • Cliciwch ar y botwm "Submit".

Sylwer: Hefyd mae'n rhaid i chi gytuno â Thelerau Defnydd WRDS i gwblhau eich cais am gyfrif.

Angen help? I dderbyn cymorth am ddefnyddio'r cronfeydd data ewch i 'support' yn WRDS a'r llawlyfrau ar-lein ym mhob cronfa ddata. Os bydd angen cymorth pellach arnoch chi siaradwch a'ch tiwtor personol.

Cronfa ddata

Cynnwys:

pynciau

Cynnwys:

daearyddiaeth a chyfnod amser

Compustat: Research Insight North America

 • Data o S&P
 • Mantolenni
 • Cymarebau ariannol a chyfraddau twf
 • Cyfranddaliadau cyhoeddus
 • Gwasanaethau Ariannol
 • Ernesau
 • Statws credyd

Yr Unol Daleithiau

Byd-eang

CSMAR

 • CSMAR China Stock Market Trading Database
 • China Stock Market Financial Statements Database
 • China Stock Market Financial Database-Analyst Forecasts
 • China Listed Firm’s Cash and Stock Dividends Research Database
 • China Listed Firm’s Corporate Governance Research Database
 • China Stock Market Financial Database-Statements Release Database
 • China Listed Firm’s M&A and Asset Restructuring Research Database
 • China Listed Firm’s Seasoned Equity Offering Research Database
 • China Listed Firm’s Initial Public Offering Research Database-A, B shares
 • Institutional Investor Database
 • China Listed Firm’s Shareholders Research Database
 • Chinese Overseas Listed Company Research Database
 • China Funds Market Research Database

 

 • Marchnadoedd Stoc, Cronfeydd, Bondiau a Deiliadau
 • Cwmnïau rhestredig
 • Economeg
 • Ymchwil diwydiannol
 • Marchnadoedd ariannol

Tsieina

1990 i'r presennol

Mae WRDS hefyd yn rhoi mynediad at:

 • OTC,
 • TRACE,
 • RepRisk,
 • Bank Regulatory,
 • FDIC,
 • Federal Reserve Bank Reports,
 • Blockholders,
 • CBOE (Chicago Board Options Exchange),
 • DMEF (Direct Marketing Educational Foundation),
 • Dow Jones,
 • Fama French Portfolios,
 • IRI,
 • Penn World Tables,
 • Philadelphia Stock Exchange’s
 • SEC Disclosure of Order Execution
   

 

Loading ...