Skip to main content

E-Draethodau Ymchwil & Casgliad Draethawd: Gwybodaeth i Oruchwylwyr

This page is also available in English

Cysylltu

Ar gyfer ymholiadau’n ymwneud ag e-draethodau ymchwil cysylltwch â thîm Cymorth Ymchwil y Llyfrgell openaccess@abertawe.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau’n ymwneud a’r ystorfa, cysylltwch ag ISS-Research@abertawe.ac.uk

 

Canllaw ar gynnwys deunydd o dan hawlfraint trydydd parti

Cadw Traethodau Ymchwil

Mae disgwyl i fersiwn electronig o draethawd ymchwil terfynol gael ei chyflwyno i adran y System Gwybodaeth Ymchwil nad yw’n agored i’r cyhoedd, at ddibenion archifo. Bydd yr e-draethawd ymchwil yn cael ei ychwanegu at Cronfa gan weinyddydd yr ystorfa. Bydd y broses o gyhoeddi terfynol yn digwydd trwy gyfrwng y Llyfrgell a bydd hyn yn hwyluso’r broses o gynnal gwiriadau rheoli fersiynau, cydymffurfiaeth hawlfraint ar gynnwys trydydd parti a gwiriadau technegol cyflwyno.

Bydd fersiwn testun cyflawn y traethawd ar gael ar-lein yn unol ag unrhyw amodau a nodir ar ffurflen cytundeb cyflwyno yr e-draethawd ymchwil. Bydd cofnod o’r llyfryddiaeth a’r crynodeb ar gael yn syth.

Bydd disgwyl i’r myfyriwr roi caniatâd i gopi o’r fersiwn testun cyflawn gael ei ychwanegu at Cronfa a bydd disgwyl iddo/iddi ddewis amod mynediad priodol ar ôl trafod gyda’r goruchwyliwr doethuriaeth. Mae’r myfyriwr yn rhoi trwydded i Brifysgol Abertawe gadw copi o’i waith ond y myfyriwr fydd yn parhau i fod yn berchen ar yr hawlfraint ac mae ganddo berffaith hawl i gyhoeddi’r traethawd ymchwil yn rhywle arall hefyd.

Cyfyngu ar fynediad

Os yw’r traethawd ymchwil wedi derbyn nawdd masnachol ac os yw’r myfyriwr wedi llofnodi cytundeb sy’n gwahardd cyhoeddi’r gwaith yn gyhoeddus, boed hynny dros dro neu’n barhaol, dylid nodi hyn ar y cytundeb cyflwyno mynediad agored. Bydd yn rhaid i’r myfyriwr ddarparu copi electronig o’r traethawd ymchwil ond cyfrifoldeb Prifysgol Abertawe yw sicrhau na fydd hwn ar gael yn gyhoeddus yn unol â thelerau’r cytundeb. Mae hefyd yn bosibl cyflwyno ail fersiwn wedi ei hailolygu os yw’r traethawd ymchwil yn cynnwys deunydd sydd â hawlfraint sy’n perthyn i drydydd parti neu ddeunydd o natur sensitif y mae’r awdur yn dymuno peidio ei gynnwys.

Os oes angen gwaharddiad ffurfiol ar fynediad i’r fersiwn papur a’r fersiwn electronig fel ei gilydd, dylai’r myfyriwr nodi ei fwriad mor gynnar â phosibl trwy Bennaeth y Coleg/Ysgol neu enwebai. Dylai’r cais nodi teitl y gwaith a’r rheswm dros osod gwaharddiad ffurfiol.

Er enghraifft:

  •     Cytundeb masnachol
  •     Disgwyl am drwydded patent
  •     Cynnwys hawlfraint sy’n perthyn i drydydd parti lle nad oes modd derbyn caniatâd nac ailolygu
  •     Disgwyl i’r ddogfen gael ei chyhoeddi
  •     Ystyriaethau moesegol, diogelwch cenedlaethol neu ddiogelu data
  •     Rheswm sylweddol arall

Mae traethodau ymchwil yn ddarostyngedig i’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FOIA) a’r Rheoliadau Amgylcheddol 2004 (EIR).