Skip to main content

Cadolygiadau Systematig: Rheoli canlyniadau chwilio

This page is also available in English

Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau

Os byddwch yn dod o hyd i bapurau yn eich chwiliad llenyddiaeth nad ydynt ar gael trwy danysgrifiad gan Lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe gallwch gyflwyno cais benthyg rhwng llyfrgelloedd i gael copïau o'r papurau o ffynonellau eraill. Gweler y tudalennau gwe Cyflenwi Dogfennau i gael manylion am sut i wneud cais, cost ac ati.

Rheoli eich cyfeiriadau

Rydym yn argymell i chi ddefnyddio'r meddalwedd rheoli cyfeirio i drefnu, didoli a cyfeirnod wrth ysgrifennu.

Yn Llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe rydym yn cefnogi Endnote, y lein a bwrdd gwaith fersiwn.

Ddau fersiwn yn eich helpu i storio a threfnu eich cyfeiriadau ac yn eu fformat yn Word.

Wrth reoli cyfeiriadau y Ganolfan Adolygiadau & Lledaenu argymell y canlynol:

1.3.1.8 Rheoli cyfeiriadau

"Bydd defnyddio meddalwedd llyfryddiaethol, megis EndNote, Reference Manager neu ProCite, i gofnodi a rheoli cyfeiriadau yn helpu i gofnodi'r broses, symleiddio'r dasg o reoli dogfennau a gwneud cynhyrchu rhestrau cyfeirio ar gyfer adroddiadau a phapurau mewn cyfnodolion yn haws. Mae EPPI-Reviewer, rhaglen rheoli adolygiadau ar y we, hefyd yn cynnwys nodweddion rheoli cyfeiriadau. Yn ogystal, mae modd creu cronfa ddata o gyfeiriadau gan ddefnyddio pecyn cronfeydd data megis Microsoft Access neu becyn prosesu geiriau. Drwy greu 'llyfrgell' (cronfa ddata) o gyfeiriadau, gellir rhannu gwybodaeth â phob aelod o'r tîm ymchwil. Mae'n haws nodi a dileu cyfeiriadau dyblyg a gellir creu meysydd pwrpasol lle mae modd cofnodi penderfyniadau trefnu. Mae pecynnau meddalwedd rheoli llyfryddiaethau arbenigol yn cynnwys nodwedd i fewnforio cyfeiriadau o gronfeydd data electronig i'r llyfrgell ac i ryngweithio â phecynnau prosesu geiriau, felly mae modd creu llyfryddiaethau mewn amrywiaeth o arddulliau."

Prifysgol Caerefrog, Canolfan y GIG ar gyfer Adolygiadau a Lledaenu. (2009). Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care. Efrog: CRD.

Dogfennu eich chwiliad llenyddiaeth

PRISMA argymell disgrifiad o'r holl ffynonellau gwybodaeth yn 
y chwiliad (ee, cronfeydd data gyda dyddiadau o sylw, cyswllt â awduron yr astudiaeth i nodi 

astudiaethau ychwanegol neu ddata) a dyddiad chwilio diweddaraf gyda'r strategaeth chwilio electronig llawn am o leiaf un gronfa ddata mawr, gan gynnwys unrhyw terfynau a ddefnyddir, fel y gellid ei hailadrodd.

Wrth dogfennu'r chwiliad y Ganolfan Adolygiadau & Lledaenu argymell y canlynol:

1.3.1.10 Cofnodi'r chwiliad

"Dylid cofnodi'r broses chwilio yn ddigon manwl fel y bydd modd ei hailadrodd yn y dyfodol. Y ffordd haws o gofnodi'r chwiliad yw cofnodi'r broses a'r canlyniadau ar y pryd. Dylid cofnodi'r penderfyniadau a wnaed yn ystod y broses ac esbonio unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau. Mae'n bwysig cofnodi pob chwiliad, gan gynnwys chwiliadau o'r rhyngrwyd, chwilio â llaw a chyswllt ag arbenigwyr.

Mae darparu manylion llawn chwiliadau'n helpu ymchwilwyr yn y dyfodol i ailadrodd neu ddiweddaru'r chwiliadau ac mae'n galluogi darllenwyr i werthuso trylwyredd y chwilio. Wrth gofnodi'r chwiliad, dylid cynnwys gwybodaeth am y cronfeydd data a'r rhyngwynebau a chwiliwyd (gan gynnwys y dyddiadau a gynhwyswyd), strategaethau chwilio llawn a manwl (gan gynnwys gyfiawnhad am unrhyw gyfyngiadau o ran dyddiad neu iaith) a nifer y cofnodion a adalwyd.

Pan adroddir ar adolygiadau systematig mewn erthyglau cyfnodolion, efallai na fydd modd darparu manylion llawn y chwiliadau oherwydd terfynau ar gyfanswm y geiriau. Yn yr amgylchiadau hyn, dylid darparu cymaint o wybodaeth â phosib yn y lle sydd ar gael. Er enghraifft, mae "defnyddiwyd MEDLINE, EMBASE a CINAHL i chwilio" yn fwy defnyddiol i'r darllenydd na "cynhaliwyd chwiliadau cyfrifiadurol". Mae llawer o gyfnodolion bellach yn cyhoeddi fersiwn electronig lle gellir darparu manylion llawn chwiliadau. Neu, gellir cynnwys manylion cyswllt y tîm yn yr adroddiad i'w gyhoeddi fel y gall darllenwyr ofyn am fanylion llawn strategaethau chwilio. Os yw adroddiad manwl yn cael ei ysgrifennu ar gyfer comisiynwyr yr adolygiad, dylid cynnwys manylion llawn y chwiliad."

Prifysgol Caerefrog, Canolfan y GIG ar gyfer Adolygiadau a Lledaenu. (2009). Systematic reviews: CRD's guidance for undertaking reviews in health care. Efrog: CRD.

Arbed a diweddaru chwiliadau

Mae'r rhan fwyaf o gronfeydd data yn cynnig yr opsiwn i gadw strategaethau chwilio ac ailadrodd chwiliad pan fydd angen.
Er enghraifft, mae'r tiwtorial drwy'r ddolen uchod yn esbonio sut gallwch ddefnyddio'ch cyfrif yn PubMed i gadw chwiliadau'n barhaol a'u hailadrodd unrhyw bryd.
Cliciwch ar y botwm/dolen Help mewn unrhyw gronfa ddata i ddysgu mwy am sut i greu cyfrif er mwyn cadw ac ailadrodd chwiliadau.

Meddalwedd adolygiad systematig